Alla inlägg av Frida Forsblom

Förtjänsttecken och stipendier 2017

Lördagen 18.2.2017 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 109:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats forsknings- eller studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes. Dessutom utnämndes två nya hedersmedlemmar.

Kallande av hedersmedlemmar

Enligt Vasa nations stadgar kan  nationen kalla “en person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt” till hedersmedlem. Efter förberedande diskussioner i seniorrådet och med andra äldre medlemmar, har nationsmötet 1.12.2016 valt att kalla två nya hedersmedlemmar. Både dessa personer har gjort imponerande karriärer och det är med stor ära som vi får förknippa dem med nationen.

Vasa nations nationsmöte har 1.12.2016 enhälligt beslutat att utnämna Anna-Maja Henriksson (f. Forss)till hedersmedlem.  Anna-Maja Henriksson skrev in sig i Vasa nation 1982. Valet av Anna-Maja motiveras med att hon synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets tjänst och att hon i sitt arbete visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten

Vasa nations nationsmöte har 1.12.2016 enhälligt beslutat att utnämna Magnus Öhman till hedersmedlem. Magnus Öhman, hemma från Jakobstad, skrev in sig i Vasa nation 1970.  Magnus har sällsynt mångsidigt och under en lång tid, speciellt med tanke på hans expertis inom finansrätt, varit en pålitlig rådgivare för Vasa nation och husets organisationer.

Mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver 2017

Vasa nations förtjänsttecken i silver kan delas ut i max tre exemplar per år till därav förtjänta medlemmar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas. I år delar nationen ut två stycken förtjänsttecken i silver.

Vasa nations nationsmöte har i enlighet med stadgarna på två på varandra följande nationsmöten enhälligt beslutat att tilldela Vasa nations förtjänsttecken i silver till vasung och teknologie kandidat Samuel Prittinen från Larsmo samt till vasung och ekonomie kandidat Camilla Martin från Vasa.

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2017

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är medicine kandidat Max Åström från Kokkola.

Kamratskapspriset 2017

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 11.2.2017 enhälligt beslutat att tilldela Lukas Ohls, hemma från Larsmo, detta hedersfyllda pris.

Aktivitetstecken 2017

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Martina Wiklund, hemma från Vasa, Martin Kjellman, hemma från Jakobstad, Cecilia Renvall, hemma från Esbo, Josefin Båskman, hemma från Närpes samt Lukas Ohls, hemma från Larsmo.

100-årsjubileumsstipendiet år 2017

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att fem personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa fem aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Mikael Häggblom (Jeppo), Ann-Sofie Nyström (Petalax), Malin Nysand (Vasa), Andreas Höglund (Purmo), Andreas Molander (Vasa).

Studie- och forskningsstipendium 2017

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 11 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat 15 studiestipendier och två forskningsstipendier.

De två personerna som beviljats forskningsstipendium är Filosofie magister Camilla Höglund och Politices magister Jenny Stenberg-Sirén.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:

 • Teknologie kandidat Hannes Rolander
 • Naturvetenskapsstuderande Andreas Molander
 • Ekonomie kandidat Martina Wiklund
 • Ergoterapistuderande Malin Nysand
 • Ergoterapistuderande Andreas Höglund
 • Ergoterapistuderande Anna-Karin Jutila
 • Ekonomistuderande Simon Hatanmaa
 • Biologistuderande Robin Sjöblom
 • Ekonomistuderande Sebastian Blomqvist
 • Ekonomistuderande Samuel Johansson
 • Hälsovårsstuderande Katarina Ato
 • Ekonomistuderande Otto Eklund
 • Diplomingenjörsstuderande Cecilia Björkman
 • Ekonomistuderande Christian Nygård
 • Politices magister Hannah Dang

Kallelse till februari nationsmöte

Bästa nationsmedlemmar,

Jag hoppas ni deltar i programmet under vår årsfestvecka och att jag får se så många som möjligt av er på årsfesten på lördag. Är ni inte anmälda till själva årsfesten är ni fortfarande varmt välkomna till årsfestens efterfest nu på lördag. På nationens årsdag 26.2 ordnas också en lyxig brunch på nationsvåningen där John Strömberg håller ett anförande om Anders Chydenius och berättar varför Vasa nations årsdag firas just på denna dag.

För att februari inte endast ska bestå utav högtidliga festligheter kallas ni härmed till februari nationsmöte. Februari nationsmöte hålls i Teatern på nationsvåningen om exakt en vecka, torsdag 23.2 kl.18.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om nationsärenden. Deltagarna bjuds på mat och kaffe. Vem som tilldelas nationens stipendier och förtjänsttecken i år tillkännages på årsfesten på lördag, de mottagare som inte finns på plats på lördag ska vara närvarande på nationsmötet på torsdag för att personligen ta emot sina stipendiebrev eller förtjänsttecken.

Föredragningslistan finns till påseende nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Februari 2017

Tid: 23.2.2017
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1.       Mötets öppnande
2.       Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3.       Godkännande av föredragningslistan
4.       Godkännande av föregående mötesprotokoll
5.       Eventuella nya medlemmar
6.       Kompletterande val av funktionärer
7.       Utdelade stipendier, förtjänsttecken och kamratskapstecken
10.   Lediganslående av poster
12.   Val av representanter till Botta Ab:s bolagsstämma
13.   Val av representanter till Fastighets Ab Artti, Fastighets Ab Osakunta
14.   Val av representanter till NSD:s och SSI:svårmöten
15.   Utdelning av förtjänsttecken och stipendier till de mottagare som inte var på plats på årsfesten
16.   Anmälningsärenden
16.   Övriga ärenden
17.   Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Lediganslagna poster

Bästa nationsmedlemmar,

Inför nationsmötet 23.2 finns posterna nedan lediga att sökas. Båda posterna väljs av nationsmötet för ett år framåt. Att posterna lediganslås är ett normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan till undertecknad på adressen vn-kurator at helsinki.fi senast 20.2 klockan 23.59. Av de sökande krävs inga särskilda meriter, men representanterna förväntas ha god insyn i de tre österbottniska nationerna och nationsverksamheten vid Vasa nation.

Post 1: En ordinarie styrelseplats i Fastighets Ab Osakuntas styrelse, dvs husbolaget för Rautalampivägen 3B + C. Väljs för ett år åt gången. Vår sittande styrelserepresentant är Tommy Stara.

Post 2: En suppleantplats i Fastighets Ab Artti, dvs husbolaget för studentbostäderna på Jorddammsvägen 5. Väljs för ett år åt gången. Lukas Ohls innehar för tillfället denna post.

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Vasa nation kallar två nya hedersmedlemmar

Till hedersmedlem kan nationen kalla person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt. På nationsmötet 1.12.2016 tog Vasa nations medlemmar beslutet att kalla två av våra mycket meriterade seniormedlemmar till nationens hedersmedlemmar. Enligt nationsmötets beslut kommer Magnus Öhman och Anna-Maja Henriksson att på årsfesten 18.2.2017 tilldelas Vasa nations förtjänsttecken i guld och därmed kallas till hedersmedlemmar vid Vasa nation vid Helsingfors universitet.

 

Magnus Öhman har bland annat varit Vasa nations styrelseordförande år 1973. Han var ordförande för Botta AB 1981-1983 och ordförande för Vasa nations seniorråd 2015. Magnus Öhman har genom sin expertis inom finansrätt varit en pålitlig rådgivare för Vasa nation och husets organisationer. Magnus Öhman var också den som tog oss in i bostadsprojektet Kvarteret Victoria och nu när projektet färdigställts vill vi tacka och uppmärksamma Magnus Öhman för detta genom att kalla honom till hedersmedlem.

Valet av Anna-Maja Henriksson motiveras med att hon synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets tjänst och att hon i sitt arbete visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten. Anna-Maja Henriksson tillbringade många kvällar på nationen under sin studietid. Hon hörde tillsammans med sin goda vän och studiekamrat Agneta Ström till den som samtidigt var aktiva inom sin ämnesförening, det vill säga Codex, och nationen. Anna-Maja studerade målmedvetet och blev i januari 1987 utexaminerad som juris kandidat från Helsingfors universitet. År 1989 auskulterade hon vid Vasa hovrätt och som 25-åring utnämndes Anna-Maja till vicehäradshövding. I mars 2007 blev Anna-Maja Henriksson invald i Finlands riksdag. Utanför riksdagen fungerade Henriksson som ordförande för Svenska Finlands folkting åren 2009-2011. Utöver portföljen som justitieminister fungerade Henriksson också som Ålandsminister mellan åren 2011-2015. Henriksson blev 2015 Svenska riksdagsgruppens ordförande. Den 12.6.2016 valdes Anna-Maja Henriksson till partiordförande för Svenska Folkpartiet.

Det är med ära som vi utnämner Magnus Öhman och Anna-Maja Henriksson till hedersmedlemmar.

 

Stipendierna lediganslagna

Vasungar!
Nationens stipendier är nu lediganslagna och kan sökas fram till torsdag 9.2.2017 kl. 23.59. Läs anvisningarna noggrant och fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet ”stipendieansökan”.
Stipendier kan endast ansökas av medlemmar av Vasa nation, som betalat medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god tid före ansökan ska lämnas in.
Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest 18.2.2017, då stipendiebreven delas ut!
Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens
webbplats vasa.nation.fi/stipendier
Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Kallelse till januari nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om nationsärenden. Deltagarna bjuds på mat och kaffe.

På januari-möte får vi besök av Helsingfors Mission, som bland annat driver Krisjouren för unga, som kommer och berättar om sin verksamhet.

Föredragningslistan finns till påseende nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Januari 2017
Tid: 19.1.2017 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Eventuellt nya medlemmar
5. Kompletterande val av funktionärer
– Värdinna
– Sommarfestansvarig
– Kommittéer
– Disciplinutskottet
6. Fördelning av fondmedel 2017
7. Lediganslående av nationens stipendier
8. Val av stipendienämnd och kamratskapspriskommitté
9. Årsfestens budget
10. Österbottniska delegationens budget 2017
11. Verksamhetsplan för programverksamheten 2017
12. Verksamhetsplan för idrottsverksamheten 2017
13. Godkännande av poängsättningssystem för Victoriabostäderna
14. Vasa nations förtjänsttecken i silver, andra behandlingen
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen,
Vasa nations kurator

Österbottniska delegationens funktionärsposter lediganslagna

Pohjalaiset, österbottningar!

Vasa nation delar utrymmen ,och ordnar gemensam verksamhet tillsammans, med våra finskspråkiga systernationer Etelä-Pohjalainen Osakunta och Pohjois-Pohjalainen Osakunta. Vårt samarbetsorgan Pohjalainen valtuuskunta / Österbottniska delegationen (PV/ÖD)  sköter gemensamma ärenden, behandlar frågor som rör nationsutrymmena och ordnar våra gemensamma evenemang. Genom att aktivera sig inom ÖD kommer man snabbt in i husets verksamhet och lär känna medlemmar också ifrån de andra  österbottniska nationerna. Delegationen håller möten ungefär var tredje vecka och i enlighet med delegationens stadgar får delegationens medlemmar under mötena använda sitt eget språk, svenska eller finska.

Österbottniska delegationens funktionärsposter inför verksamhetsåret 2017 år nu lediga att sökas. Senast 9.1.2017 vill vi ha in ansökningarna!
Följande poster är öppna:

Sekreterare
Sekreteraren för protokoll under delegationens möten samt håller ordning på delegationens post. (Eftersom det under år 2017 är Vasa nations kurator som står i tur att vara delegationens ordförande skrivs protokollen under verksamhetsåret på svenska.)

Skattmästare
Betalar räkningar, sköter delegationens ekonomi och bokföring.

Värdinna
Ansvarar för köket vid bl.a. funktionärsskiftet, vappsitsen och julmiddagen. Tar hand om köket tillsammans med nationernas värdinnor.

Chefsredaktör för tidningen Ostro
Gör tidningen Ostro.

IT-ansvarig
Ansvarar för att tekniken fungerar, och reagerar när den inte fungerar. 🙂 Sköter bland annat om e-postlistan, bokningskalenderna och administrerar webbservern och hemsidorna.

Informationsansvarig
Ansvarar för att nationsmedlemmarna vet vad som är på gång. Uppdaterar hemsidan och informerar om evenemang.

Gallerist
Ansvarar för vår konstsamling och organiserar praktiska arrangemang gällande konstsamlingen och galleriet. En person som uppskattar konst sökes!

Biblioteksansvarig
Ansvarar för bibliotekets verksamhet, ser till att biblioteket har dejourer på plats och införskaffas nya böcker.

Arkivansvarig
Arkivansvariga ansvarar för Österbottniska delegationens arkiv.

Miljöansvarig
Planerar och utvecklar verksamheten och utrymmena mot ett miljövänligare håll.

ÖD har möten ungefär en gång var tredje vecka under läsåret. Funktionärerna tillsammans med fyra valda representanter från varje nation deltar i mötena så mycket som möjligt. Delegationen hoppas på ansökningar från alla tre nationer.

Funktionärsposterna söks genom att skicka en fritt formulerad ansökan till delegationens ordförande år 2016 PPO:s kurator Mira Rantakeisu på adressen ppo-q@helsinki.fi.  Vasa nations kurator Frida Forsblom-Prittinen svarar på eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar,

Mira Rantakeisu
Kuraattori
Pohjois-Pohjalainen Osakunta

Frida Forsblom-Prittinen
Kurator
Vasa nation

Elina Tyynelä,
Kuraattori
Etelä-Pohjalainen Osakunta