Alla inlägg av Frida Forsblom

Förtjänsttecken och stipendier 2018

Lördagen 24.2.2018 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 110:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats forsknings- eller studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes. Dessutom utnämndes en ny hedersmedlem.

 

Kallande av hedersmedlem

Enligt Vasa nations stadgar kan nationen kalla “en person som synnerligen förtjänstfullt verkat i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt” till hedersmedlem.

Efter förberedande diskussioner i seniorrådet och med andra äldre medlemmar, har nationsmötet 7.12.2017 valt att kalla en ny hedersmedlem. Personen har gjort en imponerande karriär och det är med stor ära som vi får förknippa denna person med nationen. Denna personer får ikväll motta Vasa nations förtjänsttecken i guld. Vasa nations nationsmöte har 7.12.2017 enhälligt beslutat att utnämna inspektor emeritus, professor Mikael Knip till hedersmedlem.

 

Valet av Mikael Knip motiveras med att han vid sidan om sitt tidigare inspektorskap (2006-2015) hör till en av Nordens framgångsrikaste medicinska forskare, och därmed sätter Österbotten på världskartan.

 

Mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver 2018

Vasa nations förtjänsttecken i silver kan delas ut i max tre exemplar per år till därav förtjänta medlemmar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas. Under många år har endast ett silvertecken delats ut per år, ifjol undantagsvis två, men i år tog nationsmötet beslutet att dela ut hela tre stycken förtjänsttecken i silver till tre meriterade vasungar.

Vasa nations nationsmöte har  i enlighet med stadgarna på två på varandra följande nationsmöten enhälligt beslutat att tilldela Vasa nations förtjänsttecken i silver till vasung, politices magister, kurator (numera kurator emerita) Frida Forsblom-Prittinen från Pedersöre, till vasung, tradenom och politices studerande, curator electa (numera kurator) Azra Arnautovic från Närpes samt till vasung, ekonomie- och filosofie kandidat Tommy Stara från Pedersöre.

 

Mottagare av Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2018

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är teknologie kandidat Samuel Prittinen från Larsmo.

 

Kamratskapspriset 2018

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 3.2.2018 enhälligt beslutat att tilldela Andreas Höglund, hemma från Pedersöre, detta hedersfyllda pris.

 

Aktivitetstecken 2018

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är Malin Nysand, hemma från Vasa, Karl-Johan “Kalle” Lidsle, hemma från Vasa,  Alexandra Lehtonen hemma från Vasa, Mikael Häggblom, hemma från Nykarleby samt Fanny Bäck, hemma från Karleby.

 

100-årsjubileumsstipendiet år 2018

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att sex personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa sex aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Atte Kola (Jakobstad), Anna Jutila (Jakobstad), My Silén (Korsholm), Andreas Lehtonen (Vasa), Jessica Manngård (Närpes), Tobias Nyberg (Pedersöre).

 

Studie- och forskningsstipendium 2018

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 3 februari på basis av inkomna ansökningar beviljat 14 studiestipendier och ett forskningsstipendium.

Den person som tilldelats forskningsstipendium är Diplomingenjör Johan Tallgren.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:

 • Ekonomie studerande Karl-Johan Lidsle
 • Kulturproducentskapsstuderande Atte Kola
 • Politices studerande Louise Häggström
 • Agroforst studerande Jessica Manngård
 • Politices kandidat Ann-Sofie Nyström
 • Kulturproducentskapsstuderande Lina Berts
 • Medicine studerande Jacob Vikström
 • Odontologie studerande Rebecca Myllylä
 • Ekonomie studerande Linn Björkholm
 • Ekonomie studerande Daniela Karjalainen
 • Tradenom studerande Jonathan Myntti
 • Tekonologie studerande Julius Grahn
 • Politices studerande Alexandra Holmström
 • Teknologie kandidat Axel Bjurs

 

De personer som inte hade möjlighet att delta i årfsesten och ta emot sina förtjänsttecken eller stipendiebrev då tar istället emot dessa vid nationsmötet i 15.3.

Vasa nation utnämner Mikael Knip till hedersmedlem

Vasa nations vid Helsingfors universitet firar sin 110:e årsfest på nationshuset Ostrobotnia lördag 24.2.2018. Vasa nation firar traditionellt sin årsfest kring Anders Chydenius födelsedatum.

 

Festligheterna inleds kl.15.30 med cocktail på nationsvåningen. Kl. 15.45 delas studie- och forskningsstipendierna ut av inspektor Ilse Julkunen. Kl.16.00 tar styrelseordförande Calle Koskela och viceordförande Louise Häggström emot hälsningar till nationen och därefter förflyttar vi oss ner till festvåningen. Kl. 16.45 hålls kransnedläggning i Jägarrummet, festen inleds kl.17.00.

Festtalet hålls i år av Kristina Stenman, stadsdirektör i Jakobstad. På årsfesten tillkännages vem som i år tilldelas nationens studie- och forskningsstipendier och aktiva vasungar belönas för deras arbete på nationen.  Dessutom kommer Vasa nations inspektor emeritus, professor Mikale Knip, att kallas till nationens hedersmedlem. På årsfestnatten tar Essebon, politices magister, Frida Forsblom-Prittinens tid som kurator slut och hon efterträds av tradenom, politices studerande Azra Arnautovic från Närpes.

Mikael Knip är hemma från Kvevlax och har studerat medicin i Uleåborg. Från och med år 2000 är Mikael Knip professor i pediatrik vid Helsingfors universitet samt överläkare på barnklikinen vid Helsingfors universitetscentralsjukhus. Mikael Knip gör en framstående karriär som forskare inom barn- och ungdomsdiabetes. Mikael Knip har fått ta emot många utmärkelser och pris för sitt forskningsarbete. Bland annat tilldelades han 2011 Johnny Ludvigssonpriset som mest framstående nordiska forskare inom barn- och ungdomsdiabetes. 2017 tilldelade det finska läkarsällskapet Duodecim Knip det prestigefyllda Matti Äyräpää-priset. Vid sidan om sin mångåriga och framgångsrika karriär inom medicinsk forskning har Mikael Knip fungerat som inspektor för Vasa nation 2006-2015. Knip är högt respekterad inom nationen både för sina meriter i forskningsvärlden som för hans charmerande karaktär. Vasa nations nationsmöte 7.12.2017 beslutade enhälligt att utnämna inspektor emeritus, professor Mikael Knip till hedersmedlem. Valet av Mikael Knip motiveras med att han vid sidan om sitt tidigare inspektorskap hör till en av Nordens framgångsrikaste medicinska forskare, och därmed sätter Österbotten på världskartan.

 

Med vänliga hälsningar,

Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator

Kallelse till februari nationsmöte

Bästa vasungar,

en sista gång har jag i egenskap av nationens kurator äran att kalla er till nationsmöte. Min tvåårsperiod som nationens kurator tar slut vid tolvslaget efter nationens 110:e årsfest 24.2 och det är då dags för curator electa Azra Arnautovic att tillträda. Ett stort tack för denna tid, det har varit en ära! Ännu i sex dagar kan man anmäla sig till vår jubileumsfest och jag hoppas förstås se så många som möjligt av er där, för att fira vår fantastiska nation, vår gemenskap och vårt arv.

Härmed kallas alla vasungar: gulis, junior, ungsenior som senior, till februari månads nationsmöte. Mötet hålls torsdagen 15.2.2018 kl.18 i Teatern på nationsvåningen.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Funktionärer med kommittémedlemmar förväntas delta i nationsmötet, men också alla andra nationsmedlemmar ges här tillfälle att lära känna verksamheten och säga sin åsikt, ställa frågor och påverka. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om ärenden som gäller nationen, verksamhet och ekonomi. Mötesdeltagarna bjuds på mat och kaffe.

Inför nationsmötet 15.2 finns posterna nedan lediga att sökas. Båda posterna väljs av nationsmötet för ett år framåt. Att posterna lediganslås är ett normalt förfarande och personerna som sitter på posterna sedan tidigare har inte förbrukat nationens förtroende utan är välkomna att ansöka om förnyat förtroende. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan till undertecknad på adressen vn-kurator at helsinki.fi senast 11.2 klockan 23.59. Av de sökande krävs inga särskilda meriter, men representanterna förväntas ha god insyn i de tre österbottniska nationerna och nationsverksamheten vid Vasa nation.

Post 1: En ordinarie styrelseplats i Fastighets Ab Osakuntas styrelse, dvs husbolaget för Rautalampivägen 3B + C. Väljs för ett år åt gången. Vår sittande styrelserepresentant är Tommy Stara.

Post 2: En suppleantplats i Fastighets Ab Artti, dvs husbolaget för studentbostäderna på Jorddammsvägen 5. Väljs för ett år åt gången. Lukas Ohls innehar för tillfället denna post.

Föredragningslistan ser ut som följande:

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Februari 2018
Tid: 15.2.2018 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Eventuellt nya medlemmar
6. Kompletterande val av funktionärer
– Värdinna
– Kommittéer
7. Val av representanter till Fastighets Ab Artti och Fastighets Ab Osakunta
8. Val av representanter till Botta Ab:s bolagsstämma
9. Val av representanter till NSD:s, SSI:s och SNÄf:s vårmöten
10. Lediganslående av poster
11. Info från restaurangbolaget Botta Ab
12. Vasa nations förtjänsttecken i silver, andra behandlingen
13. Verksamhetsplan för idrottsverksamheten 2018
14. Anmälningsärenden
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Lediganslagna poster i SSBS:s förvaltningsråd och VN:s fondförvaltningsnämnd

Bästa nationsmedlemmar,

på nationsmötet 7.12 lediganslogs följande poster: Två poster i SSBS:s förvaltningsråd och tre platser i Vasa nations fondförvaltningsnämnd för de kommande tre kalenderåren. Posterna söks genom en fritt formulerad ansökan per e-post till Vasa nations  kurator (vn-kurator at helsinki.fi) senast söndag 14.1.2018 kl.23.59.

SVENSKA STUDENTERS BOSTADSSTIFTELSES FÖRVALTNINGSRÅD
SSBS:s förvaltningsråd har tidigare haft namnet SSBS:s delegation.

Stiftelsens ändamål är att verka för förbättrandet av svenska studenters och yngre svenska vetenskapsidkares boendeförhållanden genom att äga eller på annan grund besitta fast egendom och på denna uppföra bostadshus att disponeras såsom bostäder för svenska studenter och yngre svenska vetenskapsidkare företrädesvis inskrivna vid Helsingfors universitet samt att även i övrigt på alla sätt befrämja ovannämnda studenters och forskares boendeförhållanden. Vid fördelandet av dessa bostadsutrymmen och andra rättigheter bör det reella behovet beaktas i enlighet med styrkeförhållandet mellan de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet.

Stiftelsen har ett förvaltningsråd bestående av sammanlagt tjugo (20) ledamöter. Nationernas respektive inspektorer och kuratorer är ledamöter i förvaltningsrådet ex officio. Utöver dessa tillsätter envar nation  en (1) övrig ledamot i förvaltningsrådet. Utöver dessa fördelas sju (7) övriga ledamotsplatser att tillsättas av respektive nation i direkt proportion till styrkeförhållandet nationerna emellan. De tillsatta förvaltningsrådsledamöternas mandatperiod är tre (3) kalenderår.

Förvaltningsrådet sammanträder till ordinarie möte två gånger om året. Vårmöte bör äga rum före utgången av april månad och höstmöte före utgången av november månad. Vid förvaltningsrådets möten fastställs verksamhetsberättelse och bokslut för föregående år samt budget för kommande verksamhetsår. Förvaltningsrådet fastställer även styrelsens arvoden. Förvaltningsrådets uppgifter beskrivs närmare i stadgarna som finns tillgängliga på stiftelsens hemsida.

Vasa nation kommer under perioden 2018-2020 att inneha två förvaltningsrådsplatser förutom inspektor och kurator. Under den senaste perioden har nationen varit representerade av Martin Slotte, Nicklas Forss och Tomas Melin i förvaltningsrådet. Deras förtroende har inte på något sätt förbrukats och de har möjlighet att ansöka om förnyat förtroende.

VASA NATIONS FONDFÖRVALTNING
Förvaltningen av Vasa nations fonder handhas av en förvaltningsnämnd. Förvaltningsnämnden består av nationens inspektor, kurator och fondskattmästare såsom självskrivna medlemmar. Därtill består fondförvaltningen av  tre medlemmar, vilka nationen utser bland sina äldre och yngre medlemmar för tre kalenderår i sänder. Nationens skattmästare har närvarorätt men ingen rösträtt vid fondförvaltningens möten.

Nationens inspektor fungerar som förvaltningsnämndens ordförande och nationens kurator som viceordförande. Nationens fondskattmästare fungerar som förvaltningsnämndens sekreterare. Fondförvaltningens uppgifter beskrivs  vidare i nationens stadgar och reglemente.

Magnus Öhman, Kari Nars och Riikka Koskela har under de tre senaste åren varit nationens valda medlemmar i fondförvaltningsnämnden. Deras förtroende har inte på något sätt förbrukats och de har möjlighet att ansöka om  förnyat förtroende.

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

Österbottniska delegationens funktionärsposter lediganslagna

Pohjalaiset, österbottningar!

Vasa nation delar utrymmen ,och ordnar gemensam verksamhet tillsammans, med våra finskspråkiga systernationer Etelä-Pohjalainen Osakunta och Pohjois-Pohjalainen Osakunta. Vårt samarbetsorgan Pohjalainen valtuuskunta / Österbottniska delegationen (PV/ÖD)  sköter gemensamma ärenden, behandlar frågor som rör nationsutrymmena och ordnar våra gemensamma evenemang. Genom att aktivera sig inom ÖD kommer man snabbt in i husets verksamhet och lär känna medlemmar också ifrån de andra  österbottniska nationerna. Delegationen håller möten ungefär var tredje vecka och i enlighet med delegationens stadgar får delegationens medlemmar under mötena använda sitt eget språk, svenska eller finska.

Österbottniska delegationens funktionärsposter inför verksamhetsåret 2018 år nu lediga att sökas. Senast 15.1.2018 vill vi ha in ansökningarna!
Följande poster är öppna:

Sekreterare
Sekreteraren för protokoll under delegationens möten samt håller ordning på delegationens post. (Eftersom det under år 2018 är EPOs kurator som står i tur att vara delegationens ordförande skrivs protokollen under verksamhetsåret på finska.)

Skattmästare
Betalar räkningar, sköter delegationens ekonomi och bokföring.

Värdinna
Ansvarar för köket vid bl.a. funktionärsskiftet, vappsitsen och julmiddagen. Tar hand om köket tillsammans med nationernas värdinnor.

Chefsredaktör för tidningen Ostro
Gör tidningen Ostro.

IT-ansvarig
Ansvarar för att tekniken fungerar, och reagerar när den inte fungerar. 🙂 Sköter bland annat om e-postlistan, bokningskalenderna och administrerar webbservern och hemsidorna.

Informationsansvarig
Ansvarar för att nationsmedlemmarna vet vad som är på gång. Uppdaterar hemsidan och informerar om evenemang.

Gallerist
Ansvarar för vår konstsamling och organiserar praktiska arrangemang gällande konstsamlingen och galleriet. En person som uppskattar konst sökes!

Biblioteksansvarig
Ansvarar för bibliotekets verksamhet, ser till att biblioteket har dejourer på plats och införskaffas nya böcker.

Arkivansvarig
Arkivansvariga ansvarar för Österbottniska delegationens arkiv.

Miljöansvarig
Planerar och utvecklar verksamheten och utrymmena mot ett miljövänligare håll.

ÖD har möten ungefär en gång var tredje vecka under läsåret. Funktionärerna tillsammans med fyra valda representanter från varje nation samt kuratorerna deltar i mötena så mycket som möjligt. Delegationen hoppas på ansökningar från alla tre nationer.

Funktionärsposterna söks genom att skicka en fritt formulerad ansökan till delegationens ordförande år 2018 EPO:s kurator Elina Tyynelä på adressen epokuraattori@gmail.com.  Österbottniska delegationens ordförande 2017, Vasa nations kurator Frida Forsblom-Prittinen svarar på eventuella frågor.

Med vänliga hälsningar,

Frida Forsblom-Prittinen
Kurator
Vasa nation

Elina Tyynelä,
Kuraattori
Etelä-Pohjalainen Osakunta

Elina Salmu
Kuraattori
Pohjois-Pohjalainen Osakunta

Kallelse till november nationsmöte

Bästa vasungar,

ni kallas härmed till november månads nationsmöte som hålls torsdagen 2.11.2017 kl.18 i Teatern på nationsvåningen.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och hålls en gång per månad. Alla vasungar; gulis, junior, ungsenior som senior, kallas till nationsmötena. Funktionärer med kommittémedlemmar förväntas delta i nationsmötet, men också alla andra nationsmedlemmar ges här tillfälle att lära känna verksamheten och säga sin åsikt, ställa frågor och påverka. Nationsmötet är samlingspunkten där alla nationsmedlemmar träffas och diskuterar och tar beslut om ärenden som gäller nationen, verksamhet och ekonomi.

På november nationsmöte behandlas verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret 2018, vi kommer att diskutera eventuellt utnämnande av ny hedersmedlem och kandidatlistan inför det stundande kuratorsvalet kommer att fastslås, bland annat. Ett mycket spännande möte på kommande alltså!

Nationen bjuder mötesdeltagarna på mat och kaffe. Välkomna!
Föredragningslistan till påseende nedan. 

 

Med vänliga hälsningar,
Frida Forsblom-Prittinen
Vasa nations kurator

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
November 2017
Tid: 2.11.2017 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Kompletterande val av funktionärer
7. Godkännande av ÖD:s verksamhetsberättelse och bokslut 2016
8. Budget och verksamhetsplan 2018, första behandlingen
9. Utnämnande av hedersmedlemmar, första behandlingen
10. Kuratorsval 2018-2019, första behandlingen
11. Lediganslående av poster
12. Anmälningsärenden
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande

Kuratorsposten lediganslagen

Bästa vasungar,

på nationsmötet 12.10.2017 lediganslogs kuratorsposten för perioden 25.2.2018-29.2.2020. Vasa nations kurator väljs för en tvåårsperiod. Posten söks genom en välformulerad skriftlig ansökan per e-post till sittande kuratorn (vn-kurator at helsinki.fi) senast söndag 29.10 kl.23.59. Kandidaterna fastställs av nationsmötet 2.11 och valet förrättas av nationsmötet 7.12.

Att vara kurator är utmanande men lärorikt och oftast är det fantastiskt roligt. Att vara kurator är en erfarenhet i ledarskap som få har möjlighet att uppleva och genom kuratorskapet ges man möjlighet till ovärderliga upplevelser och kontakter.

Undertecknad svarar gärna på frågor.

 

Vasa nations stadgar:

6 Till kurator väljer nationen för två år i sänder en medlem som avlagt examen vid
Helsingfors universitet och som är väl förtrogen med nationens verksamhet. Om
särskilda skäl föreligger kan också annan med nationens verksamhet väl förtrogen
medlem väljas. Valet sker på sätt som om detta särskilt är stadgat.

7 Kurator övervakar att nationens stadgar efterlevs och att av nationsmötet fattade beslut
verkställs. Kurator skall även i övrigt övervaka styrelsens och övriga funktionärers
verksamhet.
Därutöver åligger det kurator, att i enlighet med vad som om detta särskilt är stadgat:
1) Sammankalla till nationsmöte och i inspektors frånvaro leda ordet vid dessa möten.
2) Fungera som ordförande i disciplinsutskottet och kamratskapspriskommittén samt
sekreterare i stipendienämnden.
Kurator har rätt att närvara vid styrelsens och kommittéernas möten, och har därvid
rätt att deltaga i diskussionen men inte i fattandet av beslut.

Vasa nations reglemente:

Kurator leder i samråd med styrelsen nationens verksamhet.
Kurator är självskriven (ex officio) medlem i följande organ.
1. Österbottniska delegationen (ÖD)
2. Svenska studenters bostadsstiftelses (SSBS) delegation
3. Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) representantskap
4. Vasa nations fondförvaltningsnämnd
5. Vasa nations stipendienämnd
Därtill fungerar kurator som sekreterare i seniorrådet och kamratskapspriskommittén
samt kan representera nationen i externa organ där nationens medverkan anses
nödvändig.
Kurator fungerar som en länk mellan nationen och dess interna och externa
kontakter såvida det inte faller inom någon funktionärs ansvarsområde. Till dessa kontakter räknas speciellt nationens äldre medlemmar, EPO och PPO, övriga
nationer, Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnia (ÖNO), Oy Botta Ab,
Svenska nationer och ämnesföreningar (SNÄf) och Nationernas samdelegation
(NSD), Svenska Studerandes Intresseförening (SSI), Helsingfors Universitets
studentkår (HUS), SSBS och studentbostädernas fastighetsbolag. Kurator driver för
nationens räkning ärenden (relaterade till ovan nämnda organ) och rapporterar om
viktiga beslut som fattats.
Till kurators uppgifter hör utöver att övervaka styrelsens och övriga funktionärers
verksamhet även att fungera som rådgivande person särskilt i ärenden som
nationens funktionärer inte har tidigare erfarenhet av.
Kurators uppgifter beskrivs närmare i nationens stadgar.

 

 

Jag väntar med iver på era ansökningar!

Med vänliga hälsningar, Frida Forsblom-Prittinen, Vasa nations kurator