Kallelse till extraordinärt nationsmöte – valmöte 17.12.2020 kl. 18.00

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Nationsmedlemmar sammankallas till ett extraordinärt valmöte 17.12.2020. kl. 18:00 online via Zoom.

Anmäl dig till nationsmötet

  • Anmäl dig genom att fylla i anmälningsformuläret.
  • En zoom-länk skickas ut per e-post till alla som förhandsanmält sig till nationsmötet.

Orsak till det extraordinära valmötet

På nationsmöte 10.12.2020 har man beslutit att bordlägga funktionärs- och styrelsevalen till ett extraordinärt nationsmöte den 17.12.2020. Ansökningstiden för samtliga på oktober lediganslagna funktionär- och styrelseposter är förlängd fram tills 15.12.2020 kl. 23.59.

Orsaken till förlängd ansökningstid och at valen har bordlagts är att det har getts inkonsekvent information rörande valförfarandet som resulterat i att vi inte fått skriftliga ansökningar till majoriteten av funktionärs- och styrelseposterna inom utsatt tid (30. november).

Ytterligare orsak till att förlänga ansökan är att handläggaren av ansökningarna bör vara en annan person än sökande. Därmed riktas samtliga ansökningar till kurator.

Instruktioner för ansökan av funktionär- eller styrelsepost 2021:

  • Skriv en kort och koncis fritt formulerad skriftlig ansökan, med information om eventuell tidigare erfarenhet och motivering till varför posten sökes.
  • Skicka in ansökan till kurator: vnkurator@gmail.com
  • Deadline för ansökan: 15.12.2020 kl. 23:59
  • Om man redan lämnat in en skriftlig ansökan behöver man inte skriva en ny – men man kan, om man vill, uppdatera sin gamla ansökan fram tills det fastställda datumet och klockslaget.

Praktisk info kring röstningen kommer närmare mötet.
Om det finns frågor svarar kurator eller styrelse på dessa.

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

VASA NATIONS EXTRAORDINÄRA NATIONSMÖTE: VALMÖTE

December 2020
Tid: 17.12.2020 kl. 18.00 
Plats: Online via Zoom

1. Mötets öppnande 
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet 
3. Godkännande av föredragningslistan 
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Val av styrelseordförande 2021
6. Val av skattmästare, sekreterare och programansvarig 2021
7. Val av övriga funktionärer för 2021
8. Val av styrelse 2021
9. Val av årskontrollanter
10. Kompletterande val av medlemmar till kommittéer 2021
11. Anmälningsärenden 
12. Övriga ärenden  
13. Mötets avslutande


Camilla Martin
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x