Kallelse till oktober nationsmöte 15.10

Vasungar!

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ och alla
nationsmedlemmar, från gulisar till seniorer, är välkomna att delta!
Nationsmöten hålls ungefär en gång i månaden.

Anmälan till nationsmötet och mötesbilagor:

Föredragningslista VASA NATIONS NATIONSMÖTE

Oktober 2020

Tid: 15.10.2020 kl. 18.00

Plats: Teatern, Vasa nation och via Zoom

1. Mötets öppnande
2. Konstaterande av stadgeenlighet och beslutförhet
3. Godkännande av föredragningslista
4. Godkännande av föregående mötesprotokoll
5. Godkännande av nya medlemmar
6. Val av rösträknare
7. Uppdatering från SSBS
8. Tilläggsbudget 2020, andra behandlingen
9. Val av representanter till SSI:s, NSD:s och SNÄf:s höstmöten
10. Val av två representanter till ÖNO:s styrelse
11. Val av en representant till SSBS:s styrelse
12. Diskussion om verksamhetsplan för 2021
13. Lediganslående av poster
        • samtliga funktionärsposter
14. Beslut om donation av gevär till Finlands jaktmuseum
15. Anmälningsärenden
16. Övriga ärenden
17. Mötets avslutande