Förtjänsttecken och stipendier 2017

Lördagen 18.2.2017 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 109:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats forsknings- eller studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes. Dessutom utnämndes två nya hedersmedlemmar.

Kallande av hedersmedlemmar

Enligt Vasa nations stadgar kan  nationen kalla “en person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt” till hedersmedlem. Efter förberedande diskussioner i seniorrådet och med andra äldre medlemmar, har nationsmötet 1.12.2016 valt att kalla två nya hedersmedlemmar. Både dessa personer har gjort imponerande karriärer och det är med stor ära som vi får förknippa dem med nationen.

Vasa nations nationsmöte har 1.12.2016 enhälligt beslutat att utnämna Anna-Maja Henriksson (f. Forss)till hedersmedlem.  Anna-Maja Henriksson skrev in sig i Vasa nation 1982. Valet av Anna-Maja motiveras med att hon synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets tjänst och att hon i sitt arbete visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten

Vasa nations nationsmöte har 1.12.2016 enhälligt beslutat att utnämna Magnus Öhman till hedersmedlem. Magnus Öhman, hemma från Jakobstad, skrev in sig i Vasa nation 1970.  Magnus har sällsynt mångsidigt och under en lång tid, speciellt med tanke på hans expertis inom finansrätt, varit en pålitlig rådgivare för Vasa nation och husets organisationer.

Mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver 2017

Vasa nations förtjänsttecken i silver kan delas ut i max tre exemplar per år till därav förtjänta medlemmar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas. I år delar nationen ut två stycken förtjänsttecken i silver.

Vasa nations nationsmöte har i enlighet med stadgarna på två på varandra följande nationsmöten enhälligt beslutat att tilldela Vasa nations förtjänsttecken i silver till vasung och teknologie kandidat Samuel Prittinen från Larsmo samt till vasung och ekonomie kandidat Camilla Martin från Vasa.

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2017

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är medicine kandidat Max Åström från Kokkola.

Kamratskapspriset 2017

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 11.2.2017 enhälligt beslutat att tilldela Lukas Ohls, hemma från Larsmo, detta hedersfyllda pris.

Aktivitetstecken 2017

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Martina Wiklund, hemma från Vasa, Martin Kjellman, hemma från Jakobstad, Cecilia Renvall, hemma från Esbo, Josefin Båskman, hemma från Närpes samt Lukas Ohls, hemma från Larsmo.

100-årsjubileumsstipendiet år 2017

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att fem personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa fem aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Mikael Häggblom (Jeppo), Ann-Sofie Nyström (Petalax), Malin Nysand (Vasa), Andreas Höglund (Purmo), Andreas Molander (Vasa).

Studie- och forskningsstipendium 2017

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 11 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat 15 studiestipendier och två forskningsstipendier.

De två personerna som beviljats forskningsstipendium är Filosofie magister Camilla Höglund och Politices magister Jenny Stenberg-Sirén.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:

 • Teknologie kandidat Hannes Rolander
 • Naturvetenskapsstuderande Andreas Molander
 • Ekonomie kandidat Martina Wiklund
 • Ergoterapistuderande Malin Nysand
 • Ergoterapistuderande Andreas Höglund
 • Ergoterapistuderande Anna-Karin Jutila
 • Ekonomistuderande Simon Hatanmaa
 • Biologistuderande Robin Sjöblom
 • Ekonomistuderande Sebastian Blomqvist
 • Ekonomistuderande Samuel Johansson
 • Hälsovårsstuderande Katarina Ato
 • Ekonomistuderande Otto Eklund
 • Diplomingenjörsstuderande Cecilia Björkman
 • Ekonomistuderande Christian Nygård
 • Politices magister Hannah Dang

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

  Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

  x