Kallelse till oktober nationsmöte 15.10

Vasungar!

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla
nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!
Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Anmälan till nationsmötet och mötesbilagor:

Föredragningslista VASA NATIONS NATIONSMÖTE

Oktober 2020

Tid: 15.10.2020 kl. 18.00

Plats: Teatern, Vasa nation och via Zoom

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslista
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Val av rösträknare
7. Uppdatering från SSBS
8. Tilläggsbudget 2020, andra behandlingen
9. Val av representanter till SSI:s, NSD:s och SNÄf:s höstmöten
10. Val av två representanter till ÖNO:s styrelse
11. Val av en representant till SSBS:s styrelse
12. Diskussion om verksamhetsplan för 2021
13. Lediganslående av poster
        • samtliga funktionärsposter
14. Beslut om donation av gevär till Finlands jaktmuseum
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande

Lediganslående av poster

På september månads nationsmöte lediganslogs två poster i Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) styrelse och en post till Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse. Samtliga poster kan sökas fram tills 12.10.

Att posterna lediganslås är normalt förfarande. Sökande förutsätts ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och förutsätts föra nationens talan i styrelsen. Tillräcklig sakkunskap eller erfarenhet av liknande uppgifter betraktas som en fördel vid tillsättandet av posterna. Valen förrättas på oktober nationsmöte den 15.10.

Två platser i Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) styrelse

ÖNO:s styrelse består av två representanter från husets tre nationer. Camilla Höglund och Kristoffer Fant är våra sittande styrelserepresentanter. Styrelserepresentanterna väljs för ett år i sänder. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att företräda husstiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt sköta andra uppgifter som hör till stiftelsen.

En plats i Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse

SSBS har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till SSBS:s styrelse väljs representanter från de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet; Vasa nation, Nylands Nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation.

Stiftelsens styrelse har bland annat i uppgift att representera stiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt draga försorg om att stiftelsens medel placeras och förvaltas såsom stiftelselagen förutsätter, draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter.

Nationernas representanter till SSBS:s styrelse väljs för två år åt gången, så att en styrelserepresentant väljs per år. Sebastian Storholm är vald till Vasa nations representant för kalenderåren 2020-2021, medan Martina Wiklunds mandatperiod löper ut vid årsskiftet.

Lämna in en ansökan

En fritt formulerad skriftlig ansökan kan skickas till kuratorn på vnkurator@gmail.com senast söndagen 12.10 kl. 23.59.

Vid frågor – kontakta kurator, Camilla Martin; vnkurator(a)gmail.com