Kategoriarkiv: Nyheter

Kallelse till januari nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta! Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Vasungar!

Jag kallar er härmed till årets första nationsmöte, januari nationsmöte!
På mötet får vi bland annat en uppdatering om årsfesten, vi får ta del av verksamhetsplanen för programverksamheten, vi får höra vad FAb Victoria 4 har på gång och dessutom ska vi diskutera vem som får förtjänsttecken i silver.

Nationsmötet ordnas fortsättningsvis online, men denna gång via Teams.

Anmälan till mötet

  • Fyll i anmälningsformuläret senast 21.1. kl. 16:
    https://forms.gle/27UP1EBtrMYjGCp67
  • Samma dag som mötet hålls, skickas en möteslänk ut (Teams) till alla deltagare som har anmält sig på förhand.
  • Om du har problem med anmälan, kontakta: vnkurator@gmail.com eller ring ordförande Julia Wik: 0504383090

Material

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

Föredragningslista

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Januari 2021

Tid: 21.1.2020 kl.18.00
Plats: Online, via Teams (Länk skickas i separat e-post till anmälda)
1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av två rösträknare
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
– disciplinutskottet
– klubbhövding
– grafiker
– årsfeskommittén
7. Fördelning av fondmedel 2021
8. Val av stipendienämnd och kamratskapspriskommitté
9. Val av medlemmar i SSBS förvaltningsråd
10. Budget för årsfesten 2021
11. Verksamhetsplan för programverksamheten 2021
12. Österbottniska Delegationens budget 202113. Info från FAb Victoria 4
14. Vasa nations förtjänsttecken i silver, första behandlingen
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande

Lediganslagna poster i SSBS:s förvaltningsråd

Bästa nationsmedlemmar,

på nationsmötet 10.12 lediganslogs två poster i Svenska Studenters Bostadsstiftelse (SSBS) förvaltningsråd för de kommande tre kalenderåren. Den ursprungliga ansökningsdeadlinen var 7.1.2021, men ansökan har förlängts fram tills 18.1.2021 kl. 23.59. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan per e-post till Vasa nations  kurator (vn-kurator at helsinki.fi).

Stiftelsens ändamål är att verka för förbättrandet av svenska studenters och yngre svenska vetenskapsidkares boendeförhållanden genom att äga eller på annan grund besitta fast egendom och på denna uppföra bostadshus att disponeras såsom bostäder för svenska studenter och yngre svenska vetenskapsidkare företrädesvis inskrivna vid Helsingfors universitet samt att även i övrigt på alla sätt befrämja ovannämnda studenters och forskares boendeförhållanden. Vid fördelandet av dessa bostadsutrymmen och andra rättigheter bör det reella behovet beaktas i enlighet med styrkeförhållandet mellan de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet.

Stiftelsen har ett förvaltningsråd bestående av sammanlagt tjugo (20) ledamöter. Nationernas respektive inspektorer och kuratorer är ledamöter i förvaltningsrådet ex officio. Utöver dessa tillsätter envar nation  en (1) övrig ledamot i förvaltningsrådet. Utöver dessa fördelas sju (7) övriga ledamotsplatser att tillsättas av respektive nation i direkt proportion till styrkeförhållandet nationerna emellan. De tillsatta förvaltningsrådsledamöternas mandatperiod är tre (3) kalenderår.

Förvaltningsrådet sammanträder till ordinarie möte två gånger om året. Vårmöte bör äga rum före utgången av april månad och höstmöte före utgången av november månad. Vid förvaltningsrådets möten fastställs verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år samt budget för kommande verksamhetsår. Förvaltningsrådet fastställer även styrelsens arvoden. Förvaltningsrådets uppgifter beskrivs närmare i stadgarna som finns tillgängliga på stiftelsens hemsida.

Vasa nation kommer under perioden 2021-2023 att inneha två förvaltningsrådsplatser förutom inspektor och kurator. Under den senaste perioden har nationen varit representerade av Martin Slotte och Frida Forsblom-Prittinen i förvaltningsrådet. Deras förtroende har inte på något sätt förbrukats och de har möjlighet att ansöka om förnyat förtroende.