Förtjänsttecken och stipendier 2019

Lördagen 23.2.2019 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 111:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes. Dessutom utnämndes en ny hedersmedlem.

Kallande av hedersmedlem

Enligt Vasa nations stadgar kan nationen kalla “en person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt” till hedersmedlem.

Efter förberedande diskussioner i seniorrådet och med andra äldre medlemmar, har nationsmötet 24.1.2019 valt att kalla en ny hedersmedlem. Vasa nations nationsmöte har beslutat att kalla vasung, Helsingfors universitets rektor Jari Niemelä till hedersmedlem.

Valet att kalla Jari Niemelä till hedersmedlem motiveras med att han synnerligen förtjänstfullt verkat i samhället genom sina mångsidiga akademiska uppdrag. Hans strävan att främja dialog och gemenskap samt popularisering av vetenskap är viktiga principer som står också Vasa nation nära. Vasa nation vid Helsingfors universitet vill härmed kalla vasung, rektor Jari Niemelä till hedersmedlem.

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2019

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är ekonomie magister Patricia Ljungqvist.

Kamratskapspriset 2019

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 2.2.2018 beslutat att tilldela politices studerande, nationens kultivarie Leila Arnautovic, hemma från Närpes, detta hedersfyllda pris.

Aktivitetstecken 2019

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Lina Berts, Louise Häggström, Tanja Snickars, Leila Arnautovic och Calle Koskela.

100-årsjubileumsstipendiet år 2019

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att sju personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Simon Nyman, Elin Wik, Johannes Borg, Tintin Råholm, Linnéa Hammarberg, Linda Sjöblom och Matias Strandberg.

Studiestipendier 2019

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 2 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat 19 studiestipendier.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:

 • politices studerande Leila Arnautovic
 • ekonomie studerande Johannes Borg
 • ekonomie kandidat Richard Engstrand
 • politices kandidat Mikaela Henriksson
 • politices kandidat Calle Koskela
 • ekonomie kandidat Andreas Lehtonen
 • ingenjörsstuderande Simon Pesola
 • kandidat i geologi Markus Prittinen
 • politices studerande Tintin Råholm
 • ergoterapistuderande Didric Sandberg
 • medicine kandidat Niklas Sarelin
 • kulturproducentstuderande My Silén
 • medicine studerande Nicolas Sjöberg
 • politices studerande Linda Sjöblom
 • politices studerande Tanja Snickars
 • ingenjörsstuderande Christoffer Stenvall
 • agronomie- och forststuderande Matias Strandberg
 • politices kandidat Filippa Sundell
 • pedagogie studerande Maria Wikström

De personer som inte hade möjlighet att delta i årsfesten och ta emot sina förtjänsttecken eller stipendiebrev då, tar istället emot dessa vid nationsmötet 14.3.

Feedback

Hej! Kul att du hittat in till Vasa nations förnyade hemsida!

Allt är ännu ganska nytt och allting fungerar kanske inte precis som det ska.

Om du stöter på något som ser knasigt ut, länkar som leder fel eller något annat som inte fungerar vill vi gärna veta det, för att kunna åtgärda problemet!

Här kan du ge feedback:

  Beskriv problemet här (vilken sida, vad händer, vad gjorde du för att upptäcka?

  x