Kallelse till april nationsmöte

Bästa vasungar,

jag kallar er härmed till Vasa nations nationsmöte måndagen 8.4 kl. 18
i Teatern på nationsvåningen! På mötet behandlar vi bland annat
bokslut och verksamhetsberättelse 2018 och fastställer medlemsavgiften
för nästa läsår. Kommer styrelsen 2018 att beviljas ansvarsfrihet? Det
blir ett spännande möte!

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE

April 2019

Tid: 8.4.2019
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

§1. Mötets öppnande

§2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§3. Godkännande av föredragningslistan

§4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

§5. Eventuella nya medlemmar

§6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar

§7. Fastställande av medlemsavgift, läsåret 2019-2020

§8. Lediganslående av poster

– Fastighets ab Victoria 4
– En representant i Kilens delegation
– Porthanfestmarskalk 2019 + 2 platser i festkommitten och 2 i veckokommittén
– Årsfestmarskalk 2020

§9. Behandling av årsfestens budgetuppföljning

§10. Behandling av verksamhetsberättelse och bokslut 2018

§11. Föreläggande av revisionsberättelse 2018

§12. Årskontrollanternas berättelse för 2018

§13. Beslut om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2018

§14. Anmälningsärenden

§15. Övriga ärenden

§16. Mötets avslutande

— 
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

    Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

    x