Kurator sökes!

Det är dags att välja ny kurator för 2014-2015!

Alla intresserade kandidater kan skicka fritt formulerad ansökan till vn-kurator@helsinki.fi (senast 10.11.2013). Dessutom kan alla nationsmedlemmar – gulnäbbar, juniorer och seniorer – delta i jakten på ny kurator genom att nominera lämpliga kandidater till kuratorsposten! Nominera den du tycker skulle vara en ypperlig kurator genom att skicka en motivering per e-post till vn-kurator@helsinki.fi. Den som nominerar får vara anonym om så önskas.

Att vara kurator är roligt, tungt, inspirerande, kaotiskt, givande, galet, lärorikt, utmanande, fantastiskt, nervigt, och kanske det bästa man kan få uppleva som nationsaktiv på Vasa nation. Under en två års period kommer man att vara med om många nya upplevelser och lära sig helt nya saker om nationen. Nationen är ett ställe som ständigt är i förvandling samtidigt som det finns mycket som är sig likt från år till år. I egenskap av kurator jobbar man med nationen från ett helhetsperspektiv, och man har goda möjligheter att påverka beslut och utveckla nationsverksamheten. Samtidigt har kuratorn också en viktig uppgift i att se till att traditioner upprätthålls och att fungera för kontinuiteten i verksamheten.

I nationens stadgar står det så här om kuratorsposten:

“Till kurator väljer nationen för två år i sänder en medlem som avlagt examen vid Helsingfors universitet och som är väl förtrogen med nationens verksamhet. Om särskilda skäl föreligger kan också annan med nationens verksamhet väl förtrogen medlem väljas. Valet sker på sätt som om detta särskilt är stadgat.

Kurator övervakar att nationens stadgar efterlevs och att av nationsmötet fattade beslut verkställs. Kurator skall även i övrigt övervaka styrelsens och övriga funktionärers verksamhet.

Därutöver åligger det kurator, att i enlighet med vad som om detta särskilt är stadgat:

1) Sammankalla till nationsmöte och i inspektors frånvaro leda ordet vid dessa möten.
2) Fungera som ordförande i disciplinsutskottet och kamratskapspriskommittén samt sekreterare i stipendienämnden.

Kurator har rätt att närvara vid styrelsens och kommittéernas möten, och har därvid rätt att deltaga i diskussionen men inte i fattandet av beslut.”

I valet av ny kurator beaktas kandidater som uppfyller de i stadgarna uppställda kraven. Ansökan får vara fritt formulerad, men bör innehålla motivering till varför posten söks och tidigare nationsmeriter. Även andra meriter kan nämnas. Valet av kurator sker på två på varandra följande nationsmöten. Skicka ansökan senast 10.11 till vn-kurator@helsinki.fi. Sittande kurator Linda Sundman besvarar gärna frågor eller diskuterar kuratorsuppgifterna!

Precis som med alla andra poster på nationen är också kuratorsposten det vad man gör den till och varje kurator formar posten till sin egen. Det viktigaste är att kandidaten har ett genuint intresse för att arbeta för nationen, verksamheten och alla medlemmar. Var alltså inte rädda för att anta utmaningen, utan skicka modigt in en ansökan! Det är i nationens intresse att kunna välja den bästa kandidaten av alla duktiga nationsmedlemmar!

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x