Vårens uppdatering: Lediganslagna poster, mottagare av förtjänsttecken och stipendier

Bild på en ros

Under denna vår har vi fått tänka om angående nationsverksamheten. De flesta program har flyttats till VN:s Discord kanal eller till Zoom-konferenser. Vill du följa med vilka program som ordnas på distans och allmänt om hur vi följer med Corona läget? Läs denna nyhet, som uppdateras kontinuerligt.

I februari har vi delat ut förtjänsttecken och stipendier till välförtjänta Vasungar, som listas nedan. I mars och april har vi lediganslagit poster – scrolla ner för att läsa mer om vilka poster du fortfarande kan söka!

Förtjänsttecken och stipendier 2020

Lördagen 29.2.2020 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 112:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes.

Vasa nations förtjänsttecken i silver 2020

Varje årsfest har nationen möjlighet att dela ut Vasa nations silvertecken till förtjänta vasungar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas.

Nationsmöte fastslår vem som tilldelas silvertecken på två på varandra följande möten. Styrelsen föreslår i samråd med föregående års ordförande kandidater med skriftlig motivering, vilken måste få understöd av minst 20 vasungar. Maximalt kan tre exemplar delas ut per år.

År 2020 års mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver är nationens egen inspektor, professor i praktik och socialt arbete, Ilse Julkunen. Läs hela motiveringen här.

Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2020

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är tradenom och politices kandidat Azra Arnautovic.

Kamratskapspriset 2020

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 2.2.2020 beslutat att tilldela politices studerande, nationens externansvariga, Tanja Snickars, hemma från Korsholm, detta hedersfyllda pris.

Aktivitetstecken 2020

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är: Johannes Borg, Linnéa Hammarberg, Julia Wik, Matias Strandberg och Linda Sjöblom.

100-årsjubileumsstipendiet år 2020

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att sju personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Alexandra Jåfs, Tanja Holmqvist, Marlene Berg, Emil Rosendahl, Lovisa Back, Christofer Enlund och Johan Rabb.

Studiestipendier 2020

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 2.2.2020 på basis av inkomna ansökningar beviljat 19 studiestipendier.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:
Fysioterapistuderande Marlene Berg
Medianomstuderande Anna Betlehem
Juridikstuderande Lena Björkholm
Ekonomiestuderande Joakim Byggmästar
Idrottsinstruktörstuderande Emil Gammelgård
Farmacistuderande Linnéa Hammarberg
Diplomingenjörstuderande Oscar Löfqvist
Politices kandidat och pedagogie studerande Julia Wik
Pedagogie studerande Lovisa Back

Beviljat forskningsstipendium
Forskningsstipendium beviljades till diplomingenjör Jens Lundell, för sitt forskningsutbyte vid University of Washington, Seattle, USA. Lundell forskar om hur robotar kan användas inom sjukvården för att hantera objekt, till exempel hjälpa till med mat eller dela ut mediciner.

De personer som inte hade möjlighet att delta i årsfesten och således inte tog emot sina förtjänsttecken eller stipendiebrev där, har istället tagit emot dessa vid nationsmötet 12.3 eller getts möjlighet att motta dem under ett senare tillfälle.

Grattis alla mottagare av förtjänsttecken och stipendier!

Lediganslagna och valda poster samt representanter

Porthanfestmarskalk 2020 (ansökan öppen!)

På april nationsmöte lediganslogs posten som Porthanfestmarskalk.

Porthanfesten firar i november sina 181 år och är därmed Finlands äldsta
regelbundet ordnade akademiska fest. Nu har du chansen att vara festmarskalk!

Som marskalk koordinerar, planerar och utför du festarrangemanget
tillsammans med en kommittée bestående av medlemmar från alla tre nationer (VN, EPO, PPO). Du fungerar även som festens konferencier.
Festen ordnas för att fira den odelade österbottniska nationen.
Posten som Porthanfestmarskalk 2020 har i år lediganslagits
bland alla tre nationerna att söka.

Sök posten som Porthanfestmarskalk genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations ordförande Simon Nyman på e-postadressen vn-ordforande(a)helsinki.fi

Kommittémedlemmar till Porthanfesten (ansökan öppen!)

I samband med maj nationsmöte lediganslogs kommittéplatser i Porthanfestens fest- och veckokommitté.

Som medlem i Porthanfestens festkommitté hjälper du till med förberedelserna inför Porthanfesten tillsammans med representanter från våra systernationer EPO och PPO.

Gillar du att ordna fester och planering – eller kanske du har företagskontakter som kan bidra med sponsorering? Sök till Porthanfestens festkommitté! Förutom huvudfesten på lördagen, ordnas även program inne i veckan och detta arrangemang sköts av veckokommittéen.

Meddela om intresse för att gå med i någon av kommittéerna åt ordförande Simon Nyman på e-postadressen vn-ordforande(a)helsinki.fi

Om Porthanfesten:
Den 9 november år 1839 var det 100 år sedan Henrik Gabriel Porthan,
inspektor från år 1779 för den odelade Österbottniska nationen,
föddes. Den då tudelade nationen bestämde sig för att ordna en fest
till Porthans ära och festen var samtidigt ett tecken på samhörighet
mellan den Sydösterbottniska och Nordösterbottniska nationen. Den
första Porthanfesten firades således den 9 november 1839 och hade runt
150 gäster. Porthanfesten var redan från början en lite finare fest
och blev snabbt den Österbottniska nationens officiella årsfest. Idag
förs traditionen vidare av de tre österbottniska nationerna vid
Helsingfors universitet – Etelä-Pohjalainen osakunta, Vasa nation och
Pohjois-Pohjalainen osakunta. Man firar festen för att träffas över
nationsgränserna och fira minnet av den odelade Österbottniska
nationen. Hit samlas österbottningar från olika årtionden för att
träffa varandra, sina vännationers representanter och för att fira
vårt kära nationshus.

Årsfestmarskalk(ar) 2021 (ansökan öppen!)

Vill du ordna festernas fest på Vasa nation? – nu har du chansen!

Att vara årsfestmarskalk innebär att du håller i trådarna för en av årets
mest satsade fester, du fungerar som konferencier under årsfesten och
får träna på dina evenemangsplaneringsfärdigheter. Årsfestmarskalken
med kommitté sköter allt från dekorationer till sittordning och
budget. Vasa nations 113:e årsfest hålls i slutet av februari 2021.

Sök platsen genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations
ordförande Simon Nyman på e-postadressen vn-ordforande(at)helsinki.fi

Två styrelseplatser i Fastighets Ab Victoria 4 (valda)

Malin Nysand och Johan Rabb valdes in på maj nationsmöte som Vasa nations styrelserepresentanter i FAb Victoria 4 för år 2020. Representanterna väljs för ett år och att posterna lediganslås varje år är normalt förfarande.

Representanter till Oy Botta Ab:s styrelse (valda)

Samuel Prittinen och Tommy Stara fick på mars nationsmöte fortsatt förtroende för att ett år framåt representera Vasa nation i Oy Botta Ab.

Representant till Vasa nations seniorråd (vald)

Eva Orava valdes på april nationsmöte in till Vasa nations seniorråd för en mandatskapsperiod om fem år. Orava efterräder Lisa Fordell som suttit de maximala två mandatperioderna i seniorrådet.


Vasa nations kurator
Camilla Martin
vn-kurator(at)helsinki.fi

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x