Kuratorsposten lediganslagen

Bästa vasungar,

på nationsmötet 12.10.2017 lediganslogs kuratorsposten för perioden 25.2.2018-29.2.2020. Vasa nations kurator väljs för en tvåårsperiod. Posten söks genom en välformulerad skriftlig ansökan per e-post till sittande kuratorn (vn-kurator at helsinki.fi) senast söndag 29.10 kl.23.59. Kandidaterna fastställs av nationsmötet 2.11 och valet förrättas av nationsmötet 7.12.

Att vara kurator är utmanande men lärorikt och oftast är det fantastiskt roligt. Att vara kurator är en erfarenhet i ledarskap som få har möjlighet att uppleva och genom kuratorskapet ges man möjlighet till ovärderliga upplevelser och kontakter.

Undertecknad svarar gärna på frågor.

 

Vasa nations stadgar:

6 Till kurator väljer nationen för två år i sänder en medlem som avlagt examen vid
Helsingfors universitet och som är väl förtrogen med nationens verksamhet. Om
särskilda skäl föreligger kan också annan med nationens verksamhet väl förtrogen
medlem väljas. Valet sker på sätt som om detta särskilt är stadgat.

7 Kurator övervakar att nationens stadgar efterlevs och att av nationsmötet fattade beslut
verkställs. Kurator skall även i övrigt övervaka styrelsens och övriga funktionärers
verksamhet.
Därutöver åligger det kurator, att i enlighet med vad som om detta särskilt är stadgat:
1) Sammankalla till nationsmöte och i inspektors frånvaro leda ordet vid dessa möten.
2) Fungera som ordförande i disciplinsutskottet och kamratskapspriskommittén samt
sekreterare i stipendienämnden.
Kurator har rätt att närvara vid styrelsens och kommittéernas möten, och har därvid
rätt att deltaga i diskussionen men inte i fattandet av beslut.

Vasa nations reglemente:

Kurator leder i samråd med styrelsen nationens verksamhet.
Kurator är självskriven (ex officio) medlem i följande organ.
1. Österbottniska delegationen (ÖD)
2. Svenska studenters bostadsstiftelses (SSBS) delegation
3. Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) representantskap
4. Vasa nations fondförvaltningsnämnd
5. Vasa nations stipendienämnd
Därtill fungerar kurator som sekreterare i seniorrådet och kamratskapspriskommittén
samt kan representera nationen i externa organ där nationens medverkan anses
nödvändig.
Kurator fungerar som en länk mellan nationen och dess interna och externa
kontakter såvida det inte faller inom någon funktionärs ansvarsområde. Till dessa kontakter räknas speciellt nationens äldre medlemmar, EPO och PPO, övriga
nationer, Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnia (ÖNO), Oy Botta Ab,
Svenska nationer och ämnesföreningar (SNÄf) och Nationernas samdelegation
(NSD), Svenska Studerandes Intresseförening (SSI), Helsingfors Universitets
studentkår (HUS), SSBS och studentbostädernas fastighetsbolag. Kurator driver för
nationens räkning ärenden (relaterade till ovan nämnda organ) och rapporterar om
viktiga beslut som fattats.
Till kurators uppgifter hör utöver att övervaka styrelsens och övriga funktionärers
verksamhet även att fungera som rådgivande person särskilt i ärenden som
nationens funktionärer inte har tidigare erfarenhet av.
Kurators uppgifter beskrivs närmare i nationens stadgar.

 

 

Jag väntar med iver på era ansökningar!

Med vänliga hälsningar, Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Kallelse till oktober-nationsmöte

Bästa vasungar,

Ni kallas härmed till Vasa nations nationsmöte för oktober månad. Mötet hålls torsdag 12.10 kl.18 i Teatern på nationsvåningen.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Alla vasungar; gulis, junior, ungsenior som senior, kallas till nationsmötena. Alla nationsmedlemmar ges här tillfälle att lära känna verksamheten och säga sin åsikt, ställa frågor och påverka. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om ärenden som gäller nationen, verksamhet och ekonomi.

På oktober nationsmöte väljer vi nationens representanter till SSI:s, NSD:s och SNÄF:s höstmöten samt väljer vem som representerar vår nation i ÖNO:s styrelse under 2018 och vem som representerar vår nation i SSBS:s styrelse under 2018 och 2019. Dessutom ges nationsmedlemmarna tillfälle att framföra sina önskemål om vad nationen ska fokusera på i verksamhetsplanen inför verksamhetsåret 2018, som styrelsen snart kommer att börja arbeta med. Nationen bjuder mötesdeltagarna på mat och kaffe. Välkomna!

De två styrelseposterna i ÖNO:s styrelse för år 2018 samt styrelseposten i SSBS:s styrelse 2018-2019 söks genom välformulerad skriftlig ansökan till kuratorn (vn-kurator at helsinki.fi) senast 8.10 kl.23.59.

Föredragningslistan nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Oktober 2017
Tid: 12.10.2017 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslista
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Val av rösträknare
7. Kompletterande val av funktionärer
8. Val av representanter till SSI:s, NSD:s och SNÄf:s höstmöten
9. Val av representanter till ÖNO:s styrelse 2018
10. Val av en representant till SSBS:s styrelse 2018-2019
11. Tilläggsbudget för 2017, andra behandlingen
12. Diskussion om verksamhetsplan för 2018
13. Lediganslående av poster
14. Anmälningsärenden
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Lediganslagna poster

På nationsmötet 14.9 lediganslogs följande poster: två platser i ÖNO:s styrelse för år 2018, en plats i SSBS:s styrelse för perioden 2018-2019. Att posterna lediganslås en gång per år är ett normalt förfarande och ska inte uppfattas som ett misstroende mot de personer som innehaft posterna under den senaste mandatperioden.

Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnia (ÖNO) förvaltar nationshuset Ostrobotnia. Styrelsen består av två representanter från var och en av de österbottniska nationerna (VN, EPO och PPO). PPO:s Aleksi Kallio fungerar sedan våren 2016 som styrelsens ordförande. Vasa nation har sedan 2010 representerats av Camilla Granholm och sedan 2012 av Tomas Melin. Camilla Granholm har meddelat att hon inte ställer upp för omval.

Svenska studenters bostadsstiftelse (SSBS) grundades 1966 av de svenska nationerna vid Helsingfors universitet (Nylands Nation, Vasa nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation) samt den dåvarande svenska kårsektionen. SSBS verkar för att förbättra bostadssituationen för svenska studenter och yngre vetenskapsidkare i Helsingforsregionen genom att erbjuda förmånligt boende åt studerande, fortsättningsstuderande och forskande ordinarie och extraordinarie medlemmar av de svenska nationerna vid Helsingfors universitet. Styrelsen består av två representanter från var och en av de svenska nationerna vid Helsingfors universitet. Nationernas representanter till SSBS:s styrelse väljs efter stadgeförändringen, som trädde i kraft 2017 , för två år åt gången, så att en styrelserepresentant väljs per år. Samuel Prittinen är vald som Vasa nations representant för perioden 2017-2018 medan Sebastian Storholms mandatperiod löper ut vid årsskiftet.

Lediganslagna poster sökes genom välmotiverad skriftlig ansökan. Ansökan ska lämnas in till kuratorn (vn-kurator at helsinki.fi) senast 8.10 kl.23.59 och valet förrättas av nationsmötet 12.10. Vid tillsättandet av post som nationens representant förutsätts god kännedom om nationen och dess verksamhet. Tillräcklig sakkunskap eller erfarenhet av liknande uppgifter betraktas som en fördel vid tillsättandet av posten.

 

Med vänliga hälsningar

Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Kallelse till september nationsmöte

Bästa vasungar,

Ni kallas härmed till Vasa nations nationsmöte för september månad.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Alla vasungar; gulis, junior, ungsenior som senior, kallas till nationsmötena. Nationsmedlemmarna ges här tillfälle att lära känna verksamheten och säga sin åsikt, ställa frågor och påverka. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om ärenden som gäller nationen, verksamhet och ekonomi. Nationen bjuder mötesdeltagarna på mat och kaffe. Välkomna!

På mötet kommer vi att välja en andra årsfestmarskalk inför årsfesten 2018, som kommer att dela på funktionärsposten med Anna Salonen. Vasungar som är intresserade av denna post skall kontakta styrelseordförande Kalle Lidsle senast måndag 11.9 kl.18.

På mötet kommer vi att välja två kommittémedlemmar till den samösterbottniska Porthanfestkommittén. Porthanfesten firas den 11.11, är den gemensamma årsfesten med våra systernationer EPO och PPO och firas till minne av den odelade österbottniska nationen. EPO:s Helena Rantala fungerar i år som Porthanfestmarskalk och leder denna kommitté. Två personer från varje österbottnisk nation bistår marskalken i hennes arbete inför och under årsfesten. Dessa poster passar också för gulisar. Vasungar som är intresserade av dessa poster skall kontakta styrelseordförande Kalle Lidsle senast måndag 11.9 kl.18.

På mötet kommer vi också att välja två kommittémedlemmar till den samösterbottniska Porthanveckokommittén. Porthanfestveckan firas hela vecka 45. Österbottniska Delegationens samarbetsutskott med vår Fanny Bäck i spetsen leder denna kommitté som ordnar roligt program under festveckan och tar hand om våra inbjudna gäster från vännationerna. Dessa poster passar också för gulisar. Vasungar som är intresserade av dessa poster skall kontakta styrelseordförande Kalle Lidsle senast måndag 11.9 kl.18.

Föredragningslistan för september nationsmöte:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
September 2017
Tid: 14.9.2017 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av nya medlemmar
5. Val av två rösträknare
6. Kompletterande val av funktionärer
– Eventuella befrielser från funktionärsuppdrag.
– Val av andra årsfestmarskalk 2018.
– Två platser i Porthanveckokommittén.
– Två platser i Porthanfestkommittén.
– Eventuella förändringar i kommittéer.
– Övrigt.
7. Godkännande av nationens andra mellanbokslut och beslut om tilläggsbudget för
2017
8. Årsfesten 2018
– Förslag på årsfesttalare
9. Lediganslående av poster
10. Anmälningsärenden
11. Övriga ärenden
12. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Kicka igång hösten 2017!

Dejoureringen har börjat och kansliet kryllar av nya ivriga gulnäbbar! (Nog har väl du också skrivit in dig redan?)

Höstens första infomejl har tyvärr missat din inbox, så istället kan ni läsa det här. Ta gärna en titt, och anmäl dig till alla våra kommande program!

Styrelsen informerar vecka 35:

_______________________________

  1. Dejourering
  2. Manala-lunchen är tillbaka!
  3. Gulisfest 4.9
  4. Samösterbottnisk säsongsöppning 8.9
  5. Ungseniormiddag 9.9
  6. Nationsmöte 14.9 + lediganslagna poster i Porthanfestkommittérna
  7. Kräftskiva 16.9
  8. Jobb på Wärtsilä
________________________________

1. DEJOURERING

Hösten är här! Styrelsen dejourer i vårt kansli (Tölögatan 3A, 5:e våningen) varje måndag under läsåret kl.15-18 och under dejoureringarna kan man uträtta sina nationsärenden, köpa halarmärken, läsa valfri österbottnisk dagstidning eller bara dricka kaffe och prata av sej med likasinnad dialektpratande person en stund. Denna vecka dejourerar vår gulisansvariga också onsdag kl.15-18, så att just DU ska hinna komma och skriva in dej. Ta dina österbottniska kompisar under armen och kom och bli en del av vår underbara gemenskap!

________________________________

2. MANALA-LUNCHEN ÄR TILLBAKA

Manalas studentlunch för nationsmedlemmar är tillbaka efter sommarpausen nu när universitetets höstterminen inleds. Visa ditt studiekort med giltig nationdekal vid
kassan. Förra årets nationsdekal borde nog gälla ännu ett par veckor vid Manala, men passa på att hämta ut en ny dekal från kansliet under dejourering! Obsevera att endast giltig nationsdekal duger, d.v.s. accepterar Manala inte Unis närvarointyg som bevis på betald nationsavgift.

Medlemsförmånerna är personliga och får ej missbrukas. I samband med att du betalar lunchen fyller du också i listan vid

kassan som har din nations namn som rubrik. Om du inte har besökt
studentlunchen under den senaste månaden skriver du ditt namn på
listan och kryssar för dagens datum, om du ätit studentlunchen också
tidigare under månadens gång söker du efter ditt namn i listan och
kryssar för dagens datum. Observera att under samma dag kan du äta lunch för 4 euro bara en endast en gång, och under hela hösttermin 40 gånger. Denna siffra

övervakas från studentnationerna.

________________________________

3. GULISFEST 4.9

Hej på dej du som är nybliven gulis eller äldre studerande! Festsäsongen för läsåret 2017-2018 drar igång måndagen den 4.9. då alla nationer vid Helsingfors universitet ordnar en gemensam GULISFEST för alla gulisar och andra studeranden för att önska alla nya studeranden välkomna till universitetet och nationerna!

Tidigare på dagen ordnar HUS sin årliga öppningskarneval, så vad passar inte bättre än att därefter styra kosan mot nationernas stora fest? Nationerna kommer att vara på plats vid karnevalen för att dela ut eventets officiella halarmärke. Halarmärket fungerar som inträdesbiljett till kvällens fest.

Festen börjar kl. 21.00 på Ostrobotnias festvåning, adressen är Museokatu 10. Inträdet för gulisar är GRATIS, men narikkan kostar 3 euro, så ta med kontanter. För andra studeranden kostar inträdet 3 euro. Ta med ditt studiekort, för gulisar räcker det dock med att uppvisa närvarointyg eller det halarmärke du fått i samband med karnevalen. Festen pågår tills 2.30 och vi kan utlova fantastiskt bra musik och bra priser på diverse drycker!

VAD: Nationernas gulisfest
NÄR: Måndag 4.9.2017 kl. 21.00 – 2.30
VAR: Ostrobotnia, festvåningen, Museokatu 10
PRIS: Gratis för gulisar / 3 euro för övriga / 3 euro för narikka för alla VARFÖR: Gulisfesten ordnas bara en gång under höstens lopp!

Alla 15 nationer vid Helsingfors universitet är med och ordnar evenemanget. Anni Haapalainen och Antti Pollari från Pohjois-Pohjalainen osakunta är huvudarrangörer, kontakta dem genom att mejla bile-pohjalaiset@helsinki.fi vid frågor!

https://www.facebook.com/events/1718074714932730/ ________________________________

4. SAMÖSTERBOTTNISK SÄSONGSÖPPNING 8.9

Nu är det vi väntat på hela sommaren här – den samösterbottniska säsongsöppningen!

Vi utlovar nya och gamla bekantskaper, musik och bra feelis. Välkomna att inleda läsåret med buller och bång! Dörrarna är öppna från kl 21 och framåt.

Vad: Samösterbottnisk säsongsöppning
När: fredag 8.9, dörrarna öppna kl 21.00-01.00
Var: Tölögatan 3A, våning 5
Pris: medlem i en österbottnisk nation: 3€, övriga: 4€
För inträde behöver du jämna pengar o studiekort eller annat bevis på studier/nationsmedlemskap

https://www.facebook.com/events/118151042172356/ ________________________________

5. UNGSENIORMIDDAG 9.9

Saknar du nationslivet och nationssångerna? Älskar du god, inhemsk mat och samösterbottniskt sällskap? Missa isåfall inte årets samösterbottniska ungseniormiddag! Årets samösterbottniska ungseniormiddag ordnas den 9.9.2017 på Ostrobotnias femte våning. Tidtabellen är följande:

17:30 Fördrink
18:00 Middagen börjar
23:00 Öppen efterfest, även för andra än festdeltagare

Priset för middagen är 18 euro för seniorer och 16 euro för nationsmedlemmar. Alkoholfria alternativ är 2 € billigare. Middagen betalas kontant på plats. Ta vänligen med jämna pengar! Klädkoden är kostym och nationsband.

I Vasa nation är man officiellt ungsenior då man studerat över fyra år eller är klar med studierna. Du är såklart välkommen med på middagen oavsett om du är ung nationsaktiv eller redan är klar med studierna sedan många år!

Anmälan öppnar 1.7.2017 och då publiceras länken till anmälan. Sista anmälningsdagen är 31.8.2017. Det finns begränsat antal platser till middagen så anmäl dig i tid!
Vi ser mycket fram emot middagen, hoppas du gör det också!
Varmt välkomna med önskar de österbottniska nationernas ungsenioransvariga:

Terhi Korpi (EPO) Ann-Sofie Nyström (VN) Noora Eilola (PPO)

https://www.facebook.com/events/1254716157987378/

________________________________

6. NATIONSMÖTE 14.9 + LEDIGANSLAGNA POSTER I PORTHANFESTKOMMITTÉRNA

Höstens första nationsmöte hålls torsdag 14.9 kl.18 i Teatern. Kom till nation för att höra de nyaste nyheterna och påverka samt bidra i nationens verksamhet. Det är speciellt viktigt att

alla funktionärer med kommittémedlemmar är närvarande! Föredragningslistan publiceras en vecka före mötet. Mat och dryck utlovas åt mötesdeltagare.

Under september nationsmöte väljer vi också ut funktionärer inför förberedelserna av Porthanfesten. Två medlemmar sökes till Porthanveckokommittén respektive Porthanfestkommittén. Att ordna fest är skojj! Om du är intresserad av att vara med och planera husets största fest, kontakta någon i styrelsen före nästa nationsmöte. Detta uppdrag passar även gulisar!

________________________________

7. KRÄFTSKIVA 16.9

Nu är det dags för Vasa nations traditionella kräftskiva, välkomna att inleda skolåret med god mat och härligt sällskap 16.9! Fördrinken serveras från kl 19.30 och vi sätter oss till bords kl. 20.00.

Pris:
15€ för nationsmedlemmar (VN, EPO, PPO)
18€ för övriga (bör ha vasung som avec, varje vasung får ha två avecer) Alkoholfri sitz 2€ billigare

***OBS***
För att få sitza som nationsmedlem bör du ha årets (2017-2018) VN klistermärke! Kom gärna tidigare ifall du inte hunnit skaffa det ännu.

Anmälan:
Öppnar för nationsmedlemmar: onsdag 30.08.2017, kl. 12.00 Öppen för alla: fr.o.m. måndag 04.09.2017
Stänger: onsdag 13.09.2017, kl 20.00, eller då platserna blivit fyllda Avecer bör anmäla sig separat!

Dresscode: Snäppet finare

Betalning:
Betala sitzen till Vasa nations konto och ta med en kopia eller print screen på kvittot till sitzen. IBAN: FI03 4055 1150 0053 40
Mottagarens namn: Vasa nation
Meddelande: Kräftskiva Förnamn Efternamn
Om du betalar för flera personer: skriv i meddelandefönstret vilka du betalar för.

Efterfest:
Efterfestdörrarna är öppna mellan 23:30 och 01:30. Efterfestgäster bör uppvisa studiekort eller övrigt studieintyg vid ingången!
Utomstående (ej VN, EPO och PPO) måste ha en vasung som avec. Varje vasung får ha två avecer. Meddela Tanja på förhand om en större grupp av icke-vasungar är påväg!
Kom ihåg att vi bara tar kontanter!

Läs gärna igenom avanmälningsreglerna

http://vasa.nation.fi/verksamhet/fester#av

Vid frågor, kontakta sitzansvarig Tanja Snickars: 044 010 26 94, vn-program@helsinki.fi

https://www.facebook.com/events/110696612942783/ ________________________________

8. JOBB PÅ WÄRTSILÄ

Wärtsilä söker för tillfället arbetare, gärna hemma från Östrerbotten. För denna position ger nationsaktivitet pluspoäng! Det kan också finnas möjlighet till examensarbeten för den som söker dessa jobb. Ta kontakt med undertecknad om du är intresserad

https://careers.fi/wartsila/careers.cgi?action=view&job_id=19875&lang=uk&unit=wartsila

Med Vasungahälsning,

Sten Isaksson sten.isaksson@wartsila.com

________________________________

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen

________________________________

Alexandra Lehtonen
Infoansvarig 2017
Vasa nation vid Helsingfors universitet Tölögatan 3A 00100 Helsingfors
Tel. 050-4917730
vasa-nation ät helsinki.fi

Välkommen till studielivet i Helsingfors!

Är du en österbottning på väg till Helsingfors för att studera? Grattis! Såhär kommer du igång med studierna och det bästa studielivet i huvudstaden! 

Kom ihåg att ta emot din studieplats! Och skaffa dig ett tak över huvudet
Vasa nation har bostäder för våra medlemmar, via SSBS (Majstranden, Vallgård) ÖD (Vallgård och Dammen) samt förkörsrätt till HOAS bostäder i Kilo. Dessutom har vi splitternya lägenheter i Victoria-kvarteret på Busholmen! Det  kan kännas rätt svårt att få bostad i Helsingfors och därför försöker vi lätta situationen en aning. För att söka bostad via Vasa nation behöver du betala in medlemsavgiften och söka intyg på att du har gjort det. Sök också bostad via din egen studentkår och övriga instanser så som stiftelser och privatpersoner – ju fler ansökningar desto bättre! Och kom ihåg att inte vara för kräsen de första åren… Lokaltrafiken i Helsingfors fungerar utmärkt och nya cykelvägar dyker hela tiden upp i staden.

Skriv in dig i Vasa nation
Som österbottning får du tillhöra stans bästa nation – det vill säga Vasa nation! Här finns österbottningar från alla universitet och högskolor i Helsingforsregionen. Vi ordnar program för studerande mitt i Helsingfors och erbjuder dig en välförtjänt paus från studierna. Träffa nya (och gamla bekanta) spännande studerande i samband med våra  idrottsprogram, vinkvällar, teaterbesök, sitsar, pidroturnéringar etc.  Vi håller priserna låga för att just du ska ha möjlighet att delta! Dessutom får man som medlem äta förmånligt i restaurang Manala och St: Urhos Pub. Som medlem har du dessutom möjlighet att söka våra stipendier.

Vi tar hand om dig!
Vasa nation är ditt eget vardagsrum mitt i Helsingfors. Var inte rädd för det finska språket – Du kommer klara dig galant! Helsingfors är en tvåspråkig stad med ett mycket rikt svenskspråkigt studentliv. Med hjälp av den välkomnande miljön nationen erbjuder kan du tryggt utforska din nya hemstad.

Den första chansen att ränna runt i centrum är lördagen den 23.9 då vi ordnar vår traditionsenliga Gulnäbbsintagning. Andra datum värt att pricka in i kalendern är Kräftskrivan 16.9, Halloweensitzen 27.10 samt Julfesten 9.12. I vårt nyhetsbrev (som du definitivt skall prenumerera!) och på vår facebook-sida får du senare reda på allt annat häftigt kommande progam.

PS: Titta in i din färska studentmössa: det är Vasa nations färger du ser. På självständighetsdagen får du som Vasa nations medlem matchande färger via ditt eget nationsband.

Vi ses i höst!

Medlemsförmåner på Manala

Info till nationsmedlemmar gällande Manalalunchen:

Nationslunchen på Manala blir på sommarpaus från och med den 1.6. fram till 20.8. Det här innebär att nationen inte stöder sina medlemmar med subvention av lunchpriset (2,20 euro per lunch) under sommarpausen. Lunchen kostar alltså 6,20 euro för studeranden under sommarpausen.

Lunchserveringen fungerar annars som under resten av läsåret, vilket innebär att lunchen beställs från bardisken mellan kl. 10.30-14.00. Man bör uppvisa studiekort med nationsklistermärke i samband med betalning, varefter man markerar för betald lunch i nationsmappen. Nationsmedlemmar sitter på barsidan av restaurangen. I lunchen ingår salladsbord, soppa, varmrätt samt efterrätt som du får vid bardisken.

Under sommarmånaderna är andra nationsrabatter fortfarande i kraft. Under veckoslut kan man köpa lunch för 6 euro och för övriga rätter, mellan kl. 14-00 – 22.00 får du 20 % rabatt på alla rätter. Rabatt finns även på nationsöl, -cider och Jaloviina.

Hälsningar
Österbottniska delegationens restaurangutskott