Alla inlägg av Camilla

Lediganslående av poster

På september månads nationsmöte lediganslogs två poster i Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) styrelse och en post till Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse. Samtliga poster kan sökas fram tills 12.10.

Att posterna lediganslås är normalt förfarande. Sökande förutsätts ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och förutsätts föra nationens talan i styrelsen. Tillräcklig sakkunskap eller erfarenhet av liknande uppgifter betraktas som en fördel vid tillsättandet av posterna. Valen förrättas på oktober nationsmöte den 15.10.

Två platser i Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) styrelse

ÖNO:s styrelse består av två representanter från husets tre nationer. Camilla Höglund och Kristoffer Fant är våra sittande styrelserepresentanter. Styrelserepresentanterna väljs för ett år i sänder. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att företräda husstiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt sköta andra uppgifter som hör till stiftelsen.

En plats i Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse

SSBS har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till SSBS:s styrelse väljs representanter från de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet; Vasa nation, Nylands Nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation.

Stiftelsens styrelse har bland annat i uppgift att representera stiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt draga försorg om att stiftelsens medel placeras och förvaltas såsom stiftelselagen förutsätter, draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter.

Nationernas representanter till SSBS:s styrelse väljs för två år åt gången, så att en styrelserepresentant väljs per år. Sebastian Storholm är vald till Vasa nations representant för kalenderåren 2020-2021, medan Martina Wiklunds mandatperiod löper ut vid årsskiftet.

Lämna in en ansökan

En fritt formulerad skriftlig ansökan kan skickas till kuratorn på vnkurator@gmail.com senast söndagen 12.10 kl. 23.59.

Vid frågor – kontakta kurator, Camilla Martin; vnkurator(a)gmail.com

Kallelse till september nationsmöte 17.9

Vasungar!

Välkomna på nationsmöte torsdagen 17.9 kl. 18.00 i teatern på nationsvåningen – eller på distans via Zoom! Om du deltar på distans – anmäl dig till mötet enligt instruktionerna nedan.

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla
nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!
Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Anmälan till nationsmötet och mötesbilagor:

 • Du kan delta i mötet antingen på plats eller på distans
 • Om du deltar på distans – anmäl dig på förhand via: https://forms.gle/KFHFJysKbisbuekA9 (Obs! Fyll i senast en timme innan mötet börjar)
  -> Om du glömt att anmäla dig en timme innan mötet börjar: ring ordförande Simon Nyman, kontaktuppgifter hittas här.
 • Mötets bilagor laddas upp på hemsidan: http://vasa.nation.fi/nationen/nationsmoten/nationsmotesprotokoll-2020
 • Samma dag som mötet hålls, skickas en Zoom-länk ut till alla deltagare som har anmält sig på förhand.
 • Om du har problem med anmälan, kontakta: vnkurator@gmail.com eller ring, om du anmäler dig senare än en timme innan mötet börjar.
 • Nationsmötets Facebook evenemang: https://www.facebook.com/events/3497020463663001

  Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Det bjuds på mat!

Välkomna!

Camilla Martin
Vasa nations kurator

________________________________________

FÖREDRAGNINGSLISTA
VASA NATIONS NATIONSMÖTE

September 2020

Tid: 17.9.2020 kl. 18.00

Plats: Teatern, Vasa nation och online via Zoom

 1. Mötets öppnande
 2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet  
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännande av nya medlemmar
 5. Uppdatering från Svenska Studenters Bostadsstiftelse (SSBS)
 6. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
 7. Val av medlemmar i Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén
 8. Fastställande av medlemsavgift, läsåret 2020-2021
 9. Behandling av nationens mellanbokslut
 10. Tilläggsbudget 2020, första behandlingen
 11. Uppdatering från Österbottniska Nationshusstiftelsen (ÖNO)
 12. Lediganslående av poster
  – ÖNO styrelse, 2 platser
  – SSBS styrelse, 1 plats
 13. Anmälningsärenden
 14. Övriga ärenden
 15. Mötets avslutande

Hjärtligt välkomna!