Stipendier och förtjänsttecken 2021

Lördagen 27.2.2021 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 113:e årsfest. Årsfesten ordnades som en online-sändning via Youtube. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes.

Vasa nations förtjänsttecken i silver 2021

Varje årsfest har nationen möjlighet att dela ut Vasa nations silvertecken till förtjänta vasungar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas.

Nationsmöte fastslår vem som tilldelas silvertecken på två på varandra följande möten. Styrelsen föreslår i samråd med föregående års ordförande kandidater med skriftlig motivering, vilken måste få understöd av minst 20 vasungar. Maximalt kan tre exemplar delas ut per år.

År 2021 års mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver är ingenjörstuderande Malin Nysand. Läs hela motiveringen här.

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2021

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är politices kandidat Calle Koskela.

Kamratskapspriset 2021

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 21.2.2021 beslutat att tilldela Ingenjör (YH) och diplomingenjör studerande, Christofer Enlund, hemma från Esse, detta hedersfyllda pris.

Aktivitetstecken 2021

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Simon Nyman, Lovisa Back, Christofer Enlund, Markus Siltamäki och Johan Rabb.

100-årsjubielumsstipendier 2021

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att sju personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Malena Storrank, Robert Snårbacka, Astrid Vesterbacka, Elin Svedman, Alexander Lindroos, Moa Lillkaas, Sandra Mäki-Rautila.

Studiestipendier 2021

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 21 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat 16 studiestipendier och 2 forskningsstipendier.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:

 • Ingenjör (YH) och diplomingenjör studerande, Christofer Enlund
 • Pedagogie kandidat, Wilma Fröjdö
 • Politices kandidat, Madeleine Hyytiäinen
 • Politices kandidat, Caroline Ingo
 • Socionom studerande, Moa Lillkaas
 • Medianom studerande, Robin Mäenpää
 • Kandidatstuderande inom naturvetenskaper, Simon Nyman
 • Diplomingenjör studerande, Frida Reinikka
 • Kulturproducent studerande, Emil Rosendahl
 • Idrottsinstruktör studerande, Emma Skogman
 • Politices kandidat, Malena Storrank
 • Förstavård studerande, Emil Rosengård
 • Medianom studerande, Markus Siltamäki
 • Sjukskötare studerande, Felicia Söderback

Ur Evert Ekroths minnesfond har två forskningsstipendier beviljats:

 • Forskningedicinarie licentiat Max Åström, för att stöda slutförandet av hans doktorsavhandling, som har syftet att öka förståelsen för de faktorer som påverkar fysisk prestationsförmåga hos äldre.
 • Veterinärmedicine licentiat Sara Rosendahl, för att stöda hennes forskning kring spårelement och tungmetaller hos friska hundar och hundar med idiopatisk epilepsi.

I år har förtjänsttecken och andra utmärkelser delats ut före årsfesten åt mottagarna och stipendiebreven har skickats elektroniskt.

Vasa nations nya info-kanal

Vasungar! Och du som är intresserad av nationen –

VI HAR NY INFO-kanal!

På januari nationsmöte tillsattes en arbetsgrupp som hade i syfte att byta nationens e-postserver. VN-lista har visat sig föråldrar och därmed har vi bytt till en ny.

De nya infomailen som börjar skickas 8.3 kommer att ha ett modernare utseende och kommer att vara mera användarvänligt för både dig som läsare men också för de som skriver mailen. Under marsmånad kommer de viktigaste informationen ännu att skickas till vn-lista (kallelser till nationsmöte, lediganslående av poster osv.)

OBS! Du är inte automatiskt överförd till den nya lista, du måste därmed prenumerera på info-kanalen genom att följa dessa enkla 4 steg:

HUR PRENUMERERAR JAG PÅ DEN NYA EPOST-LISTAN?

1. Följ denna länk: https://vasa.nation.fi/medlemar/nationens_epostlista

2. Fyll i ditt namn och mailadress i formuläret och tryck på “prenumerera”. Du kommer få ett bekräftelsemail skickat till e-postadressen du angivit.

3. Följ länken i bekräftelse-mailet.

4. Bekräfta prenumerationen.

KLART!

I och med bytet har vi även ändrat om lite i nationens dataskyddspolicy, detta kan du bekanta dig med via denna länk: https://vasa.nation.fi/dataskydd

Frågor eller funderingar kring bytet?

Ansvariga arbetsledaren Linné Hammarberg, årets historiograf,  svarar gärna på frågor.

Problem med den nya mailen?

Hjälp fås av nationens IT-ansvariga Elin Svedman och Infoansvariga Robin Mäenpää

Kontaktuppgifterna hittar ni här: https://vasa.nation.fi/funktionarer-2021