Stipendier

Nationens stipendier för 2021 lediganslås på nationsmötet i december 2020. 

Här under kan läsas lite om de stipendier Vasa nation erbjuder och ansökningsanvisningar.

Ansökningsansvisningar

Noggranna ansökningsanvisningar hittas här (PDF). Läs noggrant igenom anvisningarna och fyll omsorgsfullt i blanketterna innan du skickar in dem. Försäkra dig om att alla uppgifter är ifyllda och att obligatoriska bilagor bifogats för att stipendienämnden ska ha korrekt information att grunda sitt stipendieutdelningsbeslut på.

Ofullständiga ansökningar där information eller bilagor saknas kommer inte att beaktas av stipendienämnden.

Stipendierna utdelas av inspektorn på Vasa nations årsfest. De som eventuellt inte tilldelas stipendium kommer att meddelas om detta innan anmälningstiden till årsfesten går ut.

Sök intyg till bilaga

Allmänna fonder

Alla medlemmar i Vasa nation kan ansöka om studie- eller forskningsstipendium från Vasa nations allmänna fonder. Bland dessa fonder kan nämnas Evert Ekroths minnesfond och Stipendiefonden.

Studiestipendier
Nationsmötet lediganslår stipendierna som sedan fördelas av stipendienämnden. Faktorer som beaktas vid fördelningen är sökandes studieframgång, den sociala situation, eventuell utlandsvistelse och nationsaktivitet.

Utan särskilda skäl kan inte studiestipendium från de allmänna fonderna fås flera än en gång. Till ansökan bör bifogas intyg över betald medlemsavgift och medlemskap i nationen, eventuella nationsmeriter och ett officiellt studieprestationsutdrag.

Forskningsstipendier
Till ansökan bör bifogas intyg över betald medlemsavgift och medlemskap i nationen och ett officiellt studieprestationsutdrag. Till ansökan om forskningsstipendium bör också bifogas forskningsplan som godkänts av professor eller annan akademisk handledare som ansvarar för forskningen.

För att ansöka om studiestipendium bör man studera vid Helsingfors universitet eller annan högskola i huvudstadsregionen. Forskningsstipendium kan sökas för fortsatta studier till licentiat- eller doktorsexamen.

Mottagare av forskningsstipendium bör senast före årsskiftet lämna in en redogörelse över hur stipendiet använts och i vilken mån det bidragit till genomförandet av forskningen.

Ansökningsblanketten för de allmänna fonderna.

Erik och Sylvi Feldts stipendiefond

Vasa nations medlemmar som valt svenska språket, nordisk filologi eller litteraturhistoria som huvudämne och redan kan uppvisa vissa resultat av sina studier kan ansöka om studie- eller forskningsstipendium ur Erik och Sylvi Feldts stipendiefond.

Studiestipendier
Nationsmötet lediganslår stipendierna som sedan fördelas av stipendienämnden. Faktorer som beaktas vid fördelningen är sökandes studieframgång, den sociala situation, eventuell utlandsvistelse och nationsaktivitet.

Till ansökan bör bifogas intyg över betald medlemsavgift och medlemskap i nationen, eventuella nationsmeriter och ett officiellt studieprestationsutdrag.

Forskningsstipendier
Till ansökan bör bifogas bifogas intyg över betald medlemsavgift och medlemskap i nationen och ett officiellt studieprestationsutdrag. Till ansökan om forskningsstipendium bör bifogas forskningsplan som godkänts av professor eller annan akademisk handledare som ansvarar för forskningen.

Mottagare av forskningsstipendium bör senast före årsskiftet lämna in en redogörelse över hur stipendiet använts och i vilken mån det bidragit till genomförandet av forskningen.

Ansökningsblanketten för Erik och Sylvi Feldts fond.