Alla inlägg av Frida Forsblom

Kallelse till maj nationsmöte

Kära vasungar,

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om ärenden som gäller nationen, verksamhet och ekonomi. På nationsmötena har nationens alla medlemmar möjlighet att säga sin åsikt, ställa frågor och påverka. Deltagarna bjuds på mat och kaffe. Välkomna med och påverka din nation och kom och lyssna på vad som är aktuellt just nu!

Vasa nations alla medlemmar kallas härmed till maj månads nationsmöte som hålls torsdagen 18.5 kl.18.00 i Teatern på nationsvåningen.

Föredragningslistan nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Maj 2017
Tid: 18.5.2017 kl. 18:00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Eventuella nya medlemmar
7. Kompletterande val av funktionärer
8. Val av årsfestmarskalk 2018
9. Val av två styrelsemedlemmar till Fab Victoria 4
10. Val av representant till Fab Victoria 4:s bolagsstämma
11. Lediganslående av poster
12. Fastställande av datum för årsfesten 2018
13. Information om bostadsprojekt i Vallgård
14. Godkännande av nationens mellanbokslut för våren 2017
15. Godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut 2016
16. Föreläggande av revisionsberättelse 2016
17. Årskontrollanternas berättelse för 2016
18. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 2016
19. Anmälningsärenden
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse kommer att finnas till påseende i nationens kansli från och med dejoureringen på måndag.

Med vänliga hälsningar
Vasa nations kurator
Frida Forsblom-Prittinen

Lediga poster

På nationsmötet 25.4 lediganslogs två styrelseposter i Fastighetsbolaget Victoria 4. Representanterna väljs för ett år.

Fastighetsbolaget Victoria 4 innefattar 102 studentbostäder på Busholmen och ägarstrukturen i fastighetsbolaget ser ut som följande: TF 50%, VN 35% och SSBS 15%. Linda Sundman-Melin och Jonas Stubb har varit våra representanter i styrelsen sedan bolaget grundades år 2012 och de har båda meddelat att de inte ställer upp för omval. Av de sökande krävs inga särskilda meriter, men de som väljs förutsätts ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och forutsätts föra nationens talan i styrelsen.

På nationsmötet 23.3 lediganslogs funktionärsposten som Vasa nations årsfestmarskalk 2018. Vasa nations 110:e årsfest firas lördagen den 24.2.2018 och årsfestmarskalken eller marskalkarna (en eller två tillsammans) ska 1. leda årsfestkommitténs verksamhet samt ansvara för arrangemangen före, under och efter årsfesthelgen. 2. Fungera som ceremonimästare vid årsfesten. 3. Ansvara för årsfestens ekonomi. Årsfestmarskalken ska i god tid före årsfesten inhämta nationsmötets godkännande av årsfestbudgeten. Likaså skall årsfestmarskalken före utgången av mars månad framlägga årsfestens budgetuppföljning för nationsmötets godkännande. 4. Under höstterminen förbereda valet av festtalare till årsfesten. Inom november ska nationsmötet ställa föreslagna kandidater i prioritetsordning. 5. Se till att de direktiv som nämns i kapitlet ”Allmänna riktlinjer för funktionärer” följs före, under och efter arrangerat program.

Sök posterna genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Frida Forsblom-Prittinen senast söndag 14.5 kl.20.00 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi . Valen förrättas på nationsmötet 18.5.

Mars nationsmöte

 

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om nationsärenden. Deltagarna bjuds på mat och kaffe. Välkomna med och påverka din nation!

Föredragningslistan för mars nationsmöte till påseende nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Mars 2017

Tid: 23.3.2017
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

 

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
 5. Godkännande av eventuella nya medlemmar
 6. Kompletterande val av funktionärer
 7. Val av representanter till Oy Botta Ab:s styrelse
 8. Val av representant till seniorrådet
 9. Lediganslående av poster
 10. Godkännande av årsfestens budgetuppföljning
 11. Anmälningsärenden
 12. Övriga ärenden
 13. Mötets avslutande

 

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Seniorernas besök till riksarkivet samt årsmöte

Bästa seniorer,

Vasa nations seniorkommitté inbjuder till ett besök i Riksarkivet (Fredsgatan 17) och till årsmöte onsdagen den 29 mars kl. 17.15. Såväl seniorer som ungseniorer är välkomna.

Konceptet är följande: vi visas först omkring på utställningen Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet av John Strömberg och sammanträder därefter till möte i Riksarkivet. Utställningen Pro Finlandia berättar om Finlands relationer till de nordiska länderna fram till självständigheten och freden i Dorpat.

Efter visningen bjuder seniorkommittén på ett glas vin varefter vi håller årsmöte. Därefter finns det möjlighet att delta i ett samkväm till självkostnadspris.

Seniorkommitténs ordförande Camilla Granholm tar emot anmälningar senast 27.3 på adressen camilla.granholm at helsinki.fi

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Lediganslagna poster

Bästa nationsmedlemmar,

På nationsmötet 23.2 lediganslogs följande poster: En post i seniorrådet och två poster i Botta ABs styrelse. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan till undertecknad på e-post vn-kurator at helsinki.fi senast 20.3.

Styrelseposterna i restaurangbolaget Botta AB väljs för ett år åt gången. Vasa nations sittande representanter är Jonas Stubb och Jonas Frantz.

Seniorrådets medlemmar väljs för en femårsperiod. Seniorrådet består av nationens inspektor samt fem andra äldre medlemmar. Nationens seniorråd fungerar som rådgivande organ för nationsmötet och rådet har vetorätt i frågor som om detta särskilt är stadgat. Inspektor emeritus Matti Klockars är i tur att avgå och han har meddelat att han inte ställer upp för omval. Matti önskar att yngre förmågor tar över hans plats. Övriga seniorrådsmedlemmar är Jonathan Slotte, John Strömberg, Magnus Öhman, Lisa Back samt nationens inspektor Ilse Julkunen.

Med vänliga hälsningar

Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Förtjänsttecken och stipendier 2017

Lördagen 18.2.2017 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 109:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats forsknings- eller studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes. Dessutom utnämndes två nya hedersmedlemmar.

Kallande av hedersmedlemmar

Enligt Vasa nations stadgar kan  nationen kalla “en person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt” till hedersmedlem. Efter förberedande diskussioner i seniorrådet och med andra äldre medlemmar, har nationsmötet 1.12.2016 valt att kalla två nya hedersmedlemmar. Både dessa personer har gjort imponerande karriärer och det är med stor ära som vi får förknippa dem med nationen.

Vasa nations nationsmöte har 1.12.2016 enhälligt beslutat att utnämna Anna-Maja Henriksson (f. Forss)till hedersmedlem.  Anna-Maja Henriksson skrev in sig i Vasa nation 1982. Valet av Anna-Maja motiveras med att hon synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets tjänst och att hon i sitt arbete visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten

Vasa nations nationsmöte har 1.12.2016 enhälligt beslutat att utnämna Magnus Öhman till hedersmedlem. Magnus Öhman, hemma från Jakobstad, skrev in sig i Vasa nation 1970.  Magnus har sällsynt mångsidigt och under en lång tid, speciellt med tanke på hans expertis inom finansrätt, varit en pålitlig rådgivare för Vasa nation och husets organisationer.

Mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver 2017

Vasa nations förtjänsttecken i silver kan delas ut i max tre exemplar per år till därav förtjänta medlemmar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas. I år delar nationen ut två stycken förtjänsttecken i silver.

Vasa nations nationsmöte har i enlighet med stadgarna på två på varandra följande nationsmöten enhälligt beslutat att tilldela Vasa nations förtjänsttecken i silver till vasung och teknologie kandidat Samuel Prittinen från Larsmo samt till vasung och ekonomie kandidat Camilla Martin från Vasa.

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2017

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är medicine kandidat Max Åström från Kokkola.

Kamratskapspriset 2017

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 11.2.2017 enhälligt beslutat att tilldela Lukas Ohls, hemma från Larsmo, detta hedersfyllda pris.

Aktivitetstecken 2017

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Martina Wiklund, hemma från Vasa, Martin Kjellman, hemma från Jakobstad, Cecilia Renvall, hemma från Esbo, Josefin Båskman, hemma från Närpes samt Lukas Ohls, hemma från Larsmo.

100-årsjubileumsstipendiet år 2017

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att fem personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa fem aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Mikael Häggblom (Jeppo), Ann-Sofie Nyström (Petalax), Malin Nysand (Vasa), Andreas Höglund (Purmo), Andreas Molander (Vasa).

Studie- och forskningsstipendium 2017

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 11 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat 15 studiestipendier och två forskningsstipendier.

De två personerna som beviljats forskningsstipendium är Filosofie magister Camilla Höglund och Politices magister Jenny Stenberg-Sirén.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:

 • Teknologie kandidat Hannes Rolander
 • Naturvetenskapsstuderande Andreas Molander
 • Ekonomie kandidat Martina Wiklund
 • Ergoterapistuderande Malin Nysand
 • Ergoterapistuderande Andreas Höglund
 • Ergoterapistuderande Anna-Karin Jutila
 • Ekonomistuderande Simon Hatanmaa
 • Biologistuderande Robin Sjöblom
 • Ekonomistuderande Sebastian Blomqvist
 • Ekonomistuderande Samuel Johansson
 • Hälsovårsstuderande Katarina Ato
 • Ekonomistuderande Otto Eklund
 • Diplomingenjörsstuderande Cecilia Björkman
 • Ekonomistuderande Christian Nygård
 • Politices magister Hannah Dang

Kallelse till februari nationsmöte

Bästa nationsmedlemmar,

Jag hoppas ni deltar i programmet under vår årsfestvecka och att jag får se så många som möjligt av er på årsfesten på lördag. Är ni inte anmälda till själva årsfesten är ni fortfarande varmt välkomna till årsfestens efterfest nu på lördag. På nationens årsdag 26.2 ordnas också en lyxig brunch på nationsvåningen där John Strömberg håller ett anförande om Anders Chydenius och berättar varför Vasa nations årsdag firas just på denna dag.

För att februari inte endast ska bestå utav högtidliga festligheter kallas ni härmed till februari nationsmöte. Februari nationsmöte hålls i Teatern på nationsvåningen om exakt en vecka, torsdag 23.2 kl.18.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om nationsärenden. Deltagarna bjuds på mat och kaffe. Vem som tilldelas nationens stipendier och förtjänsttecken i år tillkännages på årsfesten på lördag, de mottagare som inte finns på plats på lördag ska vara närvarande på nationsmötet på torsdag för att personligen ta emot sina stipendiebrev eller förtjänsttecken.

Föredragningslistan finns till påseende nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Februari 2017

Tid: 23.2.2017
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1.       Mötets öppnande
2.       Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3.       Godkännande av föredragningslistan
4.       Godkännande av föregående mötesprotokoll
5.       Eventuella nya medlemmar
6.       Kompletterande val av funktionärer
7.       Utdelade stipendier, förtjänsttecken och kamratskapstecken
10.   Lediganslående av poster
12.   Val av representanter till Botta Ab:s bolagsstämma
13.   Val av representanter till Fastighets Ab Artti, Fastighets Ab Osakunta
14.   Val av representanter till NSD:s och SSI:svårmöten
15.   Utdelning av förtjänsttecken och stipendier till de mottagare som inte var på plats på årsfesten
16.   Anmälningsärenden
16.   Övriga ärenden
17.   Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator