Stipendier

Stipendier 2019

Nationens stipendier för 2019 lediganslogs på nationsmötet i december 2018. Ansökningsperioden är till 31.1.2019 kl. 23.59. Ansökningar som inkommit efter den utsatta tiden beaktas inte. Ofullständiga ansökningar (underskrifter saknas, bilagor saknas o.s.v.) beaktas inte heller av stipendienämnden. Läs således igenom instruktionerna noggrant och se till att du bifogat nödvändigt material.

Ansökningar skickas till adressen Tölögatan 3A, 5:e våningen, 00100 Helsingfors. Ansökan riktas till kurator och kuvertet bör tydligt markeras med texten “Stipendieansökan”. Kurator Azra Arnautovic svarar vid behov på frågor kring stipendierna och ansökningarna på vn-kurator(at)helsinki.fi. Före kontakt tas lönar det sig att noggrant läsa igenom anvisningarna nedan.

Här under kan läsas lite om de stipendier Vasa nation erbjuder och ansökningsanvisningar.

Ansökningsansvisningar

Noggranna ansökningsanvisningar hittas här (PDF). Läs noggrant igenom anvisningarna och fyll omsorgsfullt i blanketterna innan du skickar in dem. Försäkra dig om att alla uppgifter är ifyllda och att obligatoriska bilagor bifogats för att stipendienämnden ska ha korrekt information att grunda sitt stipendieutdelningsbeslut på.

Ofullständiga ansökningar där information eller bilagor saknas kommer inte att beaktas av stipendienämnden.

Stipendierna utdelas av inspektorn på Vasa nations årsfest. De som eventuellt inte tilldelas stipendium kommer att meddelas om detta innan anmälningstiden till årsfesten går ut.

Sök intyg till bilaga

Allmänna fonder

Alla medlemmar i Vasa nation kan ansöka om studie- eller forskningsstipendium från Vasa nations allmänna fonder. Bland dessa fonder kan nämnas Evert Ekroths minnesfond och Stipendiefonden.

För att ansöka om studiestipendium bör man studera vid Helsingfors universitet eller annan högskola i huvudstadsregionen. Forskningsstipendium kan sökas för fortsatta studier till licensiat- eller doktorsexamen.

Nationsmötet lediganslår stipendierna som sedan fördelas av stipendienämnden. Faktorer som beaktas vid fördelningen är sökandes studieframgång, den sociala situation, eventuell utlandsvistelse och nationsaktivitet.

Utan särskilda skäl kan inte studiestipendium från de allmänna fonderna fås flera än en gång. Till ansökan bör bifogas intyg över betald medlemsavgift och medlemskap i nationen och ett officiellt studieprestationsutdrag. Till ansökan om forskningsstipendium bör också bifogas forskningsplan som godkänts av professor eller annan akademisk handledare som ansvarar för forskningen.

Mottagare av forskningsstipendium bör senast före årsskiftet lämna in en redogörelse över hur stipendiet använts och i vilken mån det bidragit till genomförandet av forskningen.

Ansökningsblanketten för de allmänna fonderna kan laddas ner här (PDF).

Erik och Sylvi Feldts stipendiefond

Vasa nations medlemmar som valt svenska språket, nordisk filologi eller litteraturhistoria som huvudämne och redan kan uppvisa vissa resultat av sina studier kan ansöka om studie- eller forskningsstipendium ur Erik och Sylvi Feldts stipendiefond.

Till ansökan bör bifogas bifogas intyg över betald medlemsavgift och medlemskap i nationen och ett officiellt studieprestationsutdrag Till ansökan om forskningsstipendium bör bifogas forskningsplan som godkänts av professor eller annan akademisk handledare som ansvarar för forskningen.

Mottagare av forskningsstipendium bör senast före årsskiftet lämna in en redogörelse över hur stipendiet använts och i vilken mån det bidragit till genomförandet av forskningen.

Nationsmötet besluter om lediganslående och ansökningstid för både allmänna och särskilda fonderna. Ansökan skall vara nationen tillhanda senast den dag och det klockslag som anges. Poststämpel beaktas inte och försenade eller inkompletta ansökningar behandlas inte. Mottagarna av stipendierna offentliggörs på årsfesten och stipendierna betalas ut under mars månad.

Ansökningsblanketten för Erik och Sylvi Felds fond kan laddas ner här (PDF-fil).