Lediganslagna poster i SSBS:s förvaltningsråd och VN:s fondförvaltningsnämnd

Bästa nationsmedlemmar,

på nationsmötet 7.12 lediganslogs följande poster: Två poster i SSBS:s förvaltningsråd och tre platser i Vasa nations fondförvaltningsnämnd för de kommande tre kalenderåren. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan per e-post till Vasa nations  kurator (vn-kurator at helsinki.fi) senast söndag 14.1.2018 kl.23.59.

SVENSKA STUDENTERS BOSTADSSTIFTELSES FÖRVALTNINGSRÅD
SSBS:s förvaltningsråd har tidigare haft namnet SSBS:s delegation.

Stiftelsens ändamål är att verka för förbättrandet av svenska studenters och yngre svenska vetenskapsidkares boendeförhållanden genom att äga eller på annan grund besitta fast egendom och på denna uppföra bostadshus att disponeras såsom bostäder för svenska studenter och yngre svenska vetenskapsidkare företrädesvis inskrivna vid Helsingfors universitet samt att även i övrigt på alla sätt befrämja ovannämnda studenters och forskares boendeförhållanden. Vid fördelandet av dessa bostadsutrymmen och andra rättigheter bör det reella behovet beaktas i enlighet med styrkeförhållandet mellan de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet.

Stiftelsen har ett förvaltningsråd bestående av sammanlagt tjugo (20) ledamöter. Nationernas respektive inspektorer och kuratorer är ledamöter i förvaltningsrådet ex officio. Utöver dessa tillsätter envar nation  en (1) övrig ledamot i förvaltningsrådet. Utöver dessa fördelas sju (7) övriga ledamotsplatser att tillsättas av respektive nation i direkt proportion till styrkeförhållandet nationerna emellan. De tillsatta förvaltningsrådsledamöternas mandatperiod är tre (3) kalenderår.

Förvaltningsrådet sammanträder till ordinarie möte två gånger om året. Vårmöte bör äga rum före utgången av april månad och höstmöte före utgången av november månad. Vid förvaltningsrådets möten fastställs verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år samt budget för kommande verksamhetsår. Förvaltningsrådet fastställer även styrelsens arvoden. Förvaltningsrådets uppgifter beskrivs närmare i stadgarna som finns tillgängliga på stiftelsens hemsida.

Vasa nation kommer under perioden 2018-2020 att inneha två förvaltningsrådsplatser förutom inspektor och kurator. Under den senaste perioden har nationen varit representerade av Martin Slotte, Nicklas Forss och Tomas Melin i förvaltningsrådet. Deras förtroende har inte på något sätt förbrukats och de har möjlighet att ansöka om förnyat förtroende.

VASA NATIONS FONDFÖRVALTNING
Förvaltningen av Vasa nations fonder handhas av en förvaltningsnämnd. Förvaltningsnämnden består av nationens inspektor, kurator och fondskattmästare såsom självskrivna medlemmar. Därtill består fondförvaltningen av  tre medlemmar, vilka nationen utser bland sina äldre och yngre medlemmar för tre kalenderår i sänder. Nationens skattmästare har närvarorätt men ingen rösträtt vid fondförvaltningens möten.

Nationens inspektor fungerar som förvaltningsnämndens ordförande och nationens kurator som viceordförande. Nationens fondskattmästare fungerar som förvaltningsnämndens sekreterare. Fondförvaltningens uppgifter beskrivs  vidare i nationens stadgar och reglemente.

Magnus Öhman, Kari Nars och Riikka Koskela har under de tre senaste åren varit nationens valda medlemmar i fondförvaltningsnämnden. Deras förtroende har inte på något sätt förbrukats och de har möjlighet att ansöka om  förnyat förtroende.

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x