Kallelse till december nationsmöte

Bästa nationsmedlemmar,

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar kallas till dessa möten som hålls en gång per månad. Värdinnorna bjuder på mat åt alla som deltar. På december nationsmöte beslutar nationen om nästa års budget och vi röstar om kallande av hedersmedlemmar. Under mötet diskuterar vi även mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver. Mötet är dessutom nationens valmöte och vi  väljer en ny styrelse, nya funktionärer och nya kommittémedlemmar inför verksamhetsåret 2017. De olika posterna söks senast söndag 27.11 enligt instruktionerna på hemsidan. Kom med!

Härmed kallas Vasa nations medlemmar till December nationsmöte, som hålls torsdag 1.12.2016 klockan 18 i Teatern på nationsvåningen.  Mat och kaffe för de som deltar i mötet serveras klockan 18.00 och klockan 18.30 öppnas mötet av Vasa nations inspektor Ilse Julkunen. Föredragningslistan till påseende nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
December 2016
Tid: 1.12.2016
kl. 18.30
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Godkännande av nya medlemmar
7. Vasa nations förtjänsttecken i silver, första behandlingen
8. Kallande av hedersmedlemmar, andra behandlingen
9. Vasa nations årsfest 2017, förslag på årsfesttalare
10. Vasa nations budget och verksamhetsplan 2017, andra behandlingen
11. Österbottniska Delegationens budget 2017
12. Val av styrelseordförande 2017
13. Val av skattmästare, sekreterare och programansvarig 2017
14. Val av övriga funktionärer för 2017
15. Val av styrelse 2017
16. Val av medlemmar till kommittéer 2017
17. Val av revisorer och suppleanter för nationen och ÖD 2017
18. Anmälningsärenden
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x