Alla inlägg av Frida Forsblom

Lediganslagna poster

Bästa nationsmedlemmar,

Inför nationsmötet 23.2 finns posterna nedan lediga att sökas. Båda posterna väljs av nationsmötet för ett år framåt. Att posterna lediganslås är ett normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan till undertecknad på adressen vn-kurator at helsinki.fi senast 20.2 klockan 23.59. Av de sökande krävs inga särskilda meriter, men representanterna förväntas ha god insyn i de tre österbottniska nationerna och nationsverksamheten vid Vasa nation.

Post 1: En ordinarie styrelseplats i Fastighets Ab Osakuntas styrelse, dvs husbolaget för Rautalampivägen 3B + C. Väljs för ett år åt gången. Vår sittande styrelserepresentant är Tommy Stara.

Post 2: En suppleantplats i Fastighets Ab Artti, dvs husbolaget för studentbostäderna på Jorddammsvägen 5. Väljs för ett år åt gången. Lukas Ohls innehar för tillfället denna post.

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Vasa nation kallar två nya hedersmedlemmar

Till hedersmedlem kan nationen kalla person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt. På nationsmötet 1.12.2016 tog Vasa nations medlemmar beslutet att kalla två av våra mycket meriterade seniormedlemmar till nationens hedersmedlemmar. Enligt nationsmötets beslut kommer Magnus Öhman och Anna-Maja Henriksson att på årsfesten 18.2.2017 tilldelas Vasa nations förtjänsttecken i guld och därmed kallas till hedersmedlemmar vid Vasa nation vid Helsingfors universitet.

 

Magnus Öhman har bland annat varit Vasa nations styrelseordförande år 1973. Han var ordförande för Botta AB 1981-1983 och ordförande för Vasa nations seniorråd 2015. Magnus Öhman har genom sin expertis inom finansrätt varit en pålitlig rådgivare för Vasa nation och husets organisationer. Magnus Öhman var också den som tog oss in i bostadsprojektet Kvarteret Victoria och nu när projektet färdigställts vill vi tacka och uppmärksamma Magnus Öhman för detta genom att kalla honom till hedersmedlem.

Valet av Anna-Maja Henriksson motiveras med att hon synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets tjänst och att hon i sitt arbete visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten. Anna-Maja Henriksson tillbringade många kvällar på nationen under sin studietid. Hon hörde tillsammans med sin goda vän och studiekamrat Agneta Ström till den som samtidigt var aktiva inom sin ämnesförening, det vill säga Codex, och nationen. Anna-Maja studerade målmedvetet och blev i januari 1987 utexaminerad som juris kandidat från Helsingfors universitet. År 1989 auskulterade hon vid Vasa hovrätt och som 25-åring utnämndes Anna-Maja till vicehäradshövding. I mars 2007 blev Anna-Maja Henriksson invald i Finlands riksdag. Utanför riksdagen fungerade Henriksson som ordförande för Svenska Finlands folkting åren 2009-2011. Utöver portföljen som justitieminister fungerade Henriksson också som Ålandsminister mellan åren 2011-2015. Henriksson blev 2015 Svenska riksdagsgruppens ordförande. Den 12.6.2016 valdes Anna-Maja Henriksson till partiordförande för Svenska Folkpartiet.

Det är med ära som vi utnämner Magnus Öhman och Anna-Maja Henriksson till hedersmedlemmar.

 

Stipendierna lediganslagna

Vasungar!
Nationens stipendier är nu lediganslagna och kan sökas fram till torsdag 9.2.2017 kl. 23.59. Läs anvisningarna noggrant och fyll i ansökan omsorgsfullt. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar obligatoriska bilagor kommer inte att beaktas. Ansökningar riktas till kurator på adressen Vasa nation, Tölögatan 3A, 00100 Helsingfors. Märk kuvertet med ordet ”stipendieansökan”.
Stipendier kan endast ansökas av medlemmar av Vasa nation, som betalat medlemsavgiften senast när ansökan inlämnats. Medlemsintyg med information om att medlemsavgiften är betald bör bifogas! Begär medlemsintyg av medlemssekreteraren (vn-medsek AT helsinki.fi) i god tid före ansökan ska lämnas in.
Vem som erhållit nationens stipendier avslöjas på nationens årsfest 18.2.2017, då stipendiebreven delas ut!
Ansökningsblanketter och mera information hittas på nationens
webbplats vasa.nation.fi/stipendier
Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Kallelse till januari nationsmöte

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om nationsärenden. Deltagarna bjuds på mat och kaffe.

På januari-möte får vi besök av Helsingfors Mission, som bland annat driver Krisjouren för unga, som kommer och berättar om sin verksamhet.

Föredragningslistan finns till påseende nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Januari 2017
Tid: 19.1.2017 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Eventuellt nya medlemmar
5. Kompletterande val av funktionärer
– Värdinna
– Sommarfestansvarig
– Kommittéer
– Disciplinutskottet
6. Fördelning av fondmedel 2017
7. Lediganslående av nationens stipendier
8. Val av stipendienämnd och kamratskapspriskommitté
9. Årsfestens budget
10. Österbottniska delegationens budget 2017
11. Verksamhetsplan för programverksamheten 2017
12. Verksamhetsplan för idrottsverksamheten 2017
13. Godkännande av poängsättningssystem för Victoriabostäderna
14. Vasa nations förtjänsttecken i silver, andra behandlingen
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden

Med vänliga hälsningar
Frida Forsblom-Prittinen,
Vasa nations kurator

Österbottniska delegationens funktionärsposter lediganslagna

Pohjalaiset, österbottningar!

Vasa nation delar utrymmen ,och ordnar gemensam verksamhet tillsammans, med våra finskspråkiga systernationer Etelä-Pohjalainen Osakunta och Pohjois-Pohjalainen Osakunta. Vårt samarbetsorgan Pohjalainen valtuuskunta / Österbottniska delegationen (PV/ÖD)  sköter gemensamma ärenden, behandlar frågor som rör nationsutrymmena och ordnar våra gemensamma evenemang. Genom att aktivera sig inom ÖD kommer man snabbt in i husets verksamhet och lär känna medlemmar också ifrån de andra  österbottniska nationerna. Delegationen håller möten ungefär var tredje vecka och i enlighet med delegationens stadgar får delegationens medlemmar under mötena använda sitt eget språk, svenska eller finska.

Österbottniska delegationens funktionärsposter inför verksamhetsåret 2017 år nu lediga att sökas. Senast 9.1.2017 vill vi ha in ansökningarna!
Följande poster är öppna:

Sekreterare
Sekreteraren för protokoll under delegationens möten samt håller ordning på delegationens post. (Eftersom det under år 2017 är Vasa nations kurator som står i tur att vara delegationens ordförande skrivs protokollen under verksamhetsåret på svenska.)

Skattmästare
Betalar räkningar, sköter delegationens ekonomi och bokföring.

Värdinna
Ansvarar för köket vid bl.a. funktionärsskiftet, vappsitsen och julmiddagen. Tar hand om köket tillsammans med nationernas värdinnor.

Chefsredaktör för tidningen Ostro
Gör tidningen Ostro.

IT-ansvarig
Ansvarar för att tekniken fungerar, och reagerar när den inte fungerar. 🙂 Sköter bland annat om e-postlistan, bokningskalenderna och administrerar webbservern och hemsidorna.

Informationsansvarig
Ansvarar för att nationsmedlemmarna vet vad som är på gång. Uppdaterar hemsidan och informerar om evenemang.

Gallerist
Ansvarar för vår konstsamling och organiserar praktiska arrangemang gällande konstsamlingen och galleriet. En person som uppskattar konst sökes!

Biblioteksansvarig
Ansvarar för bibliotekets verksamhet, ser till att biblioteket har dejourer på plats och införskaffas nya böcker.

Arkivansvarig
Arkivansvariga ansvarar för Österbottniska delegationens arkiv.

Miljöansvarig
Planerar och utvecklar verksamheten och utrymmena mot ett miljövänligare håll.

ÖD har möten ungefär en gång var tredje vecka under läsåret. Funktionärerna tillsammans med fyra valda representanter från varje nation deltar i mötena så mycket som möjligt. Delegationen hoppas på ansökningar från alla tre nationer.

Funktionärsposterna söks genom att skicka en fritt formulerad ansökan till delegationens ordförande år 2016 PPO:s kurator Mira Rantakeisu på adressen ppo-q@helsinki.fi.  Vasa nations kurator Frida Forsblom-Prittinen svarar på eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar,

Mira Rantakeisu
Kuraattori
Pohjois-Pohjalainen Osakunta

Frida Forsblom-Prittinen
Kurator
Vasa nation

Elina Tyynelä,
Kuraattori
Etelä-Pohjalainen Osakunta

Kallelse till december nationsmöte

Bästa nationsmedlemmar,

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar kallas till dessa möten som hålls en gång per månad. Värdinnorna bjuder på mat åt alla som deltar. På december nationsmöte beslutar nationen om nästa års budget och vi röstar om kallande av hedersmedlemmar. Under mötet diskuterar vi även mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver. Mötet är dessutom nationens valmöte och vi  väljer en ny styrelse, nya funktionärer och nya kommittémedlemmar inför verksamhetsåret 2017. De olika posterna söks senast söndag 27.11 enligt instruktionerna på hemsidan. Kom med!

Härmed kallas Vasa nations medlemmar till December nationsmöte, som hålls torsdag 1.12.2016 klockan 18 i Teatern på nationsvåningen.  Mat och kaffe för de som deltar i mötet serveras klockan 18.00 och klockan 18.30 öppnas mötet av Vasa nations inspektor Ilse Julkunen. Föredragningslistan till påseende nedan:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
December 2016
Tid: 1.12.2016
kl. 18.30
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Godkännande av nya medlemmar
7. Vasa nations förtjänsttecken i silver, första behandlingen
8. Kallande av hedersmedlemmar, andra behandlingen
9. Vasa nations årsfest 2017, förslag på årsfesttalare
10. Vasa nations budget och verksamhetsplan 2017, andra behandlingen
11. Österbottniska Delegationens budget 2017
12. Val av styrelseordförande 2017
13. Val av skattmästare, sekreterare och programansvarig 2017
14. Val av övriga funktionärer för 2017
15. Val av styrelse 2017
16. Val av medlemmar till kommittéer 2017
17. Val av revisorer och suppleanter för nationen och ÖD 2017
18. Anmälningsärenden
19. Övriga ärenden
20. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Sök styrelse-, funktionärs- och kommittéposter inför verksamhetsåret 2017

På nationsmötet 6.11 lediganslogs alla styrelse-, funktionärs- och kommittéposterna inför verksamhetsåret 2017. (Förutom ett fåtal poster som redan valts). Nationens valmöte kommer att hållas i Teatern, torsdag 1.12 kl.18.00. För att ansöka om posterna styrelseordförande, sekreterare, skattmästare och programansvarig krävs en fritt formulerad skriftlig ansökan, riktad till årets styrelseordförande Camilla Martin per e-post vn-ordforande at helsinki.fi, senast 27.11.2016. De övriga funktionärsposterna söks genom att meddela intresse till ordförande eller kurator. Kommittéposterna söks genom att meddela intresse till någon av årets styrelsemedlemmar eller genom att fylla i en lista i kansliet.

Har du frågor gällande de olika posterna berättar kurator Frida Forsblom-Prittinen (vn-kurator at helsinki.fi) eller de sittande funktionärer gärna mera om de olika posterna.

 

Nedan finns de olika funktionärsposterna och kommittéerna listade samt information om dessa.

1. Styrelsen
2. Ordförande
3. Sekreterare
4. Skattmästare
5. Programansvarig + Programkommittén
6 Gulnäbbsansvarig + Guliskommittén
7. Studieansvarig + Abikommittén
8. Externansvarig + Internationella kommittén
9. Årsfestmarskalk + Årsfestkommittén (Årsfestmarksalkar för år 2017 är redan valda.)
10. Kultivarie
11. Idrottsansvarig + Idrottskommittén
12. Sommarfestansvarig + Sommarfestkommittén
13. Klubbhövding + Viceklubbhövdingar
14. Värdinna + Värdinnekommittén
15. IT-ansvarig + IT-kommittén
16. Infoansvarig
17. Medlemssekreterare
18. Sångledare + Vice sångledare
19. ÖD-representanter
20. Bostadsansvarig + Bostadskommittén
21. Nationsfotograf
22. Fanbärare och Vice fanbärare
23. Körledare för Vassjungarna
24. Bastumajor
25. Historiograf + Redaktionskommittén
26. Senioransvarig + Ungseniorkommittén

1. Styrelsen

I styrelsen sitter högst nio personer. Ordförande, sekreterare, skattmästare och programansvarig sitter automatiskt med i styrelsen och därtill får andra funktionärer söka om de resterande platserna. Som styrelsemedlem är man med och behandlar i princip alla frågor som berör nationen. Styrelsen tar upp aktuella evenemang, händelser och frågor. Man får en verklig inblick i nationens verksamhet och man har stora möjligheter att påverka. Därtill får man inblick i allt annat som försiggår innanför nationshuset Ostrobotnias väggar, i nationens externa organ och i övriga studentvärden. Som styrelsemedlem blir man nära bekant med en grupp människor, man har väldigt roligt tillsammans och bli goda vänner. Styrelsemöten hålls cirka en gång i veckan eller varannan vecka. Styrelsearbete kräver en del tid och engagemang, men är väldigt roligt och dessutom lärorikt och en stor merit för framtiden!

2. Styrelseordförande

Som ordförande leder man styrelsen i dess arbete. Man gör upp föredragningslistor för styrelsemöten, håller reda på vad som skall göras på nation och håller koll på hur alla projekt framskrider. Att vara ordförande ger erfarenhet på många olika områden, däribland ledarskap, projektledning, problemlösning och att delegera uppgifter. Man lär sig att lita på sig själv och får en ny slags självsäkerhet, samtidigt som man lär sig samarbete inom en stor grupp och att stöda och motivera sina funktionärer. På nationen är det många saker som försiggår samtidigt, så det är bra att kunna hålla många bollar i luften, vara ordningsam och flexibel. Ordförandeposten är en stor merit för framtiden, både för dig som person och för framtida åtaganden. Dessutom är det väldigt roligt att vara ordförande!

3. Sekreterare

Sekreteraren skriver protokoll på styrelse- och nationsmöten. Protokollskrivandet ger en vana i att uttrycka sig i text och man blir oundvikligen väl insatt i nationens verksamhet. Sekreteraren håller koll på kansliet, arkiverar posten och införskaffar kanslimaterial. Sekreteraren informerar nationsmedlemmarna om inbjudningar till andra nationers och föreningars årsfester samt arrangerar representationen på dessa. När nationens hedersmedlemmar fyller jämt ordnar sekreteraren uppvaktningen av dem från VN:s sida. Sekreteraren sitter alltid med i nationens styrelse. Som sekreterare lär man sig massvis om nationen, utvecklas som person och får vänner för livet. Rekommenderas varmt!

4. Skattmästare

Som skattmästare är du ekonomiansvarig på nation. Till dina uppgifter hör att betala räkningar, sköta bokföringen, göra upp bokslut och allmänt hålla koll på budgeten. Är du intresserad av ekonomi och av att få erfarenhet på området? Är du noggrann och gillar siffror? Då är detta den rätta uppgiften för dig!

5. Programansvarig + Programkommittén

Som programansvarig har man huvudansvaret för nationens programverksamhet och koordineringen av den. Dit hör torsdagarnas programkvällar och majoriteten av nationens sitzer. Dessutom håller man nära kontakt med andra funktionärer, för att programverksamheten skall passa ihop med allt annat som försiggår på nationen och nationsvåningen. Programansvariga planerar, bokar utrymmen och informerar andra vasungar om kommande evenemang. Programansvariga har en plats i styrelsen samt fungerar som ledare för programkommittén.

Programkommittén hjälper till att planera och verkställa de olika programmen som hålls genom att till exempel handla och ställa till inför fester och programkvällar. Som kommittémedlem får man en möjlighet att följa med hela nationsåret med allt vad det innebär och man får bra inblick i nationsverksamheten. Därför rekommenderas programkommittén starkt för nya medlemmar. Samtidigt som man deltar i nationslivet och får massa nya kontakter får man dessutom också öva på sin förmåga att arbeta i grupp, något som värderas högt både i skola och i arbetsliv. Programkommittén jobbar tillsammans under en längre tid och man blir ofta nära bekanta och har roligt tillsammans.

6. Gulnäbbsansvarig + Guliskommittén

Guläbbsansvarige koordinerar verksamheten som riktar sig till nationens nya medlemmar. Den huvudsakliga uppgiften är att se till att alla nya medlemmar känner sig välkomna och börjar trivas på nationen. Planeringen för för gulnäbbsverksamheten inleds redan under vårterminen, men den främsta verksamheten sker under höstterminen när nya studeranden kommer till huvudstadsregionen. Man gör reklam och ser till att nationen är representerad t.ex. vid skolornas rekryteringstillfällen och mässor. Helt enkelt ser till att alla nya vilsna pampeser hittar till vår egna gemytliga österbottniska oas, mitt inne i stora Hufvudstaden, och sen introducera dem i studielivets alla nöjen. Detta är en mycket rolig funktionärspost!

Till sin hjälp har gulisansansvariga en kommitté som hjälper till introducera gulnäbbarna i nations- och studielivet. Man planerar och ordnar höstens gulnäbbsprogram tillsammans. Till programmet hör bl.a. programkvällar, intagning och sitz, samt självständighetsfesten. Som medlem i gulnäbbskommittén får man en massa nya kontakter, både nya som gamla nationsmedlemmar. Dessutom håller kommittén nära kontakt under höstterminen och man blir ofta bra bekanta och har roligt tillsammans.

7. Studieansvarig + Abi-kommittén

Studielansvariga ansvarar främst för landskapsresan som ordnas till de österbottniska gymnasierna och abi-helgen som ordnas för abiturienterna i november. Därtill håller man kontakt med studiehandledarna i de österbottniska gymnasierna och huvudstadsregionens utbildningsinstanser. Planeringen för abi-verksamheten påbörjas redan på vårterminen, men det är på hösten som största jobbet görs.

Känner du att du inte vill ha ansvaret för det hela så kan du gå med i abi-kommittén och hjälpa till. Det är roligt att vara med och förmedla budskapet om vad VN och Helsingfors har att erbjuda abiturienterna.

8. Externansvarig + Internationella kommittén

Till externansvariges huvuduppgifter hör att ordna årsfestveckan med dess program och att under veckan ta hand om stipendiater från vännationerna. Dessutom tar externansvarige hand om arrangemangen utifall att nationen tar emot en utbytesstudent från en vännation som stipendiat i Helsingfors. Utöver detta hör det till externansvariges uppgifter att allmänt vårda relationen till vännationerna utomlands, systernationerna och de andra nationerna i Helsingfors. Det kan t.ex. handla om att bjuda in vännationer till våra fester och ta hand om inkvartering och program medan de är här. Externansvariga är även involverad i Porthanfestveckan och ordnar och tar hand om stipendiaterna då. Posten som externansvarig är social och ger många möjligheter att lära känna nya människor från Sverige, Danmark, Estland och förstås även Finland!

Till sin hjälp har externasvariga en internationell kommitté som planerar och ordnar programmet för årsfestveckan samt hjälper med arrangemang av program och underhållning av stipendiater som besöker nation, speciellt de som är här hela årsfestveckan. Kommittén kan även hjälpa till under andra tillfällen under året, när nationen tar emot gäster, t.ex. under Porthanfestveckan i november. Kommittémedlemmar behövs flera och det är ett roligt och socialt uppdrag där man får bekanta sig med gäster från nationens vännationer!

9. Årsfestmarskalk + Åsfestkommittén

Årsfesten är årets största och mest eleganta fest med festklädsel, middag, utnämningar och salongsdanser. Som årsfestmarskalk har man hand om förberedelserna och arrangemangen kring festen. Marskalken har även den äran att fungera som ceremonimästare under festkvällen, vilket är en fin och ärofylld uppgift!

Årsfestkommittén är med och planerar och arrangerar årsfesten. Man funderar bl.a. på menyer, program, tema, dekorationer, inbjudningar, bordsplacering o.s.v. Årsfestkommittén har behov av idérikt folk som gillar att fixa och organisera. Ifall du inte har möjlighet att vara aktiv under hela året är årsfestkommittén en lämplig uppgift. Man jobbar intensivt men under en kort period i början av året. Årsfesten hålls i slutet av februari.

10. Kultivarie

Nationens kultivarie ordnar olika kulturevenemang och har hand om nationens arkiv. När det gäller kulturevenemang har väldigt fria händer att berika kulturintresserade vasungar. En ny uppgift som tillkommit denna post är arkivering av såväl tryckt som elektroniskt material. Vid behov förs material till nationens vindsarkiv eller nationalbibliotekets universitetsarkiv.

11. Idrottsansvarig + Idrottskommittén

Idrottsansvariga ordnar, i all enkelhet, idrottsprogram åt nationens medlemmar. Programmet kan vara nästan vad som helst med fysisk aktivitet, allt från volleyboll och gokart till Megazone och väggklättring. Man behöver inte göra allt ensam heller, utan som hjälp har man en entusiastisk idrottskommitté. Funktionärsposten är inte så krävande: lite googlande, ett telefonsamtal kanske och några mail så har man ordnat ett program. Slutligen, finns det någon idrottsgren du har alltid vilja pröva på men det har aldrig blivit av? Bli då idrottsansvarig så får du verkställa det!

Idrottskommittén hjälper till med planeringen och ordnandet av nationens idrottsprogram. Som kommittémedlem har man stor möjlighet att påverka verksamheten.

12. Sommarfestansvarig + Sommarfestkommittén

Ordnar den årliga sommarfesten i Österbotten tillsammans med en kommitté. Man har rätt fria händer att ordna helgen var man vill och hurudant program man vill. Det är alltid kul att träffas på sommaren under avslappnade former innan allvaret i huvudstan drar igång igen!

13. Klubbhövding + Viceklubbhövdingar

Klubbhövdingens uppgift är att se till att vasungar inte behöver vara törstiga under fester och programkvällar. Man ansvarar även för klubbmästeriet och all dess tillhörigheter. Under sitzar och andra tillställningar har man till sin hjälp vice klubbhövdingar som helt eller delvis sköter serveringen.

14. Värdinna + Värdinnekommittén

Har du hört myten om att den bästa festen är i köket? Som värdinna får du användning av din kreativitet, och låta hela kroppen jobba. Bara fantasin (och antalet spisar) är dina gränser! Du får träna på att hålla tusen saker i minnet på samma gång, vara finurlig och påhittig, använda plan B samt delegera och dirigera dina undersåtar i köket. Du får planera menyer och känna dig viktig när du handlar på tukkun och får ett eget kort. Långa kvällar (och nätter), mycket skratt och humor (när småtimmarna smyger på) kryddar livet som värdinna. Dessutom får du äta delikat mat i mängder (gäller ju att lyckas med matlagningen förstås)! Värdinnan gör sitzen till en fest! Och på tal om myten… det är nog ingen myt, bästa festen är i köket!

15. IT-ansvarig + IT-kommitté

IT-ansvariges främsta uppgifter är att sköta om nationens e-postlistor samt att uppdatera hemsidan. Alltid nu som då behövs det planscher till fester, som IT-ansvarige gärna får göra. Det är dock inte ett måste att kunna sådant! De nuvarande hemsidorna drivas med WordPress. Har man kunskap om CMS verktyg samt HTML är uppgiften perfekt för dig! Till din hjälp har du en IT-kommitté som hjälper till med att göra uppdateringar eller planscher.
IT-kommittén bistår IT-ansvariga. Ta chansen om du känner att du har någonting att ge i teknikens värld eller vill helt enkelt lära dig mera!

16. Infoansvarig

Informationsansvariga är en relativt ny funktionärspost som har hand om nationens externa och interna kommunikation. Informationsansvariga informerar man om alla viktiga evenemang och aktuella händelser, uppdaterar hemsidans, skriver nyheter, komponerar snärtiga meddelanden på sociala medier o.s.v. Som informationsansvarig får du öva på förmågan att uttrycka dig i text och man blir väl insatt i nationens verksamhet. Infoansvarig får gärna sitta i styrelsenför att lättare hålla sig uppdaterad om vad som är på gång.

17. Medlemssekreterare

Medlemssekreteraren sköter om nationens medlemsregister och matrikel. Detta innebär att medlemssekreteraren för in alla nya medlemmar i registret, uppdaterar uppgifter och plockar ut adresser t.ex. när brev skickas ut åt medlemmarna. Medlemssekreteraren skriver även ut intyg på medlemskap och nationsaktivitet.

18. Sångledare + Vice sångledare

Tycker du om att sjunga och gärna får andra att sjunga med? Då kanske sångledare är det perfekt alternativet för just dig! Du behöver inte ha någon perfekt sångröst, det viktigaste är att du vågar hålla låda! Det är till stor hjälp om du varit på flera sitser tidigare samt kan sångerna i sångboken. Du behöver dock inte kunna sångerna utantill! Till din hjälp har du vice sångledare som kan hjälpa till på sitser, eller som kan agera sångledare då du inte har möjlighet.

19. ÖD- representanter

Österbottniska Delegationen är samarbetsorganet för VN, EPO och PPO. I ÖD behandlas främst ärenden som gäller nationsvåningen eller nationernas gemensamma aktiviteter. T.ex. besluts om möbelanskaffningar, uthyrning av nationsvåningen och gemensamma sitzer. Alla ÖD-medlemmar går med i ett eller flera utskott och ens uppgifter bestäms utifrån vilket utskott man är medlem av. Som medlem av ÖD kan man påverka nationsvåningens utrustning och användning, samtidigt som man lär känna nationsaktiva från våra finska systernationer. Varje nation har fyra representanter i ÖD, plus kuratorerna. ÖD sammanträder ca var 3:e vecka.

20. Bostadsansvarig + Bostadskommittén

Som bostadsansvarig poängsätter man och gör upp kölistor till ÖD:s bostäder tre gånger i året. Man är också med och gör upp kölistorna till SSBS: bostäder. Förutom detta svarar man på mail från medlemmar angående bostadsansökningarna. Till sin hjälp kan man ha en liten kommitté på ca två personer.

21. Nationsfotograf

Fotograferar på sitzer och andra evenemang. Samt ser till att galleriet på hemsidan är uppdaterat.

22. Fanbärare och vice fanbärare

Fanbärare är ett väldigt ärofyllt och viktigt uppdrag på nationen samtidigt som det inte är hemskt tidskrävande. Under året ställer man som fanbärare upp med fanan ungefär 3 gånger. Åtminstone på nationens årsfest, universitetets öppningskarneval i början av september samt på självständighetsdagen skall fanan närvara. Som fanbärare skall man värna om fanan och se till att den hålls i gott skick. Det räcker att man kontrollerar den varje gång efter användning. Ifall ordinarie fanbärare inte har möjlighet att delta kan någon vice-fanbärare ställa upp. Som vice-fanbärare kan man även agera fanvakt. En buren fana skall alltid ha minst två fanvakter.

23. Körledare för Vassjungarna

Vassjungarna är namnet på nationens egen kör, som har verkat från och till under många år. Vassjungarna brukar under sina verksamhetsperioder öva ungefär en gång i veckan, och uppträder vid nationens festligheter. Repertoaren har varit rätt varierande, allt från visor till popmusik – oftast trestämmiga sånger. Körledaren behöver absolut inte vara musikstuderande, men bör naturligtvis ha sysslat med musik i någon mån. Körledaren bestämmer övningstider, letar upp lämplig repertoar samt instuderar repertoaren. Många har frågat om det inte snart ska ordnas körverksamhet vid nationen, så om DU bara kan tänka dig att hålla i trådarna, finns det säkert ett gäng som hänger på! 🙂

24. Bastumajor

Ser till att bastun är trevlig. Kan samarbeta med idrottskommittén och ordna länk-bastu. Tvättar handdukarna under nationens städmånader och skaffar eventuellt duschtvål vid behov.

25. Historiograf + redaktionskommittén

Har du koll på vad som händer på nation? Historiografen ansvarar för sammanställandet av skvallerblaskan Wappufven som utkommer på vappen. Till uppgiften hör också till hålla ansvar att samla in material under årets lopp och sammanställa till en årsbok, insamlingen av svenskspråkigt material till den samösterbottniska tidskriften Ostrobotnia samt sammankalla och fungera som ordförande för redaktionskommittén.

Om du vill hjälpa till att få ihop årets skvallerblaska eller har ett öga för layout rekommenderas redaktionskommittén. Ju flera medlemmar desto bättre!

26. Senioransvarig + ungseniorkommittén

Som senioransvarig sammankallar man ungseniorkommittén samt utvecklar seniorverksamheten ochupprätthåller kontakten mellan nationen, seniorerna, seniorrådet och ungseniorkommittén. Under årets gång ordnar ungseniorkommittén diverse program riktat till ungseniorer men även till juniorer och seniorer.