Maj nationsmöte

Vasungar!

härmed kallar jag er till maj nationsmöte, onsdagen 16.5 kl. 18 i Teatern på nationsvåningen.

Mötet blir olidligt spännande; vi ska behandla bokslut och verksamhetsberättelse för 2017 och även mellanbokslutet för 2018. Vi ska välja representanter till Fab Victoria 4 och i år har Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS) delegationsval, så därför ska vi också välja en valchef!

Föredragningslistan ser ni nedan. Om ni vill bekanta er med bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2017 på förhand kan ni kontakta kuratorn per e-post.

Det bjuds på snacks och eventuellt någonting gott att skåla med om allt går som planerat!

Länken till Facebookevenemanget hittar ni här: https://www.facebook.com/events/216138392306269/

Undertecknad svarar gärna på eventuella frågor.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

 

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Maj 2018
Tid: 16.5.2018 kl. 18:00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Eventuella nya medlemmar
7. Kompletterande val av funktionärer
8. Val av två styrelsemedlemmar till Fab Victoria 4
9. Val av representant till Fab Victoria 4 bolagsstämma
10. Val av valchef till HUS’ delegationsval
11. Lediganslående av poster
12. Fastställande av datum för årsfesten 2018
13. Godkännande av nationens mellanbokslut för våren 2018
14. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut 2017
15. Föreläggande av revisionsberättelse 2017
16. Årskontrollanternas berättelse för 2017
17. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2017
18. Anmälningsärenden
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

Lediganslagna poster

På nationsmötet 12.4 lediganslogs två styrelseposter i Fastighetsbolaget Victoria 4. Representanterna väljs för ett år och att posterna lediganslås varje år är normalt förfarande. Av de sökande krävs inga särskilda meriter, men de som väljs förutsätts ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och förutsätts föra nationens talan i styrelsen. Camilla Martin och Alexander Järf är våra sittande representanter.

Fastighetsbolaget Victoria 4 innefattar 102 studentbostäder på Busholmen och ägarstrukturen i fastighetsbolaget ser ut som följande: TF 50%, VN 35% och SSBS 15%.

Sök platserna genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Azra Arnautovic senast söndag 6.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi. Valen förrättas på maj nationsmöte onsdagen 16.5 (obs. ändring av datum!)

Undertecknad svarar gärna på frågor.

Med vänliga hälsningar,

Azra Arnautovic
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi

Kallelse till april nationsmöte

Bästa vasungar,

härmed kallar jag er till april nationsmöte, torsdagen 12.4 kl. 18 i Teatern på nationsvåningen.

Vi ska bland annat fastslå medlemsavgiften för läsåret 2018-2019 och förhoppningsvis välja en sommarfestansvarig. Vi har även bjudit in Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) och Svenska Nationer och Ämnesföreningar (Snäf) till mötet, så om ni vill veta mera om vad de gör och hur de arbetar för studerandes bästa ska ni komma på mötet!

Värdinnorna bjuder på mat, så kom ihåg att kryssa för “kommer” i Facebookevenemanget så att de kan planera mängden: https://www.facebook.com/events/181440405836423/

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
April 2018

Tid: 12.4.2018
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

§1. Mötets öppnande

§2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§3. Godkännande av föredragningslistan

§4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

§5. Eventuella nya medlemmar

§6. Kompletterande val av funktionärer

§7. Fastställande av medlemsavgift, läsåret 2018-2019

§8. Lediganslående av poster

-Fastighets ab Victoria 4, två poster i styrelsen

§9. Info från våra samarbetsorgan

§10. Anmälningsärenden

§11. Övriga ärenden

§12. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Bostadsansökan i full gång!

Du som studerar i Helsingfors och är medlem i Vasa nation har möjlighet att söka studentbostäder från flera olika alternativ. De olika ansökningarna har skilda ansökningsförfaranden, och det är viktigt att dubbelkolla vilka bilagor som krävs för de olika ansökningarna. Det som är gemensamt för dem alla är att du ska kunna bestyrka ditt nationsmedlemskap. Om du behöver ett officiellt intyg över nationsmedlemskap eller nationsmeriter ska du kontakta medlemssekreteraren på vn-medsek (at) helsinki.fi i god tid.

 • Som nationsmedlem kan man söka Österbottniska delgationens bostäder. Ansökningstiden till Österbottniska Delegationens bostäder är i full gång. ÖD:s bostäder finns i Vallgård och Dammen, och ni hittar mera info samt ansökningsblanketterna bakom denna länk: http://pv.osakunta.fi/kamppa/language/sv/. Deadline för ansökningar är torsdagen den 15.3.
 • Under hela mars månad pågår ordinarie ansökningstid till Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) bostäder på Rautalampivägen 5 i Vallgård.  Ansökningsinstruktioner och information om bostäderna finns på stiftelsens hemsida.
 • Söker du Vasa nations egna bostäder på Busholmen? OBS! Eventuella ansökningar ska postas till nation med bilagor.

Mera information hittar ni på denna sida och har ni frågor kan ni kontakta Vasa nations bostadsansvariga på vn-bostad (at) helsinki.fi.

Kallelse till mars nationsmöte

Kära vasungar,

Igår skickades kallelsen till mars nationsmöte per e-post till ‘vn-lista’. Om ni vill vara med på Vasa nations e-postlistor hittar ni instruktionerna här.

Jag har äran att kalla er till mars nationsmöte, som hålls torsdagen 15.3.2018 kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ dit alla nationsmedlemmar kallas och mötena hålls en gång per månad under terminerna. På nationsmötet ges nationsmedlemmarna tillfälle att påverka och säga sin åsikt om ärenden som rör nationen. Genom att delta i nationsmöten får man snabbt en överblick av nationens verksamhet och därför uppmanas alla aktiva, eller sådana som vill bli aktiva eller på annat sätt är intresserade av verksamheten, att delta.

På mötet kommer vi bland annat att välja representanter till Oy Botta Abs styrelse och till vårt seniorråd. Dessutom kommer vi att dela ut stipendier, förtjänsttecken och kamratskapstecken till vasungar som inte hade möjlighet att delta i årsfesten.

Värdinnorna bjuder mötesdeltagarna på mat och kaffe/te. För att underlätta planeringen av maten får gärna ni om ni är medlemmar på Facebook klicka “kommer” på Facebookevenemanget om ni vet att ni deltar i mötet.

Facebookevenemanget hittas här: https://www.facebook.com/events/211452586099815/

Varmt välkomna! Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Om ni har frågor, får ni gärna kontakta undertecknad.

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi
————————————————————————————
VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Mars 2018

Tid: 15.3.2018
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 3 Godkännande av föredragningslistan
§ 4 Godkännande av föregående mötesprotokoll
§ 5 Godkännande av eventuella nya medlemmar
§ 6 Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
– Sommarfestansvarig
§ 7 Val av representanter till Oy Botta Ab:s styrelse
§ 8 Val av representant till seniorrådet
§ 9 Godkännande av årsfestens budgetuppföljning
§ 10 Utdelning av stipendier, förtjänsttecken och kamratskapstecken
§ 11 Anmälningsärenden
§ 12 Övriga ärenden
§ 13 Mötets avslutande

Förtjänsttecken och stipendier 2018

Lördagen 24.2.2018 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 110:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats forsknings- eller studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes. Dessutom utnämndes en ny hedersmedlem.

 

Kallande av hedersmedlem

Enligt Vasa nations stadgar kan nationen kalla “en person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt” till hedersmedlem.

Efter förberedande diskussioner i seniorrådet och med andra äldre medlemmar, har nationsmötet 7.12.2017 valt att kalla en ny hedersmedlem. Personen har gjort en imponerande karriär och det är med stor ära som vi får förknippa denna person med nationen. Denna personer får ikväll motta Vasa nations förtjänsttecken i guld. Vasa nations nationsmöte har 7.12.2017 enhälligt beslutat att utnämna inspektor emeritus, professor Mikael Knip till hedersmedlem.

 

Valet av Mikael Knip motiveras med att han vid sidan om sitt tidigare inspektorskap (2006-2015) hör till en av Nordens framgångsrikaste medicinska forskare, och därmed sätter Österbotten på världskartan.

 

Mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver 2018

Vasa nations förtjänsttecken i silver kan delas ut i max tre exemplar per år till därav förtjänta medlemmar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas. Under många år har endast ett silvertecken delats ut per år, ifjol undantagsvis två, men i år tog nationsmötet beslutet att dela ut hela tre stycken förtjänsttecken i silver till tre meriterade vasungar.

Vasa nations nationsmöte har  i enlighet med stadgarna på två på varandra följande nationsmöten enhälligt beslutat att tilldela Vasa nations förtjänsttecken i silver till vasung, politices magister, kurator (numera kurator emerita) Frida Forsblom-Prittinen från Pedersöre, till vasung, tradenom och politices studerande, curator electa (numera kurator) Azra Arnautovic från Närpes samt till vasung, ekonomie- och filosofie kandidat Tommy Stara från Pedersöre.

 

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2018

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är teknologie kandidat Samuel Prittinen från Larsmo.

 

Kamratskapspriset 2018

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 3.2.2018 enhälligt beslutat att tilldela Andreas Höglund, hemma från Pedersöre, detta hedersfyllda pris.

 

Aktivitetstecken 2018

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Malin Nysand, hemma från Vasa, Karl-Johan “Kalle” Lidsle, hemma från Vasa,  Alexandra Lehtonen hemma från Vasa, Mikael Häggblom, hemma från Nykarleby samt Fanny Bäck, hemma från Karleby.

 

100-årsjubileumsstipendiet år 2018

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att sex personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa sex aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Atte Kola (Jakobstad), Anna Jutila (Jakobstad), My Silén (Korsholm), Andreas Lehtonen (Vasa), Jessica Manngård (Närpes), Tobias Nyberg (Pedersöre).

 

Studie- och forskningsstipendium 2018

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 3 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat 14 studiestipendier och ett forskningsstipendium.

Den person som tilldelats forskningsstipendium är Diplomingenjör Johan Tallgren.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:

 • Ekonomie studerande Karl-Johan Lidsle
 • Kulturproducentskapsstuderande Atte Kola
 • Politices studerande Louise Häggström
 • Agroforst studerande Jessica Manngård
 • Politices kandidat Ann-Sofie Nyström
 • Kulturproducentskapsstuderande Lina Berts
 • Medicine studerande Jacob Vikström
 • Odontologie studerande Rebecca Myllylä
 • Ekonomie studerande Linn Björkholm
 • Ekonomie studerande Daniela Karjalainen
 • Tradenom studerande Jonathan Myntti
 • Tekonologie studerande Julius Grahn
 • Politices studerande Alexandra Holmström
 • Teknologie kandidat Axel Bjurs

 

De personer som inte hade möjlighet att delta i årfsesten och ta emot sina förtjänsttecken eller stipendiebrev då tar istället emot dessa vid nationsmötet i 15.3.

Vasa nation utnämner Mikael Knip till hedersmedlem

Vasa nations vid Helsingfors universitet firar sin 110:e årsfest på nationshuset Ostrobotnia lördag 24.2.2018. Vasa nation firar traditionellt sin årsfest kring Anders Chydenius födelsedatum.

 

Festligheterna inleds kl.15.30 med cocktail på nationsvåningen. Kl. 15.45 delas studie- och forskningsstipendierna ut av inspektor Ilse Julkunen. Kl.16.00 tar styrelseordförande Calle Koskela och viceordförande Louise Häggström emot hälsningar till nationen och därefter förflyttar vi oss ner till festvåningen. Kl. 16.45 hålls kransnedläggning i Jägarrummet, festen inleds kl.17.00.

Festtalet hålls i år av Kristina Stenman, stadsdirektör i Jakobstad. På årsfesten tillkännages vem som i år tilldelas nationens studie- och forskningsstipendier och aktiva vasungar belönas för deras arbete på nationen.  Dessutom kommer Vasa nations inspektor emeritus, professor Mikale Knip, att kallas till nationens hedersmedlem. På årsfestnatten tar Essebon, politices magister, Frida Forsblom-Prittinens tid som kurator slut och hon efterträds av tradenom, politices studerande Azra Arnautovic från Närpes.

Mikael Knip är hemma från Kvevlax och har studerat medicin i Uleåborg. Från och med år 2000 är Mikael Knip professor i pediatrik vid Helsingfors universitet samt överläkare på barnklikinen vid Helsingfors universitetscentralsjukhus. Mikael Knip gör en framstående karriär som forskare inom barn- och ungdomsdiabetes. Mikael Knip har fått ta emot många utmärkelser och pris för sitt forskningsarbete. Bland annat tilldelades han 2011 Johnny Ludvigssonpriset som mest framstående nordiska forskare inom barn- och ungdomsdiabetes. 2017 tilldelade det finska läkarsällskapet Duodecim Knip det prestigefyllda Matti Äyräpää-priset. Vid sidan om sin mångåriga och framgångsrika karriär inom medicinsk forskning har Mikael Knip fungerat som inspektor för Vasa nation 2006-2015. Knip är högt respekterad inom nationen både för sina meriter i forskningsvärlden som för hans charmerande karaktär. Vasa nations nationsmöte 7.12.2017 beslutade enhälligt att utnämna inspektor emeritus, professor Mikael Knip till hedersmedlem. Valet av Mikael Knip motiveras med att han vid sidan om sitt tidigare inspektorskap hör till en av Nordens framgångsrikaste medicinska forskare, och därmed sätter Österbotten på världskartan.

 

Med vänliga hälsningar,

Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator