Lediganslående: En plats i Vasa nations fondförvaltning

Bästa vasungar,

Förvaltningen av Vasa nations fonder handhas av en förvaltningsnämnd. Förvaltningsnämnden består av nationens inspektor, kurator och fondskattmästare såsom självskrivna medlemmar. Därtill består fondförvaltningen av tre medlemmar, vilka nationen utser bland sina äldre och yngre medlemmar för tre kalenderår i sänder. Nationens skattmästare har närvarorätt men ingen rösträtt vid fondförvaltningens möten. Nationens inspektor fungerar som förvaltningsnämndens ordförande och nationens kurator som viceordförande. Nationens fondskattmästare fungerar som förvaltningsnämndens sekreterare. Fondförvaltningens uppgifter beskrivs vidare i nationens stadgar och reglemente.

Fondförvaltningens medlem Kari Nars har ansökt om och beviljats avsked från sitt medlemskap. Därmed lediganslås en plats i fondförvaltningen tills mandatperiodens slut vid årsskiftet 2020-2021.

Posten söks genom en fritt formulerad ansökan per e-post till Vasa nations kurator Azra Arnautovic (vn-kurator at helsinki.fi) senast söndag 8.12.2019 kl. 23.59. Valet förrättas på december nationsmöte torsdagen 12.12.

Jag ser fram emot era ansökningar!

Med vänliga hälsningar,
Azra Arnautovic
Vasa nations kurator