Lediganslående av kuratorsposten

Bästa vasungar,

på nationsmötet 28.10.2021 lediganslogs kuratorsposten för perioden 27.2.2022-26.2.2024. Posten söks genom en välformulerad skriftlig ansökan per e-post till ordförande Julia Wik (vn-ordforande at helsinki.fi) senast tisdag 16.11 kl. 23.59. Kandidaterna fastställs av nationsmötet 18.11 och valet förrättas på valmötet 16.12.

I nationens stadgar står det så här om kuratorsposten:

“Till kurator väljer nationen för två år i sänder en medlem som avlagt examen vid Helsingfors universitet och som är väl förtrogen med nationens verksamhet. Om särskilda skäl föreligger kan också annan med nationens verksamhet väl förtrogen medlem väljas. Valet sker på sätt som om detta särskilt är stadgat.

Kurator övervakar att nationens stadgar efterlevs och att av nationsmötet fattade beslut verkställs. Kurator skall även i övrigt övervaka styrelsens och övriga funktionärers verksamhet.

Därutöver åligger det kurator, att i enlighet med vad som om detta särskilt är stadgat:

1) Sammankalla till nationsmöte och i inspektors frånvaro leda ordet vid dessa möten.

2) Fungera som ordförande i disciplinsutskottet och kamratskapspriskommittén samt sekreterare i stipendienämnden.

Kurator har rätt att närvara vid styrelsens och kommittéernas möten, och har därvid rätt att deltaga i diskussionen men inte i fattandet av beslut.

Mera om kuratorsposten och kuratorns uppgifter kan läsas i nationens reglemente, som hittas på nationens hemsida: http://vasa.nation.fi/medlemar/material/stadgar-och-reglemente

I valet av ny kurator beaktas kandidater som uppfyller de i stadgarna uppställda kraven. Ansökan får vara fritt formulerad, men bör innehålla motivering till varför posten söks och tidigare nationsmeriter. Även andra meriter kan nämnas. Skicka din ansökan senast 16.11 till vn-ordforande at helsinki.fi. Undertecknad svarar gärna på alla dina frågor!

Jag ser fram emot din ansökan!

Med vänliga hälsningar,

Camilla Martin

Vasa nations kurator