Alla inlägg av Azra

Lediganslagna poster

På nationsmötet 12.4 lediganslogs två styrelseposter i Fastighetsbolaget Victoria 4. Representanterna väljs för ett år och att posterna lediganslås varje år är normalt förfarande. Av de sökande krävs inga särskilda meriter, men de som väljs förutsätts ha god kännedom om nationen, dess uppbyggnad och verksamhet och förutsätts föra nationens talan i styrelsen. Camilla Martin och Alexander Järf är våra sittande representanter.

Fastighetsbolaget Victoria 4 innefattar 102 studentbostäder på Busholmen och ägarstrukturen i fastighetsbolaget ser ut som följande: TF 50%, VN 35% och SSBS 15%.

Sök platserna genom en fritt formulerad ansökan till Vasa nations kurator Azra Arnautovic senast söndag 6.5 kl. 23.59 på e-postadressen vn-kurator at helsinki.fi. Valen förrättas på maj nationsmöte onsdagen 16.5 (obs. ändring av datum!)

Undertecknad svarar gärna på frågor.

Med vänliga hälsningar,

Azra Arnautovic
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi

Kallelse till april nationsmöte

Bästa vasungar,

härmed kallar jag er till april nationsmöte, torsdagen 12.4 kl. 18 i Teatern på nationsvåningen.

Vi ska bland annat fastslå medlemsavgiften för läsåret 2018-2019 och förhoppningsvis välja en sommarfestansvarig. Vi har även bjudit in Svenska Studerandes Intresseförening (SSI) och Svenska Nationer och Ämnesföreningar (Snäf) till mötet, så om ni vill veta mera om vad de gör och hur de arbetar för studerandes bästa ska ni komma på mötet!

Värdinnorna bjuder på mat, så kom ihåg att kryssa för ”kommer” i Facebookevenemanget så att de kan planera mängden: https://www.facebook.com/events/181440405836423/

Föredragningslistan finns till påseende nedan.

VASA NATIONS NATIONSMÖTE
April 2018

Tid: 12.4.2018
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

§1. Mötets öppnande

§2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet

§3. Godkännande av föredragningslistan

§4. Godkännande av föregående mötesprotokoll

§5. Eventuella nya medlemmar

§6. Kompletterande val av funktionärer

§7. Fastställande av medlemsavgift, läsåret 2018-2019

§8. Lediganslående av poster

-Fastighets ab Victoria 4, två poster i styrelsen

§9. Info från våra samarbetsorgan

§10. Anmälningsärenden

§11. Övriga ärenden

§12. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator

Bostadsansökan i full gång!

Du som studerar i Helsingfors och är medlem i Vasa nation har möjlighet att söka studentbostäder från flera olika alternativ. De olika ansökningarna har skilda ansökningsförfaranden, och det är viktigt att dubbelkolla vilka bilagor som krävs för de olika ansökningarna. Det som är gemensamt för dem alla är att du ska kunna bestyrka ditt nationsmedlemskap. Om du behöver ett officiellt intyg över nationsmedlemskap eller nationsmeriter ska du kontakta medlemssekreteraren på vn-medsek (at) helsinki.fi i god tid.

  • Som nationsmedlem kan man söka Österbottniska delgationens bostäder. Ansökningstiden till Österbottniska Delegationens bostäder är i full gång. ÖD:s bostäder finns i Vallgård och Dammen, och ni hittar mera info samt ansökningsblanketterna bakom denna länk: http://pv.osakunta.fi/kamppa/language/sv/. Deadline för ansökningar är torsdagen den 15.3.
  • Under hela mars månad pågår ordinarie ansökningstid till Svenska Studenters Bostadsstiftelses (SSBS) bostäder på Rautalampivägen 5 i Vallgård.  Ansökningsinstruktioner och information om bostäderna finns på stiftelsens hemsida.
  • Söker du Vasa nations egna bostäder på Busholmen? OBS! Eventuella ansökningar ska postas till nation med bilagor.

Mera information hittar ni på denna sida och har ni frågor kan ni kontakta Vasa nations bostadsansvariga på vn-bostad (at) helsinki.fi.

Kallelse till mars nationsmöte

Kära vasungar,

Igår skickades kallelsen till mars nationsmöte per e-post till ‘vn-lista’. Om ni vill vara med på Vasa nations e-postlistor hittar ni instruktionerna här.

Jag har äran att kalla er till mars nationsmöte, som hålls torsdagen 15.3.2018 kl. 18.00 i Teatern på nationsvåningen. Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ dit alla nationsmedlemmar kallas och mötena hålls en gång per månad under terminerna. På nationsmötet ges nationsmedlemmarna tillfälle att påverka och säga sin åsikt om ärenden som rör nationen. Genom att delta i nationsmöten får man snabbt en överblick av nationens verksamhet och därför uppmanas alla aktiva, eller sådana som vill bli aktiva eller på annat sätt är intresserade av verksamheten, att delta.

På mötet kommer vi bland annat att välja representanter till Oy Botta Abs styrelse och till vårt seniorråd. Dessutom kommer vi att dela ut stipendier, förtjänsttecken och kamratskapstecken till vasungar som inte hade möjlighet att delta i årsfesten.

Värdinnorna bjuder mötesdeltagarna på mat och kaffe/te. För att underlätta planeringen av maten får gärna ni om ni är medlemmar på Facebook klicka ”kommer” på Facebookevenemanget om ni vet att ni deltar i mötet.

Facebookevenemanget hittas här: https://www.facebook.com/events/211452586099815/

Varmt välkomna! Föredragningslistan finns till påseende nedan.

Om ni har frågor, får ni gärna kontakta undertecknad.

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator
vn-kurator@helsinki.fi
————————————————————————————
VASA NATIONS NATIONSMÖTE
Mars 2018

Tid: 15.3.2018
kl. 18.00
Plats: Teatern, Vasa nation

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Konstaterande av stadgeenlighet och beslutsförhet
§ 3 Godkännande av föredragningslistan
§ 4 Godkännande av föregående mötesprotokoll
§ 5 Godkännande av eventuella nya medlemmar
§ 6 Kompletterande val av funktionärer och kommittémedlemmar
– Sommarfestansvarig
§ 7 Val av representanter till Oy Botta Ab:s styrelse
§ 8 Val av representant till seniorrådet
§ 9 Godkännande av årsfestens budgetuppföljning
§ 10 Utdelning av stipendier, förtjänsttecken och kamratskapstecken
§ 11 Anmälningsärenden
§ 12 Övriga ärenden
§ 13 Mötets avslutande