Alla inlägg av Camilla

Vårens uppdatering: Lediganslagna poster, mottagare av förtjänsttecken och stipendier

Bild på en ros

Under denna vår har vi fått tänka om angående nationsverksamheten. De flesta program har flyttats till VN:s Discord kanal eller till Zoom-konferenser. Vill du följa med vilka program som ordnas på distans och allmänt om hur vi följer med Corona läget? Läs denna nyhet, som uppdateras kontinuerligt.

I februari har vi delat ut förtjänsttecken och stipendier till välförtjänta Vasungar, som listas nedan. I mars och april har vi lediganslagit poster – scrolla ner för att läsa mer om vilka poster du fortfarande kan söka!

Förtjänsttecken och stipendier 2020

Lördagen 29.2.2020 firade Vasa nation vid Helsingfors universitet sin 112:e årsfest. Under festen premierades aktiva vasungar för sina insatser för nationen och namn på de personer som beviljats studiestipendier från Vasa nations olika fonder offentliggjordes.

Vasa nations förtjänsttecken i silver 2020

Varje årsfest har nationen möjlighet att dela ut Vasa nations silvertecken till förtjänta vasungar. Näst efter förtjänsttecknet i guld, som endast bärs av hedersmedlemmar, är silvertecknet det finaste förtjänsttecken man som nationsaktiv på Vasa nation kan tilldelas.

Nationsmöte fastslår vem som tilldelas silvertecken på två på varandra följande möten. Styrelsen föreslår i samråd med föregående års ordförande kandidater med skriftlig motivering, vilken måste få understöd av minst 20 vasungar. Maximalt kan tre exemplar delas ut per år.

År 2020 års mottagare av Vasa nations förtjänsttecken i silver är nationens egen inspektor, professor i praktik och socialt arbete, Ilse Julkunen. Läs hela motiveringen här.

Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins Stipendium 2020

Ändamålet för Johan Fredrik ”Freppa” Tujulins stipendiefond är att årligen dela ut ett stipendium till en vasung, som med ett levande intresse verkat Vasa nation, dess sammanhållning och medlemmar samt huset Ostrobotnia till fromma. Inspektor, kurator samt två föregående års styrelseordföranden beslutar om vem som tilldelas detta ärofyllda stipendium.

Årets mottagare av Freppa-stipendiet är tradenom och politices kandidat Azra Arnautovic.

Kamratskapspriset 2020

Vasa nation har en kamratskapsfond som möjliggör att nationen årligen kan dela ut ett kamratskapspris åt en nationsmedlem som genom sina kamratliga egenskaper mest bidragit till ”kamratskapets förädlande och stärkande inom nationen”. Kamratskapspriset delas ut av kamratskapspriskommittén som består av nationens kurator samt tolv nationsmedlemmar som representerar olika studentårgångar och studieinriktningar.

Kamratskapspriskommittén har vid sitt möte 2.2.2020 beslutat att tilldela politices studerande, nationens externansvariga, Tanja Snickars, hemma från Korsholm, detta hedersfyllda pris.

Aktivitetstecken 2020

Enligt Vasa nations stadgar kan aktivitetstecken tilldelas vasungar som visat aktivitet och nit för nationens verksamhet. Beslut att utdela aktivitetsmärke fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordföranden. Årligen kan högst fem aktivitetsmärken utdelas.

Årets mottagare är: Johannes Borg, Linnéa Hammarberg, Julia Wik, Matias Strandberg och Linda Sjöblom.

100-årsjubileumsstipendiet år 2020

Under 100-årsjubiléet år 2008 samlade Vasa nation in pengar till en jubileumsfond. Ur fonden kan ett stipendium tilldelas en yngre vasung eller en grupp vasungar som driftigt och berömligt utfört sina åtaganden. Beslut om mottagare fattas av kurator och styrelse i samråd med två föregående års styrelseordförande. Mottagare av detta stipendium kan inte vara en person som tidigare erhållit något av nationens hederstecken.

Styrelsen har i samråd med kurator och två föregående års ordförande beslutat att sju personer i år tilldelas stipendium ur Vasa nations 100-års jubiléumsfond. Stipendierna är ett erkännande till dessa aktiva vasungar som alla gjort en viktig insats för nationen. Dessa personer är: Alexandra Jåfs, Tanja Holmqvist, Marlene Berg, Emil Rosendahl, Lovisa Back, Christofer Enlund och Johan Rabb.

Studiestipendier 2020

Nationen har ett 20-tal stipendiefonder som tillkommit under årens lopp via testamenten, insamlingar och donationer från personer som velat stöda nationens medlemmar och verksamhet.  Bland dessa fonder kan nämnas nationens största fonder Evert Ekroths minnesfond samt Sylvi och Erik Feldts fond. Stipendienämnden har på sitt möte 2.2.2020 på basis av inkomna ansökningar beviljat 19 studiestipendier.

Följande personer har beviljats studiestipendium ur nationens allmänna fonder:
Fysioterapistuderande Marlene Berg
Medianomstuderande Anna Betlehem
Juridikstuderande Lena Björkholm
Ekonomiestuderande Joakim Byggmästar
Idrottsinstruktörstuderande Emil Gammelgård
Farmacistuderande Linnéa Hammarberg
Diplomingenjörstuderande Oscar Löfqvist
Politices kandidat och pedagogie studerande Julia Wik
Pedagogie studerande Lovisa Back

Beviljat forskningsstipendium
Forskningsstipendium beviljades till diplomingenjör Jens Lundell, för sitt forskningsutbyte vid University of Washington, Seattle, USA. Lundell forskar om hur robotar kan användas inom sjukvården för att hantera objekt, till exempel hjälpa till med mat eller dela ut mediciner.

De personer som inte hade möjlighet att delta i årsfesten och således inte tog emot sina förtjänsttecken eller stipendiebrev där, har istället tagit emot dessa vid nationsmötet 12.3 eller getts möjlighet att motta dem under ett senare tillfälle.

Grattis alla mottagare av förtjänsttecken och stipendier!

Lediganslagna och valda poster samt representanter

Porthanfestmarskalk 2020 (ansökan öppen!)

På april nationsmöte lediganslogs posten som Porthanfestmarskalk.

Porthanfesten firar i november sina 181 år och är därmed Finlands äldsta
regelbundet ordnade akademiska fest. Nu har du chansen att vara festmarskalk!

Som marskalk koordinerar, planerar och utför du festarrangemanget
tillsammans med en kommittée bestående av medlemmar från alla tre nationer (VN, EPO, PPO). Du fungerar även som festens konferencier.
Festen ordnas för att fira den odelade österbottniska nationen.
Posten som Porthanfestmarskalk 2020 har i år lediganslagits
bland alla tre nationerna att söka.

Sök posten som Porthanfestmarskalk genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations ordförande Simon Nyman på e-postadressen vn-ordforande(a)helsinki.fi

Kommittémedlemmar till Porthanfesten (ansökan öppen!)

I samband med maj nationsmöte lediganslogs kommittéplatser i Porthanfestens fest- och veckokommitté.

Som medlem i Porthanfestens festkommitté hjälper du till med förberedelserna inför Porthanfesten tillsammans med representanter från våra systernationer EPO och PPO.

Gillar du att ordna fester och planering – eller kanske du har företagskontakter som kan bidra med sponsorering? Sök till Porthanfestens festkommitté! Förutom huvudfesten på lördagen, ordnas även program inne i veckan och detta arrangemang sköts av veckokommittéen.

Meddela om intresse för att gå med i någon av kommittéerna åt ordförande Simon Nyman på e-postadressen vn-ordforande(a)helsinki.fi

Om Porthanfesten:
Den 9 november år 1839 var det 100 år sedan Henrik Gabriel Porthan,
inspektor från år 1779 för den odelade Österbottniska nationen,
föddes. Den då tudelade nationen bestämde sig för att ordna en fest
till Porthans ära och festen var samtidigt ett tecken på samhörighet
mellan den Sydösterbottniska och Nordösterbottniska nationen. Den
första Porthanfesten firades således den 9 november 1839 och hade runt
150 gäster. Porthanfesten var redan från början en lite finare fest
och blev snabbt den Österbottniska nationens officiella årsfest. Idag
förs traditionen vidare av de tre österbottniska nationerna vid
Helsingfors universitet – Etelä-Pohjalainen osakunta, Vasa nation och
Pohjois-Pohjalainen osakunta. Man firar festen för att träffas över
nationsgränserna och fira minnet av den odelade Österbottniska
nationen. Hit samlas österbottningar från olika årtionden för att
träffa varandra, sina vännationers representanter och för att fira
vårt kära nationshus.

Årsfestmarskalk(ar) 2021 (ansökan öppen!)

Vill du ordna festernas fest på Vasa nation? – nu har du chansen!

Att vara årsfestmarskalk innebär att du håller i trådarna för en av årets
mest satsade fester, du fungerar som konferencier under årsfesten och
får träna på dina evenemangsplaneringsfärdigheter. Årsfestmarskalken
med kommitté sköter allt från dekorationer till sittordning och
budget. Vasa nations 113:e årsfest hålls i slutet av februari 2021.

Sök platsen genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations
ordförande Simon Nyman på e-postadressen vn-ordforande(at)helsinki.fi

Två styrelseplatser i Fastighets Ab Victoria 4 (valda)

Malin Nysand och Johan Rabb valdes in på maj nationsmöte som Vasa nations styrelserepresentanter i FAb Victoria 4 för år 2020. Representanterna väljs för ett år och att posterna lediganslås varje år är normalt förfarande.

Representanter till Oy Botta Ab:s styrelse (valda)

Samuel Prittinen och Tommy Stara fick på mars nationsmöte fortsatt förtroende för att ett år framåt representera Vasa nation i Oy Botta Ab.

Representant till Vasa nations seniorråd (vald)

Eva Orava valdes på april nationsmöte in till Vasa nations seniorråd för en mandatskapsperiod om fem år. Orava efterräder Lisa Fordell som suttit de maximala två mandatperioderna i seniorrådet.


Vasa nations kurator
Camilla Martin
vn-kurator(at)helsinki.fi

Coronavirusets spridning och hur det påverkar nationsverksamheten

Senast uppdaterad 04.05.2020 (Nytt: nationsutrymmena hålls stängda i maj; alternativa program)

Torsdag 12.3.2020 gav Finlands regering de första rekommendationerna kring hur coronavirusets spridning ska minskas genom bland annat restriktioner rörande allmänna sammankomster. Detta har påverkat nationsverksamheten och alla program under våren på nationsvåningen är för tillfället inhiberade. Denna sida uppdateras regelbundet vartefter eventuella nya instruktioner tillkommer.

Nationsutrymmena på Ostrobotnia är stängda 18.3 – 31.5.2020

Den 16.3.2020 kom ny information som avråder från sammankomster på grupper om 10 personer eller fler samt rekommendationer om att undvika allmänna platser. På basen av de restriktionerna beslöt de österbottniska kuratorerna i samråd med styrelserna att stänga nationsutrymmena på Ostrobotnia från och med 18.3.2020. Restriktioner förlängdes av regeringen 9.4.2020 och ytterligare 4.5.2020 till att gälla fram tills 31.5.2020. All programverksamhet är därmed inhiberad under denna tid och möten hålls på distans.

Det är undantagsvis tillåtet för kurator, styrelse och de funktionärer, som har administrativa uppgifter att sköta, att besöka nationen för att utföra sina uppgifter, även under denna tidsperiod.

Uppdatering 4.5.2020: Regeringen tillåter att “organisationers samlingslokaler” öppnas från och med 1.6.2020 och vidare att sammankomster med max 50 personer är tillåtna från och med samma datum. Österbottniska delegationen kommer att diskutera öppnandet av nationsutrymmena och mer information kommer i slutet av maj.

Hur påverkar det här nationsverksamheten?

Vi följer med läget och uppdaterar via detta inlägg, sociala medier och våra allmänna informationskanaler om evenemang ställs in.

Ifall program som man anmält sig till ställs in, så kommer arrangörerna för tillställningarna att vara i direkt kontakt med deltagarna.

Tidigare rekommenderades personer med lindriga förkylningssymptom att stanna hemma och undvika sociala kontakter, men detta gäller nu alla oberoende välmående. Alla uppmanas även att hålla en god handhygien.

Vid frågor, finns styrelsen och kuratorn till förfogande.
Kontaktuppgifter hittas här: http://vasa.nation.fi/funktionarer-2020

Inställda evenemang

  • 16.3-13.5 – VN-dejoureringar (måndagar) – Dejoureringarna sköts via Discord (mer info nedan). Du kan också kontakta direkt ordförande Simon, kurator Camilla eller den funktionär du behöver nå.
  • 23.3 – Sykväll på VN
  • 3-5.4 – Österbottningar till Tartu 2020 – EÜS 150 årsjubileum
  • 18.4 – Kuratorsskifte (flyttas till senare tidpunkt)
  • Inga program ordnas på nationsvåningen 18.3 – 31.5.2020

Alternativa evenemang

  • MÅNDAGAR. Vi dejourer på Vasa nations nya Discord-konto, varje måndag kl. 15 – 18. Kom in via det virtuella ‘kansliet’ med dina nationsärenden eller bara för att chilla med andra nationsmedlemmar.
  • TORSDAGAR. Programkvällarna ordnas virtuellt! Kolla in info-mailet eller följ oss på våra sociala media konton (Facebook, Instagram) för mer info!
  • IDROTT. “Från Botta till Norr”. Utmana EPO och PPO tillsammans med andra hurtiga Vasungar genom att delta i träningsutmaningen i maj! Mer info om utmaningen här: https://www.facebook.com/events/324480875194440/

Länkar

Ta hand om dej själv, tvätta händerna och visa hänsyn – så blir he nog bra!

Camilla Martin
Vasa nations kurator
vn-kurator(a)helsinki.fi
vnkurator(a)gmail.com

************************************************************************