Kategoriarkiv: Nyheter

Lediganslagna poster

Bästa nationsmedlemmar,

Inför nationsmötet 23.2 finns posterna nedan lediga att sökas. Båda posterna väljs av nationsmötet för ett år framåt. Att posterna lediganslås är ett normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan till undertecknad på adressen vn-kurator at helsinki.fi senast 20.2 klockan 23.59. Av de sökande krävs inga särskilda meriter, men representanterna förväntas ha god insyn i de tre österbottniska nationerna och nationsverksamheten vid Vasa nation.

Post 1: En ordinarie styrelseplats i Fastighets Ab Osakuntas styrelse, dvs husbolaget för Rautalampivägen 3B + C. Väljs för ett år åt gången. Vår sittande styrelserepresentant är Tommy Stara.

Post 2: En suppleantplats i Fastighets Ab Artti, dvs husbolaget för studentbostäderna på Jorddammsvägen 5. Väljs för ett år åt gången. Lukas Ohls innehar för tillfället denna post.

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Vasa nations 109:e årsfest närmar sig

Vasa nations årsfestvecka börjar idag den 13.2, och kulminerar i Vasa nations 109:e årsfest på lördag 18.2.

Anmälan har stängts och vi önskar alla våra gäster varmt välkomna till årsfesten, som börjar kl. 16.00 på nationsvåningen med cocktail. De som inte deltagit i supén kan köpa biljetter till efterfesten vid dörren för 5€ kl. 23.00 – 01.00. På efterfesten kommer bandet Stiff Honey uppträda. En traditionell sillfrukost ordnas på söndagen den 19.2. kl. 12.

Årsfestveckans program finns att bekanta sig med på Facebook på adressen https://www.facebook.com/events/431253307219663/. På agendan är bl.a. Hohtominigolf, skridskoåkning, 101-Klubben, teaterbesök, choklad- och vinkväll samt Stipendiatmiddag.

Vi tackar alla våra sponsorer som möjliggjort verkställandet av den kommande årsfesten!

Välkomna!
Alexandra Lehtnen och Atte Kola
Årsfestmarskalkar 2017

Vasa nation kallar två nya hedersmedlemmar

Till hedersmedlem kan nationen kalla person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt. På nationsmötet 1.12.2016 tog Vasa nations medlemmar beslutet att kalla två av våra mycket meriterade seniormedlemmar till nationens hedersmedlemmar. Enligt nationsmötets beslut kommer Magnus Öhman och Anna-Maja Henriksson att på årsfesten 18.2.2017 tilldelas Vasa nations förtjänsttecken i guld och därmed kallas till hedersmedlemmar vid Vasa nation vid Helsingfors universitet.

 

Magnus Öhman har bland annat varit Vasa nations styrelseordförande år 1973. Han var ordförande för Botta AB 1981-1983 och ordförande för Vasa nations seniorråd 2015. Magnus Öhman har genom sin expertis inom finansrätt varit en pålitlig rådgivare för Vasa nation och husets organisationer. Magnus Öhman var också den som tog oss in i bostadsprojektet Kvarteret Victoria och nu när projektet färdigställts vill vi tacka och uppmärksamma Magnus Öhman för detta genom att kalla honom till hedersmedlem.

Valet av Anna-Maja Henriksson motiveras med att hon synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets tjänst och att hon i sitt arbete visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten. Anna-Maja Henriksson tillbringade många kvällar på nationen under sin studietid. Hon hörde tillsammans med sin goda vän och studiekamrat Agneta Ström till den som samtidigt var aktiva inom sin ämnesförening, det vill säga Codex, och nationen. Anna-Maja studerade målmedvetet och blev i januari 1987 utexaminerad som juris kandidat från Helsingfors universitet. År 1989 auskulterade hon vid Vasa hovrätt och som 25-åring utnämndes Anna-Maja till vicehäradshövding. I mars 2007 blev Anna-Maja Henriksson invald i Finlands riksdag. Utanför riksdagen fungerade Henriksson som ordförande för Svenska Finlands folkting åren 2009-2011. Utöver portföljen som justitieminister fungerade Henriksson också som Ålandsminister mellan åren 2011-2015. Henriksson blev 2015 Svenska riksdagsgruppens ordförande. Den 12.6.2016 valdes Anna-Maja Henriksson till partiordförande för Svenska Folkpartiet.

Det är med ära som vi utnämner Magnus Öhman och Anna-Maja Henriksson till hedersmedlemmar.

 

Stipendierna lediganslagna

Vasungar!
Nationens stipendier är nu lediganslagna och kan sökas fram till torsdag 9.2.2017 kl. 23.59. Läs anvisningarna noggrant och fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet ”stipendieansökan”.
Stipendier kan endast ansökas av medlemmar av Vasa nation, som betalat medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god tid före ansökan ska lämnas in.
Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest 18.2.2017, då stipendiebreven delas ut!
Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens
webbplats vasa.nation.fi/stipendier
Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Kallelse till januari nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om nationsärenden. Deltagarna bjuds på mat och kaffe.

På januari-möte får vi besök av Helsingfors Mission, som bland annat driver Krisjouren för unga, som kommer och berättar om sin verksamhet.

Föredragningslistan finns till påseende nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Januari 2017
Tid: 19.1.2017 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Eventuellt nya medlemmar
5. Kompletterande val av funktionärer
– Värdinna
– Sommarfestansvarig
– Kommittéer
– Disciplinutskottet
6. Fördelning av fondmedel 2017
7. Lediganslående av nationens stipendier
8. Val av stipendienämnd och kamratskapspriskommitté
9. Årsfestens budget
10. Österbottniska delegationens budget 2017
11. Verksamhetsplan för programverksamheten 2017
12. Verksamhetsplan för idrottsverksamheten 2017
13. Godkännande av poängsättningssystem för Victoriabostäderna
14. Vasa nations förtjänsttecken i silver, andra behandlingen
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen,
Vasa nations kurator

Österbottniska delegationens funktionärsposter lediganslagna

Pohjalaiset, österbottningar!

Vasa nation delar utrymmen ,och ordnar gemensam verksamhet tillsammans, med våra finskspråkiga systernationer Etelä-Pohjalainen Osakunta och Pohjois-Pohjalainen Osakunta. Vårt samarbetsorgan Pohjalainen valtuuskunta / Österbottniska delegationen (PV/ÖD)  sköter gemensamma ärenden, behandlar frågor som rör nationsutrymmena och ordnar våra gemensamma evenemang. Genom att aktivera sig inom ÖD kommer man snabbt in i husets verksamhet och lär känna medlemmar också ifrån de andra  österbottniska nationerna. Delegationen håller möten ungefär var tredje vecka och i enlighet med delegationens stadgar får delegationens medlemmar under mötena använda sitt eget språk, svenska eller finska.

Österbottniska delegationens funktionärsposter inför verksamhetsåret 2017 år nu lediga att sökas. Senast 9.1.2017 vill vi ha in ansökningarna!
Följande poster är öppna:

Sekreterare
Sekreteraren för protokoll under delegationens möten samt håller ordning på delegationens post. (Eftersom det under år 2017 är Vasa nations kurator som står i tur att vara delegationens ordförande skrivs protokollen under verksamhetsåret på svenska.)

Skattmästare
Betalar räkningar, sköter delegationens ekonomi och bokföring.

Värdinna
Ansvarar för köket vid bl.a. funktionärsskiftet, vappsitsen och julmiddagen. Tar hand om köket tillsammans med nationernas värdinnor.

Chefsredaktör för tidningen Ostro
Gör tidningen Ostro.

IT-ansvarig
Ansvarar för att tekniken fungerar, och reagerar när den inte fungerar. 🙂 Sköter bland annat om e-postlistan, bokningskalenderna och administrerar webbservern och hemsidorna.

Informationsansvarig
Ansvarar för att nationsmedlemmarna vet vad som är på gång. Uppdaterar hemsidan och informerar om evenemang.

Gallerist
Ansvarar för vår konstsamling och organiserar praktiska arrangemang gällande konstsamlingen och galleriet. En person som uppskattar konst sökes!

Biblioteksansvarig
Ansvarar för bibliotekets verksamhet, ser till att biblioteket har dejourer på plats och införskaffas nya böcker.

Arkivansvarig
Arkivansvariga ansvarar för Österbottniska delegationens arkiv.

Miljöansvarig
Planerar och utvecklar verksamheten och utrymmena mot ett miljövänligare håll.

ÖD har möten ungefär en gång var tredje vecka under läsåret. Funktionärerna tillsammans med fyra valda representanter från varje nation deltar i mötena så mycket som möjligt. Delegationen hoppas på ansökningar från alla tre nationer.

Funktionärsposterna söks genom att skicka en fritt formulerad ansökan till delegationens ordförande år 2016 PPO:s kurator Mira Rantakeisu på adressen ppo-q@helsinki.fi.  Vasa nations kurator Frida Forsblom-Prittinen svarar på eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar,

Mira Rantakeisu
Kuraattori
Pohjois-Pohjalainen Osakunta

Frida Forsblom-Prittinen
Kurator
Vasa nation

Elina Tyynelä,
Kuraattori
Etelä-Pohjalainen Osakunta

Kallelse till december nationsmöte

Bästa nationsmedlemmar,

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar kallas till dessa möten som hålls en gång per månad. Värdinnorna bjuder på mat åt alla som deltar. På december nationsmöte beslutar nationen om nästa års budget och vi röstar om kallande av hedersmedlemmar. Under mötet diskuterar vi även mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver. Mötet är dessutom nationens valmöte och vi  väljer en ny styrelse, nya funktionärer och nya kommittémedlemmar inför verksamhetsåret 2017. De olika posterna söks senast söndag 27.11 enligt instruktionerna på hemsidan. Kom med!

Härmed kallas Vasa nations medlemmar till December nationsmöte, som hålls torsdag 1.12.2016 klockan 18 i Teatern på nationsvåningen.  Mat och kaffe för de som deltar i mötet serveras klockan 18.00 och klockan 18.30 öppnas mötet av Vasa nations inspektor Ilse Julkunen. Föredragningslistan till påseende nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
December 2016
Tid: 1.12.2016
kl. 18.30
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Godkännande av nya medlemmar
7. Vasa nations förtjänsttecken i silver, första behandlingen
8. Kallande av hedersmedlemmar, andra behandlingen
9. Vasa nations årsfest 2017, förslag på årsfesttalare
10. Vasa nations budget och verksamhetsplan 2017, andra behandlingen
11. Österbottniska Delegationens budget 2017
12. Val av styrelseordförande 2017
13. Val av skattmästare, sekreterare och programansvarig 2017
14. Val av övriga funktionärer för 2017
15. Val av styrelse 2017
16. Val av medlemmar till kommittéer 2017
17. Val av revisorer och suppleanter för nationen och ÖD 2017
18. Anmälningsärenden
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator