Stipendier och förtjänsttecken 2022

Lördagen 28.5.2022 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 114:e årsfest. Årsfesten ordnades undantagsvis i maj enligt beslut av nationsmötet i januari. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen. De personer som beviljats studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes under en stipendiemiddag i februari.

Vasa nations förtjänsttecken i silver 2022

Varje årsfest har nationen möjlighet att dela ut Vasa nations silvertecken till förtjänta vasungar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas.

Nationsmöte fastslår vem som tilldelas silvertecken på två på varandra följande möten. Styrelsen föreslår i samråd med föregående års ordförande kandidater med skriftlig motivering, vilken måste få understöd av minst 20 vasungar. Maximalt kan tre exemplar delas ut per år.

År 2022 års mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver är pedagogie kandidat, Julia Wik.

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2022

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är kandidatstuderande inom naturvetenskaper, Simon Nyman.

Kamratskapspriset 2022

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 18.2.2022 beslutat att tilldela Robin Mäenpää, hemma från Jakobstad, detta hedersfyllda pris.

Aktivitetstecken 2022

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Arthur Österholm, Atte Kola och Robin Mäenpää.

100-årsjubielumsstipendier 2022

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att sju personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Kajsa Smedlund, Victoria Myntti, Sara Sjöblom, Hanna Bäckström, Rebecca Häggblom, Felix Lindvik, Jonnie Lassila.

Studiestipendier 2022

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 19 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat femton (15) studiestipendier.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens fonder:

Lisa Björkskog
Alex Byskata
Victor Heimonen
Jeremias Klemets
Ida Levlin
Johannes Liljestrand
Alexander Lindroos
Emil McCartan
Oliver Palmberg
Fabian Sundell
Emma Särkiniemi
Samuel Wargh
Johannes Wilson
Arthur Österholm

Följande person har beviljats studiestipendium ur Sylvi och Erik Feldts fond för kandidatstudier i nordisk litteratur:

Alexandra Ström

Stort grattis till alla mottagare av Vasa nations förtjänsttecken och stipendier 2022!

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x