Alla inlägg av Azra

December nationsmöte: valmöte!

Vasungar!

Nationen sammankallas till årets sista och kanske mest spännande nationsmöte, nämligen valmöte! Mötet hålls onsdagen 12.12 (observera dagen!), klockan 18 i teatern på nationsvåningen.

Är du nyfiken på vem som sitter i nästa års styrelse? Vill du träffa både nya och äldre vasungar, hålla dig uppdaterad om vad som är aktuellt på Vasa nation och funderar du kanske själv på att bli aktiv? Då ska du komma på december nationsmöte! Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!

I december väljer vi alltså styrelse, funktionärer och kommittémedlemmar för 2019. Du hittar en lista på alla poster och kommittéer här: http://vasa.nation.fi/medlemar/funktionarsposter

På agendan finns förutom val också andra behandling av verksamhetsplan och budget för 2019 samt kallande av hedersmedlem. Ni vill nog inte missa detta möte! Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Varmt välkomna!

Med vasungahälsningar,
Azra Arnautovic,
Vasa nations kurator

FÖREDRAGNINGSLISTA

VASA NATIONS NATIONSMÖTE: VALMÖTE
December 2018
Tid: 12.12.2018 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Val av protokolljusterare och rösträknare
5. Godkännande av föregående mötesprotokoll
6. Godkännande av nya medlemmar
7. Budget och verksamhetsplan 2018, andra behandlingen
8. Tilläggsbudget 2018, andra behandlingen
9. Kallande av hedersmedlem, första behandlingen
10. Val av styrelseordförande 2019
11. Val av skattmästare, sekreterare och programansvarig 2019
12. Val av övriga funktionärer för 2019
13. Val av styrelse 2019
14. Val av medlemmar till kommittéer 2019
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter för nationen och ÖD 2019
16. Lediganslående av nationens stipendier
17. Anmälningsärenden
18. Övriga ärenden
19. Mötets avslutande

Azra Arnautovic
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi

November nationsmöte

Vasungar!

November nationsmöte hålls torsdagen 15.11.2018 kl. 18 i teatern på nationsvåningen. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, har möjlighet att delta!

Det är ett fantastiskt tillfälle att uppdatera sig om aktuella frågor inom nationen, lära känna andra nationsmedlemmar samt ta viktiga beslut som berör just dig som nationsmedlem!

På november nationsmöte har ni möjlighet att påverka hur nästa års verksamhet kommer att se ut; bland annat går vi igenom verksamhetsplan och budgetförslag för 2019 och alla nationsmedlemmars förslag är välkomna! Även årsfesten 2019 står på agendan, och under mötet brainstormar vi fram förslag på årsfesttalare. Kom med, the more the merrier!

Något smått och gott att äta bjuds det på, så kom ihåg att klicka “kommer” på eventet så vet vi hur många vi ska räkna med!
Länk till eventet: https://www.facebook.com/events/280903975877797/

Föredragningslistan ser ni nedan.

Hjärtligt välkomna!

Vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

FÖREDRAGNINGSLISTA

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
November 2018
Tid: 15.11.2017 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
3. Godkännande av föredragningslistan
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Val av rösträknare
7. Kompletterande val av funktionärer
8. Kompletterande val av ÖNO:s förvaltningsråd, 1 plats
9. Diskussion om årsfesttalare 2019
10. Tilläggsbudget 2018, första behandlingen
11. Budget och verksamhetsplan 2019, första behandlingen
12. Anmälningsärenden
13. Övriga ärenden
14. Mötets avslutande

Sök styrelse-, funktionärs- och kommittéposter för 2019!

Bästa nationsmedlemmar,

på oktober nationsmöte lediganslogs alla styrelse-, funktionärs- och kommittéposter för verksamhetsåret 2019, förutom kurator och fondskattmästare. Valen förrättas på december nationsmöte, även kallat valmötet, onsdagen den 12.12 i teatern på nationsvåningen. De lediganslagna styrelse-, funktionärs- och kommittéposterna ser du längst ner i e-postmeddelandet. Mera information om de olika posterna hittar du på vår hemsida: http://vasa.nation.fi/medlemar/funktionarsposter

Av Vasa nations funktionärer förväntas god samarbetsförmåga samt ett intresse av att föra nationsverksamheten framåt.

Vad får du ut av att vara funktionär på Vasa nation?
Du får ledarskapserfarenhet, du får öva på samarbete och kommunikation, du får en inblick i hur en nation fungerar, allt samtidigt som du har roligt, träffar goda vänner och får vara en del av en väldigt härlig gemenskap. Dessutom får du också nyckel till nationsutrymmena.

För att ansöka om posterna styrelseordförande, sekreterare, skattmästare och programansvarig krävs en kort och koncis fritt formulerad skriftlig ansökan, med information om eventuell tidigare erfarenhet och motivering till varför posten sökes. Ansökan ska skickas till årets styrelseordförande Calle Koskela per e-post på vn-ordforande at helsinki.fi, senast 30.11.2018. Övriga funktionärsposter kan sökas genom att meddela intresse per e-post till ordförande eller kurator. Kommittéposterna söks genom att höra av sig till någon av årets styrelsemedlemmar eller genom att fylla i en lista i kansliet. Det får också gärna rekommendera personer till de olika posterna, så kan vi ta kontakt med dem.

Har du frågor gällande de olika posterna berättar kurator Azra Arnautovic (vnkurator@gmail.com) eller de sittande funktionärerna gärna mera om de olika posterna.

Alltså:
VAD: Sök styrelse-, funktionärs- och kommittéposter för verksamhetsåret 2019
HUR: Meddela intresse till vn-ordforande@helsinki.fi
NÄR: senast 30.11.2018, gärna tidigare! 🙂
VARFÖR: Det roligaste du kan göra på nation är att själv aktivt vara med! Dessutom får du lära känna nya människor, massa erfarenhet i allt från ledarskap till planering av evenemang, möjligen ett trevligt tillägg till din CV, chans att söka stipendium och mycket, mycket mera.

Posterna:

1. Styrelsen
2. Ordförande
3. Sekreterare
4. Skattmästare
5. Programansvarig + Programkommittén
6 Gulnäbbsansvarig + Guliskommittén
7. Studieansvarig + Abikommittén
8. Externansvarig + Internationella kommittén
9. Årsfestmarskalk + Årsfestkommittén (marskalk väljs i november, redan lediganslagen sedan tidigare)
10. Kultivarie
11. Idrottsansvarig + Idrottskommittén
12. Sommarfestansvarig + Sommarfestkommittén
13. Klubbhövding + Vice klubbhövdingar
14. Värdinna + Värdinnekommittén
15. IT-ansvarig + IT-kommittén
16. Infoansvarig
17. Medlemssekreterare
18. Sångledare + Vice sångledare
19. ÖD-representanter (3 st.)
20. Bostadsansvarig + Bostadskommittén
21. Nationsfotograf
22. Fanbärare och Vice fanbärare
23. Körledare för Vassjungarna
24. Bastumajor
25. Historiograf + Redaktionskommittén
26. Senioransvarig + Ungseniorkommittén

Vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Kallelse till oktober nationsmöte

Vasungar!

Vi har försökt skicka kallelsen per e-post till vn-lista, men tyvärr har vi tekniska problem och meddelandet kommer inte fram. Kallelsen hittar ni i sin helhet nedan:

Härmed kallar jag er till oktober nationsmöte torsdagen 11.10.2018 kl. 18 i teatern på nationsvåningen. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, har möjlighet att delta!

Det är ett fantastiskt tillfälle att uppdatera sig om aktuella frågor inom nationen, lära känna andra nationsmedlemmar samt ta viktiga beslut som berör just dig som nationsmedlem!

På oktober nationsmöte har ni möjlighet att diskutera vad nästa års verksamhetsplan borde innehålla. Det blir också en del val; bland annat ska vi välja nya medlemmar till husstiftelsen ÖNOs förvaltningsråd och styrelse, samt en medlem till SSBS styrelse. Vi söker även en årsfestmarskalk för 2019, värdinnor för resten av det här året, samt medlemmar i Porthanfest- och Porthanveckokommittéerna. Porthanfesten ordnas i år 10.11.

Föredragningslistan ser ni nedan.

Hjärtligt välkomna!

Vasungahälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

FÖREDRAGNINGSLISTA

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Oktober 2018
Tid: 11.10.2018 kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslista
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Val av rösträknare
7. Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
8. Val av representanter till SSI:s, NSD:s och SNÄf:s höstmöten
9. Val av representanter till ÖNO:s styrelse och ÖNO:s förvaltningsråd
10. Val av en representant till SSBS:s styrelse
11. Tilläggsbudget för 2018, första behandlingen
12. Diskussion om verksamhetsplan för 2019
13. Lediganslående av poster
14. Anmälningsärenden
15. Övriga ärenden
16. Mötets avslutande

Lediganslagna poster: ÖNO och SSBS

Bästa nationsmedlemmar,

på september nationsmöte lediganslogs poster till Österbottniska nationshusstiftelsen Ostrobotnias (ÖNO) förvaltningsråd och styrelse samt till Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) styrelse. Mera information om de olika posterna finns nedan.
Att posterna lediganslås är normalt förfarande. Sökande förutsätts ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och förutsätts föra nationens talan i styrelsen. Tillräcklig sakkunskap eller erfarenhet av liknande uppgifter betraktas som en fördel vid tillsättandet av posterna. Valen förrättas på oktober nationsmöte den 11.10.

PLATSER I ÖNO:s FÖRVALTNINGSRÅD
ÖNO förvaltar nationshuset Ostrobotnia samt har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till förvaltningsrådets uppgifter hör bland annat att övervaka den förvaltning som styrelsen ansvarar för, besluta om nationens rätt till lokaler samt besluta om förvärv, uppförande, överlåtelse och inteckning av fastigheter. Förvaltningsrådet sammanträder till ordinarie möte två gånger om året. Mandatperioden är tre kalenderår. Det är en fördel om sökande är insatta i ekonomiska frågor.

Förvaltningsrådet består av trettio ledamöter. Kuratorn är självskriven medlem i förvaltningsrådet, och därtill väljer varje österbottnisk nation (EPO, VN, PPO) fyra ledamöter. De återstående platserna fördelas i proportion till nationernas medlemsantal, dock kan en nation ha högst fjorton ledamöter. Vasa nation väljer alltså minst fyra medlemmar och det totala antalet klarnar när vi har det slutgiltiga medlemsantalet för varje nation. Vasa nation har den senaste mandatperioden förutom kuratorn haft sex ledamöter.

TVÅ PLATSER I ÖNO:s STYRELSE
ÖNO:s styrelse består av två representanter från husets tre nationer. Camilla Höglund och Tomas Melin är våra sittande styrelserepresentanter. Styrelserepresentanterna väljs för ett år i sänder. Till styrelsens uppgifter hör bland annat att företräda husstiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt sköta andra uppgifter som hör till stiftelsen.

EN PLATS I SSBS STYRELSE
SSBS har ägande i flera studentbostadsaktiebolag. Till SSBS:s styrelse väljs representanter från de svenskspråkiga nationerna vid Helsingfors universitet; Vasa nation, Nylands Nation, Åbo Nation och Östra Finlands Nation. Stiftelsens styrelse har bland annat i uppgift att representera stiftelsen, förvalta stiftelsens egendom samt draga försorg om att stiftelsens medel placeras och förvaltas såsom stiftelselagen förutsätter, draga försorg om övriga stiftelsen tillkommande uppgifter. Nationernas representanter till SSBS:s styrelse väljs för två år åt gången, så att en styrelserepresentant väljs per år. Sebastian Storholm är vald till Vasa nations representant för kalenderåren 2018-2019, medan Samuel Prittinens mandatperiod löper ut vid årsskiftet.

En fritt formulerad skriftlig ansökan kan skickas till kuratorn på vnkurator@gmail.com senast söndagen 7.10 kl. 23.59.

Undertecknad svarar gärna på frågor!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Funktionärer och kommittémedlemmar sökes!

Vill du vara med i ett otroligt maskineri som får nationens verksamhet att gå runt? Är du intresserad av att utveckla  verksamheten, att träffa och umgås med både nya och bekanta människor och att själv lära dig massor på vägen?

Då ska du söka någon av nedanstående poster! Fritt formulerad intresseanmälan/ansökan kan skickas till ordförande Calle Koskela på calle.koskela@gmail.com. Calle svarar även gärna på eventuella tilläggsfrågor.

Värdinna

Har du hört legenden om bästa festen i köket? Som värdinna får du användning av din kreativitet, och låta hela kroppen jobba. Bara fantasin (och antalet spisar) är dina gränser! Du får träna på multitasking, att vara finurlig och påhittig, använda plan B samt jobba tillsammans med en fantastisk kommitté. Långa kvällar, mycket skratt och humor (när småtimmarna smyger på) kryddar livet som värdinna. Dessutom får du äta delikat mat i mängder (gäller ju att lyckas med matlagningen förstås)! Värdinnan gör sitzen till en fest! Och på tal om legenden… Joina köksgänget, så får du se!

Två medlemmar i Porthanfestkommittén och två medlemmar i Porthanveckokommittén

Höstens finaste och största fest är utan tvekan Porthanfesten, som i år hålls den 10 november. Här samlas alla tre nationerna på festvåningen och njuter av ett högklassigt program. Som årsfestmarskalker fungerar Etelä-Pohjalainen osakuntas Rosa Huhtamäki och Pohjois-Pohjalainen osakuntas Alli Palojärvi. Man firar festen för att träffas över nationsgränserna och fira minnet av den odelade Österbottniska nationen!

Porthanfestkommittén och Porthanveckokommittén består båda av två medlemmar från våra tre nationer. Porthanfestkommittén hjälper marskalkerna med att ordna själva festen, medan medlemmarna i Porthanveckokommittén planerar varierande program för Österbottniska Delegationens vännationer och gäster.

Årsfestmarskalk

Vill du ordna festernas fest på Vasa nation, så har du nu chansen! Att vara årsfestmarskalk innebär att du håller i trådarna för en av årets mest satsade fester, du fungerar som konferencier under årsfesten och får träna på dina evenemangplaneringsfärdigheter! Årsfestmarskalken med kommitté sköter allt från dekorationer till sittordning och budget. Vasa nations 111:e årsfest hålls i slutet av februari 2019.

Fun fact: År 2019 blir Vasa nation lika gammal som Bilbo Baggins var i första Lord of the rings-boken!

Gällande all verksamhet finns styrelsen och kuratorn som stöd och svarar gärna på frågor och hjälper då det behövs.

Styrelsen och kuratorn berättar – därför trivs vi på Vasa nation

Vasungar, nya medlemmar och vänner!

Hjärtligt välkomna till ett nytt nationsår på Vasa nation! Vi har en mycket rolig höst på kommande. Nationshösten kör igång med en Gulisfest 3.9 , med förfest på Botta! Torsdagen 6.9 är det dags för höstens första programkväll, nämligen Grillkväll i Majstranden. Den 11:e september ordnar vi inskrivningskväll på nationsvåningen och 29.9 ordnas den legendariska gulisintagningen! Ni vill inte missa detta!

Men varför Vasa nation? Så här svarar styrelsen och kuratorn!

Ordförande Calle Koskela
“Vasung skall man bli för att a) Helsingfors behöver österbottningar, b) Österbottningar behöver sällskap av andra österbottningar.”

Vice ordförande och medlemssekreterare Louise Häggström
“Nationen är en plats där man får lära känna personer från hela Österbotten and beyond. Evenemangen är festliga och det finns ingen press att vara på ett visst sätt, alla är välkomna. Genom att åta sig uppgiften som funktionär och/eller styrelsemedlem utvecklas man otroligt mycket som person. Nationen blir lätt ett andra hem <3”

Sekreterare Tintin Råholm
“Det jag tycker är bäst med Vasa nation är att man får en paus i vardagen och studierna. Vill du hänga med roliga människor och få tala svenska i Helsingfors ska du absolut komma hit.”

Skattmästare Johannes Borg
“Du vidgar dina vyer, lär känna människor som du inte skulle ha träffat via skolan och så har vi riktigt bra sitzar!”

Programansvariga Linda Sjöblom
“Vasa nation är hemtrevligt, erbjuder billig dricka och ger en chansen att lära känna nya människor. Dessutom har vi jättekul evenemang :D”

Programansvariga Matias Strandberg
“Absolut bland de bästa ställena att träffa många nya människor och vänner, har själv utökat bekantskapskretsen mycket. Billiga fester är alltid ett plus!”

Infoansvariga Leila Arnautovic
“Åååh VN <3 Det är såå befriande att få ha en trygg samlingspunkt i Helsingfors, där man får träffa nya och gamla österbottniska vänner. Vasa nation är bäst på att erbjuda olika slags program (t.ex. spelkvällar, idrottsevenemang och världens roligaste fester). Ni kan no itt säij nä ti hitche!”

Externansvariga Lilli Berts
“Förutom gemenskapen och tryggheten att få umgås med andra österbottningar i storstan, är alla saker man får prova på och lära sig på Vasa nation som man inte kommer att lära sig i sin nya skola och alla människor man får träffa utanför sin egen studieinriktning det bästa.”

Kultivarie Tanja Snickars
“VN är nice för att man lär känna massa nya människor, kan utvecklas som person och får
komma på våra roliga evenemang. VN är som ett andra hem i storstan och man känner sig alltid välkommen!”

Kurator Azra Arnautovic
“Inget nationsår är det andra likt; nationslivet slutar aldrig att överraska och utmana. En fantastisk upplevelse som man får dela med de härligaste av människor! Människor med olika bakgrund, åsikter, intressen och behov – alla är välkomna!”

Så hur blir du medlem? Jo:

  • först betalar du medlemsavgiften
  • sen kommer du på våra program eller på dejourering, visar kvittot och fyller i en ansökningsblankett
  • ansökan behandlas på ett nationsmöte
  • Voila! Du är nationsmedlem! Välkommen med!

Om du absolut inte vill missa någon info från oss, kan du prenumerera på vår e-postlista vn-aktiva. Vi skickar infomejl varje vecka. Följ oss också på Facebook och Instagram för kontinuerlig uppdatering!

Hoppas vi ses på Vasa nation!