Förtjänsttecken och stipendier 2018

Lördagen 24.2.2018 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 110:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats forsknings- eller studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes. Dessutom utnämndes en ny hedersmedlem.

 

Kallande av hedersmedlem

Enligt Vasa nations stadgar kan nationen kalla “en person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt” till hedersmedlem.

Efter förberedande diskussioner i seniorrådet och med andra äldre medlemmar, har nationsmötet 7.12.2017 valt att kalla en ny hedersmedlem. Personen har gjort en imponerande karriär och det är med stor ära som vi får förknippa denna person med nationen. Denna personer får ikväll motta Vasa nations förtjänsttecken i guld. Vasa nations nationsmöte har 7.12.2017 enhälligt beslutat att utnämna inspektor emeritus, professor Mikael Knip till hedersmedlem.

 

Valet av Mikael Knip motiveras med att han vid sidan om sitt tidigare inspektorskap (2006-2015) hör till en av Nordens framgångsrikaste medicinska forskare, och därmed sätter Österbotten på världskartan.

 

Mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver 2018

Vasa nations förtjänsttecken i silver kan delas ut i max tre exemplar per år till därav förtjänta medlemmar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas. Under många år har endast ett silvertecken delats ut per år, ifjol undantagsvis två, men i år tog nationsmötet beslutet att dela ut hela tre stycken förtjänsttecken i silver till tre meriterade vasungar.

Vasa nations nationsmöte har  i enlighet med stadgarna på två på varandra följande nationsmöten enhälligt beslutat att tilldela Vasa nations förtjänsttecken i silver till vasung, politices magister, kurator (numera kurator emerita) Frida Forsblom-Prittinen från Pedersöre, till vasung, tradenom och politices studerande, curator electa (numera kurator) Azra Arnautovic från Närpes samt till vasung, ekonomie- och filosofie kandidat Tommy Stara från Pedersöre.

 

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2018

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är teknologie kandidat Samuel Prittinen från Larsmo.

 

Kamratskapspriset 2018

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 3.2.2018 enhälligt beslutat att tilldela Andreas Höglund, hemma från Pedersöre, detta hedersfyllda pris.

 

Aktivitetstecken 2018

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Malin Nysand, hemma från Vasa, Karl-Johan “Kalle” Lidsle, hemma från Vasa,  Alexandra Lehtonen hemma från Vasa, Mikael Häggblom, hemma från Nykarleby samt Fanny Bäck, hemma från Karleby.

 

100-årsjubileumsstipendiet år 2018

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att sex personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa sex aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Atte Kola (Jakobstad), Anna Jutila (Jakobstad), My Silén (Korsholm), Andreas Lehtonen (Vasa), Jessica Manngård (Närpes), Tobias Nyberg (Pedersöre).

 

Studie- och forskningsstipendium 2018

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 3 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat 14 studiestipendier och ett forskningsstipendium.

Den person som tilldelats forskningsstipendium är Diplomingenjör Johan Tallgren.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:

 • Ekonomie studerande Karl-Johan Lidsle
 • Kulturproducentskapsstuderande Atte Kola
 • Politices studerande Louise Häggström
 • Agroforst studerande Jessica Manngård
 • Politices kandidat Ann-Sofie Nyström
 • Kulturproducentskapsstuderande Lina Berts
 • Medicine studerande Jacob Vikström
 • Odontologie studerande Rebecca Myllylä
 • Ekonomie studerande Linn Björkholm
 • Ekonomie studerande Daniela Karjalainen
 • Tradenom studerande Jonathan Myntti
 • Tekonologie studerande Julius Grahn
 • Politices studerande Alexandra Holmström
 • Teknologie kandidat Axel Bjurs

 

De personer som inte hade möjlighet att delta i årfsesten och ta emot sina förtjänsttecken eller stipendiebrev då tar istället emot dessa vid nationsmötet i 15.3.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

  Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

  x