Nationsmöten

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ

och sammanträder i regel en gång per månad.

För behandling av ett visst uppgivet ärende kan nationen sammanträda till extra nationsmöte då inspektor eller kurator anser det nödvändigt, eller om minst tio nationsmedlemmar skriftligen anhåller om detta hos inspektor eller kurator.

Nationsmötet är beslutfört då minst tio nationsmedlemmar är närvarande.

Vid nationsmötet äger såväl nationsmedlemmar som äldre medlemmar rätt att närvara och delta i förhandlingarna samt rätt att framställa förslag. Rätt att delta i omröstningar samt understöda ett framställt förslag äger alla nationsmedlemmar, utom i ärenden där annat är stadgat, samt i ärenden som berör nationens förhållande till Helsingfors universitet och dess studentkår där dessa rättigheter endast tillkommer ordinarie medlemmar, dvs. medlemmar i Helsingfors universitets studentkår.

En nationsmedlem har rätt att få sitt ärende upptaget till behandling på nationsmötet om denna anmäler om detta till kurator eller styrelsen senast dagen före nationsmötet.

Nationsmötesprotokoll

Nationsmötesprotokoll 2022

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x