Alla inlägg av Camilla

Lediganslagna poster

Bästa nationsmedlemmar,

på september nationsmöte lediganslogs poster till Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) förvaltningsråd och styrelse samt till Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse. Mera information om de olika posterna finns nedan.
Att posterna lediganslås är normalt förfarande. Sökande förutsätts ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och förutsätts föra nationens talan i styrelsen. Tillräcklig sakkunskap eller erfarenhet av liknande uppgifter betraktas som en fördel vid tillsättandet av posterna. Valen förrättas på oktober nationsmöte den 28.10.

Nio (9) Platser i Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnia (ÖNO):s förvaltningsråd

ÖNO förvaltar nationshuset Ostrobotnia samt har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till förvaltningsrådets uppgifter hör bland annat att övervaka den förvaltning som styrelsen ansvarar för, besluta om nationens rätt till lokaler samt besluta om förvärv, uppförande, överlåtelse och inteckning av fastigheter. Förvaltningsrådet sammanträder till ordinarie möte två gånger om året. Mandatperioden är tre kalenderår. Det är en fördel om sökande är insatta i ekonomiska frågor.

Förvaltningsrådet består av trettio ledamöter. Kuratorn är självskriven medlem i förvaltningsrådet, och därtill väljer varje österbottnisk nation (EPO, VN, PPO) fyra ledamöter. De återstående platserna fördelas i proportion till nationernas medlemsantal, dock kan en nation ha högst fjorton ledamöter. Vasa nation har inkommande mandatperiod 10 platser varav 9 kan sökas.

Två (2) Platser i ÖNO:s styrelse

ÖNO:s styrelse består av två representanter från husets tre nationer. Camilla Höglund och Kristoffer Fant är våra sittande styrelserepresentanter. Styrelserepresentanterna väljs för ett år i sänder. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att företräda husstiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt sköta andra uppgifter som hör till stiftelsen.

En (1) Plats i SSBS styrelse

SSBS har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till SSBS:s styrelse väljs representanter från de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet; Vasa nation, Nylands Nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation. Stiftelsens styrelse har bland annat i uppgift att representera stiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt draga försorg om att stiftelsens medel placeras och förvaltas såsom stiftelselagen förutsätter, draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. Nationernas representanter till SSBS:s styrelse väljs för två år åt gången, så att en styrelserepresentant väljs per år. Sebastian Storholm är vald till Vasa nations representant för kalenderåren 2018-2019, medan Samuel Prittinens mandatperiod löper ut vid årsskiftet.

En fritt formulerad skriftlig ansökan kan skickas till kuratorn på vnkurator@gmail.com senast tisdagen 26.10 kl. 23.59.

Undertecknad svarar gärna på frågor!

Kallelse till september nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Välkomna på höstterminens första nationsmöte 30.9.2021 kl. 18 via Zoom (obs förhandsanmälan) 

Vi kommer under mötet att bland annat godkänna alla nya medlemmar som skrivit in sig i höst. 

Såhär anmäler du dig till nationsmötet:

  • Fyll i anmälningsformuläret senast 30.9. kl. 16:  https://forms.gle/aXNmVi3FUw9Pwcwj7
  • Samma dag som mötet hålls, skickas en möteslänk ut (Zoom) till alla deltagare som har anmält sig på förhand.
  • Om du har problem med anmälan, kontakta: vnkurator@gmail.com eller ring ordförande Julia Wik: 0504383090

Mötets bilagor laddas upp på hemsidan:  (obs kräver inloggning)
Facebookevenemanget hittar du här: https://fb.me/e/1d2vpUksJ

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
September 2021
Tid: 30.9.2021 kl. 18.00
Plats: På distans via Zoom

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av nya medlemmar
5. Vänskapsavtal med Det Norske Studentersamfund
6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar

  • Medlemmar i Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén
  • Årsfestmarskalk

7. Behandling av nationens mellanbokslut per 31.8.2021
8. Öppnande av klubbunderstödsansökan
9. Lediganslående av poster:

  • ÖNO styrelse, 2 platser
  • ÖNO förvaltningsråd, 10 platser
  • SSBS styrelse, 1 plats

10. Anmälningsärenden
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande